Rumanian Bible Cornilescu Version

Leviticus 15

Leviticus

Return to Index

Chapter 16

1

Domnul a vorbit lui Moise, dupq moartea celor doi fii ai lui Aaron, moryi cknd s`au knfqyiwat knaintea Domnului.

2

Domnul a zis lui Moise: ,,Vorbewte fratelui tqu Aaron, wi spune -i sq nu intre kn tot timpul kn sfkntul locaw, dincolo de perdeaua din lquntru, knaintea capacului ispqwirii, care este pe chivot, ca sq nu moarq; cqci deasupra capacului ispqwirii Mq voi arqta kn nor.

3

Iatq cum sq intre Aaron kn sfkntul locaw. Sq ia un viyel pentru jertfa de ispqwire wi un berbece pentru arderea de tot.

4

Sq se kmbrace cu tunica sfinyitq de in, wi sq-wi punq pe trup ismenele de in; sq se kncingq cu brkul de in, wi sq-wi acopere capul cu mitra de in; acestea sknt vewmintele sfinyite, cu cari se va kmbrqca el dupqce kwi va spqla trupul kn apq.

5

Sq ia, dela adunarea copiilor lui Israel, doi yapi pentru jertfa de ispqwire, wi un berbece pentru arderea de tot.

6

Aaron sq-wi aducq viyelul lui pentru jertfa de ispqwire, wi sq facq ispqwire, pentru el wi pentru casa lui.

7

Sq ia cei doi yapi, wi sq -i punq knaintea Domnului, la uwa cortului kntklnirii.

8

Aaron sq arunce soryi pentru cei doi yapi: un sory pentru Domnul, wi un sory pentru Azazel.

9

Aaron sq ia yapul care a iewit la soryi pentru Domnul, wi sq -l aducq jertfq de ispqwire.

10

Iar yapul care a iewit la soryi pentru Azazel, sq fie pus viu knaintea Domnului, ca sq slujeascq pentru facerea ispqwirii, wi sq i se dea drumul kn pustie pentru Azazel.

11

Aaron sq-wi aducq viyelul lui pentru jertfa de ispqwire, wi sq facq ispqwire pentru el wi pentru casa lui. Sq-wi junghie viyelul pentru jertfa lui de ispqwire.

12

Sq ia o cqdelniyq plinq cu cqrbuni aprinwi de pe altarul dinaintea Domnului, wi doi pumni de tqmkie mirositoare pisatq mqrunt; sq ducq aceste lucruri dincolo de perdeaua dinlquntru;

13

sq punq tqmkia pe foc knaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tqmkie sq acopere capacul ispqwirii depe chivotul mqrturiei, wi astfel nu va muri.

14

Sq ia din skngele viyelului wi sq stropeascq cu degetul pe partea dinainte a capacului ispqwirii spre rqsqrit; sq stropeascq din sknge de wapte ori cu degetul lui knaintea capacului ispqwirii.

15

Sq junghie yapul adus ca jertfq de ispqwire pentru popor, wi sq -i ducq skngele dincolo de perdeaua dinlquntru. Cu skngele acesta sq facq kntocmai cum a fqcut cu skngele viyelului, sq stropeascq cu el spre capacul ispqwirii wi knaintea capacului ispqwirii.

16

Astfel sq facq ispqwire pentru sfkntul locaw, pentru necurqyiile copiilor lui Israel wi pentru toate cqlcqrile de lege, prin cari au pqcqtuit ei. Sq facq la fel pentru cortul kntklnirii, care este cu ei kn mijlocul necurqyiilor lor.

17

Sq nu fie nimeni kn cortul kntklnirii cknd va intra Aaron sq facq ispqwirea kn sfkntul locaw, pknq va iewi din ei. Sq facq ispqwire pentru el wi pentru casa lui, wi pentru toatq adunarea lui Israel.

18

Dupq ce va iewi, sq se ducq la altarul care este knaintea Domnului, wi sq facq ispqwire pentru altar; sq ia din skngele viyelului wi yapului, wi sq punq pe coarnele altarului de jur kmprejur.

19

Sq stropeascq pe altar cu degetul lui de wapte ori din sknge, wi astfel sq -l curqye wi sq -l sfinyeascq de necurqyiile copiilor lui Israel.

20

Cknd va isprqvi de fqcut ispqwirea pentru sfkntul locaw, pentru cortul kntklnirii wi pentru altar, sq aducq yapul cel viu.

21

Aaron sq-wi punq amkndouq mknile pe capul yapului celui viu, wi sq mqrturiseascq peste el toate fqrqdelegile copiilor lui Israel wi toate cqlcqrile lor de lege cu cari au pqcqtuit ei; sq le punq pe capul yapului, apoi sq -l izgoneascq kn pustie, printr`un om care va avea knsqrcinarea aceasta.

22

Yapul acela va duce asupra lui toate fqrqdelegile lor kntr`un pqmknt pustiit; kn pustie, sq -i dea drumul.

23

Aaron sq intre kn cortul kntklnirii; sq-wi lepede vewmintele de in, pe cari le kmbrqcase la intrarea kn sfkntul locaw, wi sq le punq acolo.

24

Sq-wi spele trupul cu apq kntr`un loc sfknt, wi sq-wi ia din nou vewmintele. Apoi sq iasq afarq, sq-wi aducq arderea lui de tot wi arderea de tot a poporului, wi sq facq ispqwire pentru el wi pentru popor.

25

Iar grqsimea jertfei de ispqwire s`o ardq pe altar.

26

Cel ce va izgoni yapul pentru Azazel, sq-wi spele hainele, wi sq-wi scalde trupul kn apq; dupq aceea, sq intre iarqw kn tabqrq.

27

Sq scoatq afarq din tabqrq viyelul ispqwitor wi yapul ispqwitor, al cqror sknge a fost dus kn sfkntul locaw pentru facerea ispqwirii, wi sq le ardq kn foc pieile, carnea wi balega.

28

Cel ce le va arde, sq-wi spele hainele wi sq-wi scalde trupul kn apq; dupq aceea, sq intre iarqw kn tabqrq.

29

Aceasta sq vq fie o lege vecinicq: kn luna a waptea, kn a zecea zi a lunii, sq vq smeriyi sufletele, sq nu faceyi nici o lucrare, nici bqwtinawul, nici strqinul care locuiewte kn mijlocul vostru.

30

Cqci kn ziua aceasta se va face ispqwire pentru voi, ca sq vq curqyiyi: veyi fi curqyiyi de toate pqcatele voastre knaintea Domnului.

31

Aceasta sq fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnq, kn care sq vq smeriyi sufletele. Aceasta sq fie o lege vecinicq.

32

Ispqwirea sq fie fqcutq de preotul care a primit ungerea wi care a fost knchinat kn slujba Domnului, ca sq urmeze tatqlui squ kn slujba preoyiei; sq se kmbrace cu vewmintele de in, cu vewmintele sfinyite.

33

Sq facq ispqwire pentru Locul prea sfknt, sq facq ispqwire pentru cortul kntklnirii wi pentru altar, wi sq facq ispqwire pentru preoyi wi pentru tot poporul adunqrii.

34

Aceasta sq fie pentru voi o lege vecinicq: odatq pe an sq se facq ispqwire pentru copiii lui Israel, pentru pqcatele lor.`` Aaron a fqcut kntocmai cum poruncise lui Moise Domnul.

Leviticus 17

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com