Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 12

Exodus

Return to Index

Chapter 13

1

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

2

,,Pune-Mi deoparte ca sfknt pe orice kntki-nqscut, pe orice kntki nqscut dintre copiii lui Israel, atkt dintre oameni ckt wi dintre dobitoace: este al Meu.``

3

Moise a zis poporului: ,,Aduceyi-vq aminte de ziua aceasta, cknd ayi iewit din Egipt, din casa robiei; cqci cu mknq puternicq v`a scos Domnul de acolo. Sq nu mkncayi pkne dospitq.

4

Astqzi iewiyi, kn luna spicelor.

5

Cknd te va duce Domnul kn yara Cananiyilor, Hetiyilor, Amoriyilor, Heviyilor wi Iebusiyilor, pe care a jurat pqrinyilor tqi cq yi -o va da, yarq unde curge lapte wi miere, sq yii urmqtoarea slujbq kn luna aceasta.

6

Timp de wapte zile, sq mqnknci azimi; wi kn ziua a waptea, sq fie o sqrbqtoare kn cinstea Domnului.

7

Kn timpul celor wapte zile, sq mkncayi azimi; sq nu se vadq la tine nimic dospit, nici aluat, pe toatq kntinderea yqrii tale.

8

Sq spui atunci fiului tqu: ,Aceasta este spre pomenirea celor ce a fqcut Domnul pentru mine, cknd am iewit din Egipt.`

9

Sq-yi fie ca un semn pe mknq wi ca un semn de aducere aminte pe frunte kntre ochii tqi, pentruca legea Domnului sq fie totdeauna kn gura ta; cqci cu mknq puternicq te -a scos Domnul din Egipt.

10

Sq yii porunca aceasta la vremea hotqrktq, din an kn an.

11

Cknd te va aduce Domnul kn yara Cananiyilor, cum a jurat yie wi pqrinyilor tqi, wi cknd yi -o va da,

12

sq knchini Domnului pe orice kntki-nqscut, chiar pe orice kntki-nqscut din vitele, pe cari le vei avea: orice parte bqrbqteascq este a Domnului.

13

Sq rqscumperi cu un miel pe orice kntki-nqscut al mqgqriyei; iar dacq nu -l vei rqscumpqra, sq -i frkngi gktul. Sq rqscumperi de asemenea pe orice kntki-nqscut de parte bqrbqteascq dintre fiii tqi.

14

Wi cknd te va kntreba fiul tqu kntr`o zi: ,Ce knseamnq lucrul acesta?` sq -i rqspunzi: ,Prin mkna Lui cea atotputernicq, Domnul ne -a scos din Egipt, din casa robiei;

15

wi, fiindcq Faraon se kncqpqykna wi nu voia sq ne lase sq plecqm, Domnul a omorkt pe toyi kntkii-nqscuyi din yara Egiptului, dela kntkii-nqscuyi ai oamenilor pknq la kntkii-nqscuyi ai dobitoacelor. Iatq de ce aduc jertfq Domnului pe orice kntki-nqscut de parte bqrbqteascq, wi rqscumpqr pe orice kntki-nqscut dintre fiii mei.

16

Sq-yi fie ca un semn pe mknq wi ca un semn de aducere aminte pe frunte kntre ochi; cqci prin mkna Lui atotputernicq ne -a scos Domnul din Egipt.```

17

Dupq ce a lqsat Faraon pe popor sq plece, Dumnezeu nu l -a dus pe drumul care dq kn yara Filistenilor, mqcar cq era mai aproape; cqci a zis Dumnezeu: ,,S`ar putea sq -i parq rqu poporului vqzknd rqzboiul, wi sq se kntoarcq kn Egipt.``

18

Ci Dumnezeu a pus pe popor sq facq un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre marea Rowie. Copiii lui Israel au ewit knarmayi din yara Egiptului.

19

Moise a luat cu el oasele lui Iosif; cqci Iosif pusese pe fiii lui Israel sq jure, zicknd: ,,Cknd vq va cerceta Dumnezeu, sq luayi cu voi oasele mele de aici.``

20

Au plecat din Sucot, wi au tqbqrkt la Etam, la marginea pustiei.

21

Domnul mergea knaintea lor, ziua kntr`un stklp de nor, ca sq -i cqlquzeascq pe drum, iar noaptea kntr`un stklp de foc, ca sq -i lumineze, pentru ca sq meargq wi ziua wi noaptea.

22

Stklpul de nor nu se depqrta dinaintea poporului kn timpul zilei, nici stklpul de foc kn timpul nopyii.

Exodus 14

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com