Rumanian Bible Cornilescu Version

Leviticus 25

Leviticus

Return to Index

Chapter 26

1

Sq nu vq faceyi idoli, sq nu vq ridicayi nici chip cioplit, nici stklp de aducere aminte; sq nu puneyi kn yara voastrq nici o piatrq kmpodobitq cu chipuri, ca sq vq knchinayi knaintea ei; cqci Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.

2

Sq pqziyi Sabatele Mele, wi sq cinstiyi locawul Meu cel sfknt. Eu sknt Domnul.

3

Dacq veyi urma legile Mele, dacq veyi pqzi poruncile Mele wi le veyi kmplini,

4

vq voi trimete ploi la vreme, pqmkntul kwi va da roadele, wi pomii de pe ckmp kwi vor da rodurile.

5

Abea veyi treiera grkul, wi veyi kncepe culesul viei, wi culesul viei va yinea pknq la sqmqnqturq; veyi avea pkne din belwug, veyi mknca wi vq veyi sqtura wi veyi locui fqrq fricq kn yara voastrq.

6

Voi da pace kn yarq, wi nimeni nu vq va turbura somnul; voi face sq piarq din yarq fiarele sqlbatice, wi sabia nu va trece prin yara voastrq.

7

Veyi urmqri pe vrqjmawii vowtri, wi ei vor cqdea uciwi de sabie knaintea voastrq.

8

Cinci din voi vor urmqri o sutq, wi o sutq din voi vor urmqri zece mii, wi vrqjmawii vowtri vor cqdea uciwi de sabie knaintea voastrq.

9

Eu Mq voi kntoarce spre voi, vq voi face sq crewteyi, vq voi knmulyi, wi Kmi voi yinea legqmkntul Meu cu voi.

10

Veyi mknca din roadele cele vechi, wi veyi scoate afarq pe cele vechi, ca sq faceyi loc celor noi.

11

Kmi voi aweza locawul Meu kn mijlocul vostru, wi sufletul Meu nu vq va urk.

12

Voi umbla kn mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, wi voi veyi fi poporul Meu.

13

Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru, care v`am scos din yara Egiptului, care v`am scos din robie; Eu am rupt legqturile jugului vostru, wi v`am fqcut sq mergeyi cu capul ridicat.

14

Dar dacq nu Mq ascultayi wi nu kmpliniyi toate aceste porunci,

15

dacq nesocotiyi legile Mele, wi dacq sufletul vostru urqwte rknduielile Mele, awa knckt sq nu kmpliniyi toate poruncile Mele wi sq rupeyi legqmkntul Meu,

16

iatq ce vq voi face atunci. Voi trimete peste voi groaza, lingoarea wi frigurile, cari vor face sq vi se stingq ochii, wi sq piarq viaya din voi. Sqmknya o veyi sqmqna kn zqdar, cqci o vor mknca vrqjmawii vowtri.

17

Kmi voi kntoarce Faya kmpotriva voastrq, wi veyi fi bqtuyi wi veyi fugi dinaintea vrqjmawilor vowtri; cei ce vq urqsc vq vor subjuga, wi veyi fugi fqrq sq fiyi urmqriyi chiar.

18

Dacq, cu toate acestea, nu Mq veyi asculta, vq voi pedepsi de wapte ori mai mult pentru pqcatele voastre.

19

Voi frknge mkndria puterii voastre, voi face ca deasupra voastrq cerul sq fie de fier, wi pqmkntul de aramq.

20

Vi se va istovi puterea fqrq folos: pqmkntul vostru nu-wi va da roadele, wi pomii de pe pqmknt nu-wi vor da rodurile.

21

Dacq wi dupq aceasta vq veyi kmpotrivi, wi nu veyi voi sq Mq ascultayi, vq voi lovi de wapte ori mai mult pentru pqcatele voastre.

22

Voi trimete kmpotriva voastrq fiarele de pe ckmp, cari vq vor lqsa fqrq copii, vq vor nimici vitele, wi vq vor kmpuyina; awa cq vq vor rqmknea drumurile pustii.

23

Dacq pedepsele acestea nu vq vor kndrepta, wi dacq vq veyi kmpotrivi Mie,

24

Mq voi kmpotrivi wi Eu vouq, wi vq voi lovi de wapte ori mai mult pentru pqcatele voastre.

25

Voi face sq vinq kmpotriva voastrq sabie, care va rqsbuna cqlcarea legqmkntului Meu; wi cknd vq veyi strknge kn cetqyile voastre, voi trimete ciuma kn mijlocul vostru, wi veyi fi dayi kn mknile vrqjmawului.

