Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 3

Numbers

Return to Index

Chapter 4

1

Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:

2

,,Numqrq pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor,

3

dela vkrsta de treizeci de ani kn sus, pknq la vkrsta de cincizeci de ani, pe toyi cei destoinici sq facq vreo slujbq la cortul kntklnirii.

4

Iatq slujbele fiilor lui Chehat, kn cortul kntklnirii: ele privesc Locul prea sfknt.

5

La pornirea taberii, Aaron wi fiii lui sq vinq sq dea jos perdeaua dinlquntru, wi sq acopere cu ea chivotul mqrturiei;

6

sq punq deasupra ei o knvelitoare de piele de viyel de mare, wi sq kntindq pe deasupra un covor fqcut kn kntregime din materie albastrq; apoi sq punq drugii chivotului.

7

Sq kntindq un covor albastru peste masa pknilor pentru punerea knainte, wi deasupra sq punq strqchinile, cqyuile, cewtile wi potirele pentru jertfele de bquturq; deasupra sq fie wi pknea care se pune necurmat knaintea Domnului;

8

peste toate aceste lucruri sq kntindq un covor cqrmiziu, wi sq -l acopere cu o knvelitoare de piele de viyel de mare; apoi sq punq drugii mesei.

9

Sq ia un covor albastru, wi sq acopere sfewnicul, candelele lui, mucqrile lui, cenuwarele lui wi toate vasele lui pentru untdelemn, cari se kntrebuinyeazq pentru slujba lui;

10

sq -l punq cu toate uneltele lui kntr`o knvelitoare de piele de viyel de mare; apoi sq -l punq pe targq.

11

Peste altarul de aur sq kntindq un covor albastru, wi sq -l acopere cu o knvelitoare de piele de viyel de mare; apoi sq -i punq drugii.

12

Sq ia apoi toate uneltele kntrebuinyate pentru slujbq kn sfkntul locaw, wi sq le punq kntr`un covor albastru, wi sq le acopere cu o knvelitoare de piele de viyel de mare; apoi sq le punq pe targq.

13

Sq ia cenuwa din altar, wi sq kntindq peste altar un covor de purpurq;

14

sq punq deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigqile pentru cqrbuni, furculiyele, lopeyile, ligheanele, toate uneltele altarului, wi deasupra sq kntindq o knvelitoare de piele de viyel de mare; apoi sq -i punq drugii.

15

Dupqce Aaron wi fiii lui vor isprqvi de acoperit sfkntul locaw wi toate uneltele sfkntului locaw, fiii lui Chehat sq vinq, la pornirea taberii, ca sq le ducq; dar sq nu se atingq de lucrurile sfinte, ca sq nu moarq. Acestea sknt lucrurile pe cari au sq le ducq fiii lui Chehat din cortul kntklnirii.

16

Eleazar, fiul preotului Aaron, sq aibq subt privigherea lui untdelemnul pentru sfewnic, tqmkia mirositoare, darul de pkne de toate zilele wi untdelemnul pentru ungere; sq aibq kn grija lui tot cortul wi tot ce cuprinde el, sfkntul locaw wi uneltele lui.``

17

Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:

18

,,Sq nu cumva sq puneyi neamul familiilor Chehatiyilor kn primejdie sq fie nimicit din mijlocul Leviyilor.

19

Iatq ce sq faceyi pentru ei, ca sq trqiascq wi sq nu moarq cknd se vor apropia de Locul prea sfknt: Aaron wi fiii lui sq vinq, wi sq punq pe fiecare din ei la slujba wi sarcina lui.

20

Sq nu intre ei sq knveleascq lucrurile sfinte, ca sq nu moarq.``

21

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

22

,,Numqrq wi pe fiii lui Gherwon, dupq casele pqrinyilor lor, dupq familiile lor;

23

wi anume, sq faci numqrqtoarea, kncepknd dela vkrsta de treizeci de ani kn sus pknq la vkrsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sknt kn stare sq kmplineascq vreo slujbq kn cortul kntklnirii.

24

Iatq slujbele familiilor Gherwoniyilor, slujba pe care vor trebui s`o facq wi ce vor trebui sq ducq.

25

Sq ducq covoarele cortului wi cortul kntklnirii, knvelitoarea lui wi knvelitoarea de piele de viyel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la uwa cortului kntklnirii;

26

pknzele curyii wi perdeaua dela uwa poryii curyii, dejur kmprejurul cortului wi altarului, funiile lor wi toate uneltele cari yin de ele. Wi ei sq facq toatq slujba privitoare la aceste lucruri.

