Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 2

Numbers

Return to Index

Chapter 3

1

Iatq sqmknya lui Aaron wi a lui Moise, pe vremea cknd a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai.

2

Iatq numele fiilor lui Aaron: Nadab, kntkiul nqscut, Abihu, Eleazar wi Itamar.

3

Acestea sknt numele fiilor lui Aaron, cari au primit ungerea preoyeascq, wi cari au fost knchinayi kn slujba preoyiei.

4

Nadab wi Abihu au murit knaintea Domnului, cknd au adus knaintea Domnului foc strqin, kn pustia Sinai; ei n`aveau fii. Eleazar wi Itamar au kmplinit slujba preoyiei, kn faya tatqlui lor Aaron.

5

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

6

,,Apropie seminyia lui Levi, wi pune -o knaintea preotului Aaron, ca sq fie kn slujba lui.

7

Ei sq aibq grijq de tot ce este dat kn paza lui wi de tot ce este poruncit kntregii adunqri, knaintea cortului kntklnirii: sq facq slujba cortului.

8

Sq aibq grijq de toate uneltele cortului kntklnirii, wi de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei sq facq slujba cortului.

9

Sq dai pe Leviyi lui Aaron wi fiilor lui; ei sq -i fie dayi lui kn totul, din partea copiilor lui Israel.

10

Pe Aaron wi pe fiii lui sq -i pui sq pqzeascq slujba preoyiei lor; iar strqinul care se va apropia, sq fie pedepsit cu moartea.``

11

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

12

,,Iatq cq am luat pe Leviyi din mijlocul copiilor lui Israel, kn locul tuturor kntkilor nqscuyi, cari se nasc kntqi dintre copiii lui Israel; wi Leviyii vor fi ai Mei.

13

Cqci orice kntki nqscut este al Meu; kn ziua cknd am lovit pe toyi kntkii nqscuyi din yara Egiptului, Mi-am knchinat Mie pe toyi kntkii nqscuyi din Israel, atkt din oameni ckt wi din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sknt Domnul.``

14

Domnul a vorbit lui Moise, kn pustia Sinai, wi a zis:

15

,,Fq numqrqtoarea copiilor lui Levi, dupq casele pqrinyilor lor, dupq familiile lor; wi anume, fq numqrqtoarea tuturor celor de parte bqrbqteascq, dela vkrsta de o lunq kn sus.

16

Moise le -a fqcut numqrqtoarea, dupq porunca Domnului, kntocmai cum poruncise.

17

Iatq cari sknt fiii lui Levi, dupq numele lor: Gherwon, Chehat wi Merari. -

18

Iatq numele fiilor lui Gherwon, dupq familiile lor: Libni wi Wimei.

19

Iatq fiii lui Chehat, dupq familiile lor: Amram, Iyehar, Hebron wi Uziel;

20

wi fiii lui Merari, dupq familiile lor: Mahli wi Muwi. Acestea sknt familiile lui Levi, dupq casele pqrinyilor lor.

21

Din Gherwon se pogoarq familia lui Libni wi familia lui Wimei, alcqtuind familiile Gherwoniyilor.

22

Cei iewiyi la numqrqtoare, cknd au numqrat pe toyi bqrbayii dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost wapte mii cinci sute.

23

Familiile Gherwoniyilor tqbqrau knapoia cortului la apus.

24

Cqpetenia casei pqrintewti a Gherwoniyilor era Elisaf, fiul lui Lael.

25

Kn ce privewte cortul kntklnirii, kn grija fiilor lui Gherwon era dat: cortul wi acoperiwul cortului, knvelitoarea acoperiwului cortului wi perdeaua de la uwa cortului kntklnirii;

26

apoi pknzele curyii wi perdeaua de la poarta curyii cortului dejur kmprejurul cortului wi altarului, wi toate funiile pentru slujba cortului.

27

Din Chehat se pogoarq familia Amramiyilor, familia Iyehariyilor, familia Hebroniyilor wi familia Uzieliyilor, alcqtuind familiile Chehatiyilor.

