Rumanian Bible Cornilescu Version

Leviticus 27

Numbers

Return to Index

Chapter 1

1

Domnul a vorbit lui Moise kn pustia Sinai, kn cortul kntklnirii, kn cea dintki zi a lunii a doua, kn al doilea an dupq iewirea lor din yara Egiptului. El a zis:

2

,,Faceyi numqrqtoarea kntregei adunqri a copiilor lui Israel, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd pe cap numele tuturor bqrbayilor,

3

dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei din Israel cari sknt kn stare sq poarte armele; sq le faceyi numqrqtoarea dupq cetele lor, tu wi Aaron.

4

Sq fie cu voi ckte un bqrbat de fiecare seminyie, cqpetenie a casei pqrinyilor sqi.

5

Iatq numele bqrbayilor cari vor fi kmpreunq cu voi. Pentru Ruben: Eliyur, fiul lui Wedeur;

6

pentru Simeon: Welumiel, fiul lui Yuriwadai;

7

pentru Iuda: Nahwon, fiul lui Aminadab;

8

pentru Isahar: Netaneel, fiul lui Yuar;

9

pentru Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10

pentru fiii lui Iosif, -pentru Efraim: Eliwama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamliel, fiul lui Pedahyur;

11

pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni;

12

pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Amiwadai;

13

pentru Awer: Paguiel, fiul lui Ocran;

14

pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel;

15

pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan.

16

Acewtia sknt cei ce au fost alewi de adunare, mai marii seminyiilor pqrinyilor lor, cqpeteniile miilor lui Israel.

17

Moise wi Aaron au luat pe bqrbayii acewtia cari fuseserq chemayi pe nume,

18

wi au strkns toatq adunarea, kn cea dintki zi a lunii a doua. I-au trecut kn cqryile cari cuprindeau spiya neamului, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd pe cap numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus.

19

Moise a fqcut numqrqtoarea kn pustia Sinai, cum ki poruncise Domnul.

20

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Ruben, kntkiul nqscut al lui Israel, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd pe cap numele tuturor bqrbayilor, dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

21

bqrbayii din seminyia lui Ruben iewiyi la numqrqtoare, au fost patruzeci wi wase de mii cinci sute.

22

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Simeon, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor; le-au fqcut numqrqtoarea, numqrknd pe cap numele tuturor bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, toyi cei kn stare sq poarte armele:

23

bqrbayii din seminyia lui Simeon iewiyi la numqrqtoare, au fost cincizeci wi nouq de mii trei sute.

24

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Gad, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

25

bqrbayii din seminyia lui Gad iewiyi la numqrqtoare, au fost patruzeci wi cinci de mii wase sute cincizeci.

26

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Iuda, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

27

bqrbayii din seminyia lui Iuda iewiyi la numqrqtoare, au fost waptezeci wi patru de mii wase sute.

28

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Isahar, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

29

bqrbayii din seminyia lui Isahar, iewiyi la numqrqtoare, au fost cincizeci wi patru de mii patru sute.

30

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Zabulon, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

31

bqrbayii din seminyia lui Zabulon iewiyi la numqrqtoare, au fost cincizeci wi wapte de mii patru sute.

32

Au trecut kn cqryile neamului dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

33

bqrbayii din seminyia lui Efraim iewiyi la numqrqtoare, au fost patruzeci de mii cinci sute.

34

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Manase, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

35

bqrbayii din seminyia lui Manase iewiyi la numqrqtoare, au fost treizeci wi douq de mii douq sute.

36

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Beniamin, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

37

bqrbayii din seminyia lui Beniamin iewiyi la numqrqtoare, au fost treizeci wi cinci de mii patru sute.

38

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Dan, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

39

bqrbayii din seminyia lui Dan iewiyi la numqrqtoare, au fost wasezeci wi douq de mii wapte sute.

40

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Awer, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

41

bqrbayii din seminyia lui Awer, iewiyi la numqrqtoare, au fost patruzeci wi una de mii cinci sute.

42

Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Neftali, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:

43

bqrbayii din seminyia lui Neftali iewiyi la numqrqtoare, au fost cincizeci wi trei de mii patru sute.

44

Acewtia sknt aceia a cqror numqrqtoare a fost fqcutq de Moise wi Aaron, wi de cei doisprezece bqrbayi, mai mari ai lui Israel; era ckte un bqrbat pentru fiecare din casele pqrinyilor lor.

45

Toyi aceia dintre copiii lui Israel iewiyi la numqrqtoare, dupq casele pqrinyilor lor, dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, toyi aceia din Israel cari erau kn stare sq poarte armele,

46

toyi cei iewiyi la numqrqtoare, au fost wase sute trei mii cincisute cinci zeci.

47

Leviyii, dupq seminyia pqrinyilor lor, n`au intrat kn numqrqtoarea aceasta.

48

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

49

,,Sq nu faci numqrqtoarea seminyiei lui Levi, wi sq nu -i numeri capetele kn mijlocul celorlalyi copii ai lui Israel.

50

Dq kn grija Leviyilor cortul kntklnirii, toate uneltele lui wi tot ce yine de el. Ei vor duce cortul wi toate uneltele lui, vor face slujba kn el, wi vor tqbqrk kn jurul cortului.

51

Cknd va porni cortul, Leviyii sq -l desfacq; wi cknd se va opri cortul, Leviyii sq -l kntindq; iar strqinul care se va apropia de el, sq fie pedepsit cu moartea.

52

Copiii lui Israel sq tqbqrascq fiecare kn tabqra lui, fiecare lkngq steagul lui, dupq cetele lor.

53

Dar Leviyii sq tqbqrascq kn jurul cortului kntklnirii, pentru ca sq nu izbucneascq mknia Mea kmpotriva adunqrii copiilor lui Israel; wi Leviyii sq aibq paza cortului kntklnirii.``

54

Copiii lui Israel au fqcut kntocmai dupq toate poruncile, pe cari le dqduse lui Moise Domnul; awa au fqcut.

Numbers 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com