Rumanian Bible Cornilescu Version

Leviticus 7

Leviticus

Return to Index

Chapter 8

1

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

2

,,Ia pe Aaron wi pe fiii lui kmpreunq cu el, vewmintele, untdelemnul pentru ungere, viyelul pentru jertfa de ispqwire, cei doi berbeci wi cowul cu azimile,

3

wi cheamq toatq adunarea la uwa cortului kntklnirii.``

4

Moise a fqcut cum ki poruncise Domnul; wi adunarea s`a strkns la uwa cortului kntklnirii.

5

Moise a zis adunqrii: ,,Iatq ce a poruncit Domnul sq se facq.``

6

Moise a adus pe Aaron wi pe fiii lui, wi i -a spqlat cu apq.

7

A pus tunica pe Aaron, l -a kncins cu brkul, l -a kmbrqcat cu mantia, wi a pus pe el efodul, pe care l -a strkns cu brkul efodului cu care l -a kmbrqcat.

8

I -a pus pieptarul, wi a pus kn pieptar Urim wi Tumim.

9

I -a pus mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a awezat placa de aur, cununa kmpqrqteascq sfkntq, cum poruncise lui Moise Domnul.

10

Moise a luat untdelemnul pentru ungere, a uns sfkntul locaw wi toate lucrurile, cari erau kn el, wi le -a sfinyit.

11

A stropit cu el altarul de wapte ori, wi a uns altarul wi toate uneltele lui, wi ligheanul cu piciorul lui, ca sq le sfinyeascq.

12

Din untdelemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron, wi l -a uns, ca sq -l sfinyeascq.

13

Moise a adus wi pe fiii lui Aaron; i -a kmbrqcat cu tunicile, i -a kncins cu brkiele, wi le -a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.

14

A apropiat apoi viyelul adus ca jertfq de ispqwire; wi Aaron wi fiii lui wi-au pus mknile pe capul viyelului adus ca jertfq de ispqwire.

15

Moise l -a junghiat, a luat sknge, wi a uns cu degetul coarnele altarului de jur kmprejur, wi a curqyit altarul; celalt sknge l -a turnat la picioarele altarului, wi l -a sfinyit astfel, fqcknd ispqwire pentru el.

16

A luat apoi toatq grqsimea care acopere mqruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rqrunchi cu grqsimea lor, wi le -a ars pe altar.

17

Iar cealaltq parte care a mai rqmas din viyel wi anume: pielea, carnea wi balega, le -a ars kn foc, afarq din tabqrq, cum poruncise lui Moise Domnul.

18

A apropiat apoi berbecele pentru arderea de tot; wi Aaron wi fiii lui wi-au pus mknile pe capul berbecelui.

19

Moise l -a junghiat, wi a stropit skngele pe altar de jur kmprejur.

20

A tqiat berbecele kn bucqyi, wi a ars capul, bucqyile wi grqsimea.

21

A spqlat cu apq mqruntaiele wi picioarele, wi a ars tot berbecele pe altar: aceasta a fost arderea de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

22

A adus apoi celalt berbece, adicq berbecele pentru knchinarea kn slujba Domnului; wi Aaron wi fiii lui wi-au pus mknile pe capul berbecelui.

23

Moise a junghiat berbecele, a luat din skngele lui, wi a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mknii drepte wi pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept.

24

A adus pe fiii lui Aaron, a pus sknge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mknii drepte wi pe degetul cel mare dela piciorul lor cel drept, iar skngele rqmas l -a stropit pe altar de jur kmprejur.

25

A luat grqsimea, coada, toatq grqsimea care acopere mqruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rqrunchi cu grqsimea lor, wi spata dreaptq;

26

a luat de asemenea din cowul cu azimi, pus knaintea Domnului, o turtq fqrq aluat, o turtq de pkne fqcutq cu untdelemn wi o plqcintq, wi le -a pus pe grqsime wi pe spata dreaptq.

27

Toate aceste lucruri le -a pus kn mknile lui Aaron wi kn mknile fiilor sqi, wi le -a legqnat kntr`o parte wi kntr`alta, ca dar legqnat knaintea Domnului.

28

Apoi Moise le -a luat din mknile lor, wi le -a ars pe altar, deasupra arderii de tot; aceasta a fost jertfa de knchinare kn slujba Domnului, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.

29

Moise a luat pieptul berbecelui de knchinare kn slujba Domnului wi l -a legqnat kntr`o parte wi kntr`alta ca dar legqnat knaintea Domnului; aceasta a fost partea lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul.

30

Moise a luat din untdelemnul pentru ungere wi din skngele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron wi vewmintele lui, pe fiii lui Aaron wi vewmintele lor; wi a sfinyit astfel pe Aaron wi vewmintele lui, pe fiii lui Aaron wi vewmintele lor kmpreunq cu el.

31

Moise a zis lui Aaron wi fiilor lui: ,,Fierbeyi carnea la uwa cortului kntklnirii; acolo s`o mkncayi, kmpreunq cu pknea care este kn cow pentru jertfa de knchinare kn slujba Domnului, cum am poruncit, zicknd: ,Aaron wi fiii lui s`o mqnknce.`

32

Iar partea care va mai rqmknea din carne wi din pkne, s`o ardeyi kn foc.

33

Timp de wapte zile, sq nu iewiyi de loc din uwa cortului kntklnirii, pknq se vor kmplini zilele pentru knchinarea voastrq kn slujba Domnului; cqci wapte zile se vor kntrebuinya pentru knchinarea voastrq kn slujba Domnului.

34

Ce s`a fqcut azi, Domnul a poruncit sq se facq wi deacum kncolo ca ispqwire pentru voi.

35

Sq rqmkneyi dar wapte zile la uwa cortului kntklnirii, zi wi noapte, wi sq pqziyi poruncile Domnului, ca sq nu muriyi; cqci awa mi s`a poruncit.``

36

Aaron wi fiii lui au fqcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.

Leviticus 9

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com