Rumanian Bible Cornilescu Version

Leviticus 26

Leviticus

Return to Index

Chapter 27

1

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis: ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le:

2

,Cknd se vor face juruinye Domnului, dacq e vorba de oameni, ei sq fie ai Domnului, dupq preyuirea ta.

3

Iar preyuirea pe care o vei face unui bqrbat dela douqzeci pknq la wasezeci de ani, sq fie de cincizeci de sicli de argint, dupq siclul sfkntului locaw:

4

dacq este femeie, preyuirea sq fie de treizeci de sicli.

5

Dela cinci pknq la douqzeci de ani, preyuirea sq fie de douqzeci de sicli pentru un bqiat, wi de zece sicli pentru o fatq.

6

Dela o lunq pknq la cinci ani, preyuirea sq fie de cinci sicli de argint pentru un bqiat, wi de trei sicli de argint pentru o fatq.

7

De la wasezeci de ani kn sus, preyuirea sq fie de cincisprezece sicli pentru un bqrbat, wi de zece sicli pentru o femeie.

8

Dacq cel ce a fqcut juruinya este prea sqrac ca sq plqteascq preyuirea aceasta fqcutq de tine, sq -l aducq la preot, sq -l preyuiascq; wi preotul sq facq o preyuire potrivit cu mijloacele omului aceluia.

9

Dacq este vorba de dobitoacele cari pot fi aduse ca jertfq Domnului, orice dobitoc care se va da Domnului, va fi ceva sfknt.

10

Sq nu -l schimbe, wi sq nu punq unul rqu kn locul unuia bun, nici unul bun kn locul unuia rqu; dacq s`ar kntkmpla sq se knlocuiascq un dobitoc cu altul, wi unul wi celalt va fi sfknt.

11

Dacq este vorba de dobitoacele necurate, cari nu pot fi aduse ca jertfq Domnului, sq aducq dobitocul la preot,

12

care -i va face preyuirea dupq cum va fi bun sau rqu, wi va rqmknea la preyuirea preotului.

13

Dacq vrea sq -l rqscumpere, sq mai adauge o cincime la preyuirea lui.

14

Dacq cineva kwi knchinq Domnului casa, hqrqzind -o Domnului ca un dar sfknt, preotul sq -i facq preyuirea dupq cum va fi bunq sau rea, wi sq rqmknq la preyuirea fqcutq de preot.

15

Dacq cel ce wi -a knchinat Domnului casa, vrea s`o rqscumpere, sq adauge o cincime la preyul preyuirii ei, wi va fi a lui.

16

Dacq cineva knchinq Domnului un ogor din mowia lui, preyuirea ta sq fie dupq cktimea de sqmknyq pe care o dq, wi anume cincizeci de sicli de argint pentru un omer de sqmknyq de orz.

17

Dacq kwi knchinq Domnului ogorul, cu kncepere chiar din anul de veselie, sq rqmknq la preyuirea ta;

18

dar dacq kwi knchinq Domnului ogorul dupq anul de veselie, atunci preotul sq -i socoteascq preyul dupq numqrul anilor cari mai rqmkn pknq la anul de veselie, wi sq -l scadq din preyuirea ta.

19

Dacq cel ce wi -a knchinat Domnului ogorul, vrea sq -l rqscumpere, atunci sq mai adauge o cincime la argintul preyuit de tine, wi ogorul sq rqmknq al lui.

20

Dacq nu-wi rqscumpqrq ogorul, wi -l vinde altui om, nu va mai putea fi rqscumpqrat.

21

Wi cknd va iewi cumpqrqtorul din el la anul de veselie, ogorul acela sq fie knchinat Domnului, ca ogor hqrqzit Lui; sq fie mowia preotului.

22

Dacq cineva knchinq Domnului un ogor cumpqrat de el, care nu face parte din mowia lui,

23

preotul sq -i socoteascq preyul dupq ckt face preyuirea pknq la anul de veselie, wi omul acela sq plqteascq kn aceeaw zi preyul hotqrkt de tine, ca lucru knchinat Domnului.

24

Kn anul de veselie, ogorul sq se kntoarcq la acela dela care fusese cumpqrat wi din mowia cqruia fqcea parte.

25

Toate preyuirile sq se facq kn sicli sfkntului locaw: siclul are douqzeci de ghere.

26

Nimeni nu va putea sq knchine Domnului pe kntkiul nqscut din vita lui, care chiar este al Domnului ca kntki nqscut; fie bou, fie miel, este al Domnului.

27

Dacq este vorba knsq de un dobitoc necurat, sq -l rqscumpere cu preyul preyuit de tine, mai adqugknd kncq o cincime; dacq nu este rqscumpqrat, sq fie vkndut dupq preyuirea ta.

28

Tot ce va dqrui un om Domnului prin fqgqduinyq, din ce are, nu va putea nici sq se vkndq, nici sq se rqscumpere: fie om, fie dobitoc, fie un ogor din mowia lui; tot ce va fi dqruit Domnului prin fqgqduinyq, va fi un lucru prea sfknt pentru Domnul.

29

Niciun om knchinat Domnului prin fqgqduinyq nu va putea fi rqscumpqrat, ci va fi omorkt.

30

Orice zeciuialq din pqmknt, fie din roadele pqmkntului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru knchinat Domnului.

31

Dacq vrea cineva sq rqscumpere ceva din zeciuiala lui, sq mai adauge o cincime.

32

Orice zeciuialq din cirezi wi din turme, din tot ce trece subt toiag, sq fie o zeciuialq knchinatq Domnului.

33

Sq nu se cerceteze dacq dobitocul este bun sau rqu, wi sq nu se schimbe; dacq se knlocuiewte un dobitoc cu un altul, wi unul wi celalt va fi sfknt, wi nu vor putea fi rqscumpqrayi``.

34

Acestea sknt poruncile, pe cari le -a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel, pe muntele Sinai

Numbers 1

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com