26

Cknd vq voi trimete lipsq de pkne, zece femei vq vor coace pkne kntr`un singur cuptor, wi vi se va da pknea cu ckntarul; veyi mknca, dar nu vq veyi sqtura.

27

Dacq, cu toate acestea, nu Mq veyi asculta, wi dacq vq veyi kmpotrivi Mie,

28

Mq voi kmpotrivi wi Eu vouq cu mknie, wi vq voi pedepsi de wapte ori mai mult pentru pqcatele voastre.

29

Veyi mknca pqnq wi carnea fiilor vowtri, veyi mknca pqnq wi carnea fiicelor voastre.

30

Vq voi nimici knqlyimile pentru jertfq, vq voi dqrkma stklpii knchinayi soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor vowtri, wi sufletul Meu vq va urk.

31

Vq voi lqsa cetqyile pustii, vq voi pustii locawurile sfinte, wi nu voi mai mirosi mirosul plqcut al tqmkii voastre.

32

Voi pustii yara, awa cq vrqjmawii vowtri cari o vor locui vor rqmknea kncremeniyi vqzknd -o.

33

Vq voi kmprqwtia printre neamuri, wi voi scoate sabia dupq voi. Yara voastrq va fi pustiitq, wi cetqyile voastre vor rqmknea pustii.

34

Atunci yara se va bucura de Sabatele ei, tot timpul ckt va fi pustiitq wi ckt veyi fi kn yara vrqjmawilor vowtri; atunci yara se va odihni, wi se va bucura de Sabatele ei.

35

Tot timpul ckt va fi pustiitq, va avea odihna pe care n`o avusese kn anii vowtri de Sabat, cknd o locuiayi.

36

Kn inima acelora dintre voi cari vor mai rqmknea kn viayq, kn yara vrqjmawilor lor, voi bqga frica; wi ki va urmqri pqnq wi fownetul unei frunze suflate de vknt; vor fugi ca de sabie, wi vor cqdea fqrq sq fie urmqriyi.

37

Se vor prqvqli unii peste alyii ca knaintea sqbiei, fqrq sq fie urmqriyi. Nu veyi putea sq stayi kn picioare kn faya vrqjmawilor vowtri;

38

veyi pieri printre neamuri, wi vq va mknca yara vrqjmawilor vowtri.

39

Iar pe aceia dintre voi cari vor mai rqmknea kn viayq, ki va apuca durerea pentru fqrqdelegile lor, kn yara vrqjmawilor lor; ki va apuca durerea wi pentru fqrqdelegile pqrinyilor lor.

40

Kwi vor mqrturisi fqrqdelegile lor wi fqrqdelegile pqrinyilor lor, cqlcqrile de lege pe cari le-au sqvkrwit fayq de Mine, wi kmpotrivirea cu care Mi s`au kmpotrivit, pqcate din pricina cqrora

41

wi Eu M`am kmpotrivit lor, wi i-am adus kn yara vrqjmawilor lor. Wi atunci inima lor netqiatq kmprejur se va smeri, wi vor plqti datoria fqrqdelegilor lor.

42

Atunci Kmi voi aduce aminte de legqmkntul Meu cu Iacov, Kmi voi aduce aminte de legqmkntul Meu cu Isaac wi de legqmkntul Meu cu Avraam, wi Kmi voi aduce aminte de yarq.

43

Yara knsq va trebui sq fie pqrqsitq de ei, wi se va bucura de Sabatele ei kn timpul cknd va rqmknea pustiitq departe de ei; wi ei vor plqti datoria fqrqdelegilor lor, pentrucq au nesocotit poruncile Mele, wi pentrucq sufletul lor a urkt legile Mele.

44

Dar, wi cknd vor fi kn yara vrqjmawilor lor, nu -i voi lepqda de tot, wi nu -i voi urk pqnq acolo knckt sq -i nimicesc de tot, wi sq rup legqmkntul Meu cu ei; cqci Eu sknt Domnul, Dumnezeul lor.

45

Ci Kmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legqmknt, prin care i-am scos din yara Egiptului, kn faya neamurilor, ca sq fiu Dumnezeul lor. Eu sknt Domnul.``

46

Acestea sknt rknduielile, poruncile wi legile, pe cari le -a statornicit Domnul kntre El wi copiii lui Israel, pe muntele Sinai, prin Moise.

Leviticus 27

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com