28

Numqrknd pe toyi bqrbayii dela vkrsta de o lunq kn sus, s`au gqsit opt mii wase sute de bqrbayi, knsqrcinayi cu kngrijirea sfkntului locaw.

29

Familiile fiilor lui Chehat tqbqrau kn partea de miazqzi a cortului.

30

Cqpetenia casei pqrintewti a familiilor Chehatiyilor era Eliyafan, fiul lui Uziel.

31

Kn grija lor au dat chivotul, masa, sfewnicul, altarele, uneltele sfkntului locaw, cu cari kwi fqceau slujba, perdeaua dinlquntru, wi tot ce yine de ea.

32

Cqpetenia cqpeteniilor Leviyilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privigherea asupra celor knsqrcinayi sq kngrijeascq de sfkntul locaw.

33

Din Merari se pogoarq familia lui Mahli wi familia lui Muwi, alcqtuind familiile Merariyilor.

34

Cei iewiyi la numqrqtoare, cknd au numqrat pe toyi bqrbayii de la vkrsta de o lunq kn sus, au fost wase sute de mii douq sute.

35

Cqpetenia casei pqrintewti a familiilor lui Merari era Yuriel, fiul lui Abihail. Ei tqbqrau kn partea de miazqnoapte a cortului.

36

Kn paza wi grija fiilor lui Merari au dat: sckndurile cortului, drugii, stklpii wi picioarele lor, toate uneltele wi tot ce yine de ele;

37

apoi stklpii curyii de jur kmprejur, picioarele lor, yqruwii lor wi funiile lor.

38

Moise, Aaron wi fiii lui tqbqrau knaintea cortului, la rqsqrit, knaintea cortului kntklnirii, spre rqsqritul soarelui; ei aveau sq kndeplineascq la sfkntul locaw, tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel; iar strqinul care se va apropia, sq fie pedepsit cu moartea.

39

Toyi Leviyii a cqror numqrqtoare au fqcut -o Moise wi Aaron, dupq porunca Domnului, dupq familiile lor, toyi bqrbayii, dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost douqzeci wi douq de mii.

40

Domnul a zis lui Moise: ,,Fq numqrqtoarea tuturor kntkilor nqscuyi de parte bqrbqteascq dintre copiii lui Israel, dela vkrsta de o lunq kn sus, wi numqrq -i dupq numele lor.

41

Sq iei pe Leviyi pentru Mine, Domnul, kn locul tuturor kntkilor nqscuyi din copiii lui Israel, wi vitele Leviyilor kn locul tuturor kntkilor nqscuyi din vitele copiilor lui Israel!``

42

Moise a fqcut numqrqtoarea tuturor kntkilor nqscuyi dintre copiii lui Israel, dupq porunca pe care i -o dqduse Domnul.

43

Toyi kntkii nqscuyi de parte bqrbqteascq, a cqror numqrqtoare au fqcut -o, numqrkndu-le numele, dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost douqzeci wi douq de mii douq sute wapte zeci wi trei.

44

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

45

,,Ia pe Leviyi kn locul tuturor kntkilor nqscuyi din copiii lui Israel, wi vitele Leviyilor kn locul vitelor lor; wi Leviyii vor fi ai Mei. Eu sknt Domnul.

46

Pentru rqscumpqrarea celor douq sute waptezeci wi trei, cari trec peste numqrul Leviyilor, dintre kntkii nqscuyi ai copiilor lui Israel,

47

sq iei ckte cinci sicli de cap, dupq siclul sfkntului locaw, care este de douqzeci de ghere.

48

Sq dai argintul acesta lui Aaron wi fiilor lui, pentru rqscumpqrarea celor ce trec peste numqrul Leviyilor.``

49

Moise a luat argintul pentru rqscumpqrarea celor ce treceau peste numqrul celor rqscumpqrayi de Leviyi;

50

a luat argintul kntkilor nqscuyi din copiii lui Israel: o mie trei sute wasezeci wi cinci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw.

51

Wi Moise a dat argintul de rqscumpqrare lui Aaron wi fiilor lui, dupq porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

Numbers 4

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com