Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 22

Exodus

Return to Index

Chapter 23

1

Sq nu rqspkndewti zvonuri neadevqrate. Sq nu te unewti cu cel rqu, ca sq faci o mqrturisire mincinoasq pentru el.

2

Sq nu te iei dupq mulyime ca sq faci rqu; wi la judecatq sq nu mqrturisewti trecknd de partea celor mulyi, ca sq abayi dreptatea.

3

Sq nu pqrtinewti pe sqrac la judecatq.

4

Dacq kntklnewti boul vrqjmawului tqu sau mqgarul lui rqtqcit, sq i -l aduci acasq.

5

Dacq vezi mqgarul vrqjmawului tqu cqzut subt povara lui, sq nu treci pe lkngq el, ci sq -i ajuyi sq ia povara de pe mqgar.

6

La judecatq, sq nu te atingi de dreptul sqracului.

7

Ferewte-te de o knvinuire nedreaptq, wi sq nu omori pe cel nevinovat wi pe cel drept; cqci nu voi ierta pe cel vinovat.

8

Sq nu primewti daruri; cqci darurile orbesc pe ceice au ochii deschiwi, wi sucesc hotqrkrile celor drepyi.

9

Sq nu asuprewti pe strqin; wtiyi ce simte strqinul, cqci wi voi ayi fost strqini kn yara Egiptului.

10

Timp de wase ani, sq sameni pqmkntul, wi sq -i strkngi rodul.

11

Dar kn al waptelea, sq -i dai rqgaz, wi sq -l lawi sq se odihneascq; din rodul lui sq mqnknce sqracii poporului tqu, iar ce va mai rqmknea, sq mqnknce fiarele depe ckmp. Tot awa sq faci cu via wi mqslinii tqi.

12

Timp de wase zile, sq-yi faci lucrarea. Dar kn ziua a waptea sq te odihnewti, pentru ca boul wi mqgarul tqu sq aibq odihnq, pentruca fiul roabei tale wi strqinul sq aibq rqgaz wi sq rqsufle.

13

Sq pqziyi tot ce v`am spus, wi sq nu rostiyi numele altor dumnezei: numele lor sq nu se audq iewind din gura voastrq.

14

De trei ori pe an, sq prqznuiewti sqrbqtori kn cinstea Mea.

15

Sq yii sqrbqtoarea azimilor; timp de wapte zile, la vremea hotqrktq, kn luna spicelor, sq mqnknci azimi, cum yi-am poruncit; cqci kn luna aceasta ai iewit din Egipt; wi sq nu vii cu mknile goale knaintea Mea.

16

Sq yii sqrbqtoarea seceriwului, a celor dintki roade din munca ta, din ceeace vei sqmqna pe ckmp; wi sq yii sqrbqtoarea strkngerii roadelor, la sfkrwitul anului, cknd vei strknge depe ckmp rodul muncii tale.

17

De trei ori pe an toatq partea bqrbqteascq sq se knfqyiweze knaintea Domnului, Dumnezeu.

18

Sq n`aduci cu pkne dospitq skngele jertfei Mele; wi grqsimea praznicului Meu sq nu rqmknq toatq noaptea pknq dimineaya.

19

Sq aduci kn casa Domnului, Dumnezeului tqu, pkrga celor dintki roade ale pqmkntului.

20

Iatq, Eu trimet un Knger knaintea ta, ca sq te ocroteascq pe drum, wi sq te ducq kn locul, pe care l-am pregqtit.

21

Fii cu ochii kn patru knaintea Lui, wi ascultq glasul Lui; sq nu te kmpotrivewti Lui, pentrucq nu vq va ierta pqcatele, cqci Numele Meu este kn El.

22

Dar dacq vei asculta glasul Lui, wi dacq vei face tot ce-yi voi spune, Eu voi fi vrqjmawul vrqjmawilor tqi wi protivnicul protivnicilor tqi.

23

Kngerul Meu va merge knaintea ta, wi te va duce la Amoriyi, Hetiyi, Fereziyi, Cananiyi, Heviyi wi Iebusiyi, wi -i voi nimici.

24

Sq nu te knchini knaintea dumnezeilor lor, wi sq nu le slujewti; sq nu te iei dupq popoarele acestea, kn purtarea lor, ci sq le nimicewti cu desqvkrwire, wi sq le dqrkmi capiwtele.

25

Voi sq slujiyi Domnului, Dumnezeului vostru, wi El vq va binecuvknta pknea wi apele, wi voi depqrta boala din mijlocul tqu.

26

Nu va fi kn yara ta nici femeie care sq-wi lepede copilul, nici femeie stearpq. Numqrul zilelor tale kl voi face sq fie deplin.

27

Voi trimete groaza Mea knaintea ta, voi pune pe fugq pe toate popoarele la cari vei ajunge, wi voi face ca toyi vrqjmawii tqi sq dea dosul knaintea ta.

28

Voi trimete viespile bondqrewti knaintea ta, wi vor izgoni dinaintea ta pe Heviyi, Cananiyi wi Hetiyi.

29

Nu -i voi izgoni kntr`un singur an dinaintea ta, pentruca yara sq n`ajungq o pustie wi sq nu se knmulyeascq kmpotriva ta fiarele de pe ckmp.

30

Ci le voi izgoni kncetul cu kncetul dinaintea ta, pknq vei crewte la numqr wi vei putea sq intri kn stqpknirea yqrii.

31

Kyi voi kntinde hotarele dela marea Rowie pknq la marea Filistenilor, wi dela pustie pknq la Rku (Eufrat). Cqci voi da kn mknile voastre pe locuitorii yqrii, wi -i vei izgoni dinaintea ta.

32

Sq nu faci legqmknt cu ei, nici cu dumnezeii lor.

33

Ei sq nu locuiascq kn yara ta, ca sq nu te facq sq pqcqtuiewti kmpotriva Mea; cqci atunci ai slujii dumnezeilor lor, wi aceasta ar fi o cursq pentru tine.``

Exodus 24

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com