27

Kn slujbele lor, fiii Gherwoniyilor sq fie subt poruncile lui Aaron wi fiilor lui, pentru tot ce vor duce wi pentru toatq slujba pe care vor trebui s`o facq; kn grija lor sq dayi tot ce au de dus.

28

Acestea sknt slujbele familiilor fiilor Gherwoniyilor kn cortul kntklnirii, wi ce au ei de pqzit subt ckrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

29

Sq faci numqrqtoarea fiilor lui Merari, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor;

30

wi anume, sq faci numqrqtoarea, kncepknd dela vkrsta de treizeci de ani kn sus pknq la vkrsta de cinci zeci de ani, a tuturor celor ce sknt kn stare sq facq vreo slujbq kn cortul kntklnirii.

31

Iatq ce este dat kn grija lor wi ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul kntklnirii: sckndurile cortului, drugii lui, stklpii lui, picioarele lui;

32

stklpii curyii de jur kmprejur, picioarele lor, yqruwii lor, funiile lor, toate uneltele cari yin de ei wi tot ce este rknduit pentru slujba lor. Sq spuneyi pe nume lucrurile cari sknt date kn grija lor wi pe cari le au ei de purtat.

33

Acestea sknt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe cari au sq le facq ei kn cortul kntklnirii, subt ckrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.``

34

Moise, Aaron wi mai marii adunqrii au fqcut numqrqtoarea fiilor Chehatiyilor, dupq familiile lor wi dupq casele pqrinyilor lor,

35

wi anume a tuturor acelora cari, dela vkrsta de treizeci de ani kn sus, pknq la vkrsta de cincizeci de ani, erau kn stare sq facq vreo slujbq kn cortul kntklnirii.

36

Cei iewiyi la numqrqtoare, dupq familiile lor, au fost douq mii wapte sute cinci zeci.

37

Acewtia sknt cei iewiyi la numqrqtoare din familiile Chehatiyilor, toyi cei ce fqceau vreo slujbq kn cortul kntklnirii; Moise wi Aaron le-au fqcut numqrqtoarea, dupq porunca Domnului datq prin Moise.

38

Fiii lui Gherwon iewiyi la numqrqtoare, dupq familiile lor wi dupq casele pqrinyilor lor,

39

dela vkrsta de treizeci de ani kn sus pknq la vkrsta de cincizeci de ani, wi anume toyi cei ce erau kn stare sq facq vreo slujbq kn cortul kntklnirii,

40

cei iewiyi la numqrqtoare, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, au fost douq mii wase sute treizeci.

41

Acewtia sknt cei iewiyi la numqrqtoare din familiile fiilor lui Gherwon, toyi cei ce fqceau vreo slujbq kn cortul kntklnirii; Moise wi Aaron le-au fqcut numqrqtoarea dupq porunca Domnului.

42

Cei iewiyi la numqrqtoare dintre familiile fiilor lui Merari, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor,

43

dela vkrsta de treizeci de ani kn sus pknq la vkrsta de cincizeci de ani, toyi cei ce erau kn stare sq facq vreo slujbq kn cortul kntklnirii,

44

cei iewiyi la numqrqtoare, dupq familiile lor, au fost trei mii douq sute.

45

Acewtia sknt cei iewiyi la numqrqtoare din familiile fiilor lui Merari; Moise wi Aaron le-au fqcut numqrqtoarea dupq porunca Domnului datq prin Moise.

46

Toyi aceia dintre Leviyi a cqror numqrqtoare au fqcut -o Moise, Aaron wi mai marii lui Israel, dupq familiile lor wi dupq casele pqrinyilor lor,

47

dela vkrsta de treizeci de ani kn sus pknq la vkrsta de cinci zeci de ani, toyi cei ce erau kn stare sq facq vreo slujbq wi sq ducq cortul kntklnirii,

48

toyi cei iewiyi la numqrqtoare, au fost opt mii cincisute optzeci.

49

Le-au fqcut numqrqtoarea dupq porunca Domnului datq prin Moise, arqtknd fiecqruia slujba pe care trebuia s`o facq wi ce trebuia sq ducq; le-au fqcut numqrqtoarea dupq porunca pe care o dqduse lui Moise Domnul.

Numbers 5

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com