Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 4

Exodus

Return to Index

Chapter 5

1

Moise wi Aaron s`au dus apoi la Faraon, wi i-au zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq prqznuiascq kn pustie un praznic kn cinstea Mea.``

2

Faraon a rqspuns: ,,Cine este Domnul, ca sq ascult de glasul Lui, wi sq las pe Israel sq plece?`` Eu nu cunosc pe Domnul, wi nu voi lqsa pe Israel sq plece.``

3

Ei au zis: ,,Ni S`a arqtat Dumnezeul Evreilor. Dq-ne voie sq facem un drum de trei zile kn pustie, ca sq aducem jertfe Domnului, pentruca sq nu ne batq cu ciumq sau cu sabie.``

4

Wi kmpqratul Egiptului le -a zis: ,,Moise wi Aaron, pentruce abateyi poporul de la lucrul lui? Plecayi la lucrqrile voastre.``

5

Faraon a zis: ,,Iatq cq poporul acesta s`a knmulyit acum kn yarq, wi voi mai voiyi sq -l faceyi sq-wi knceteze lucrqrile?``

6

Wi chiar kn ziua aceea, Faraon a dat urmqtoarea poruncq isprqvniceilor norodului wi logofeyilor:

7

,,Sq nu mai dayi poporului paie ca mai knainte pentru facerea cqrqmizilor; ci sq se ducq singuri sq strkngq paie.

8

Totuw sq le cereyi acelaw numqr de cqrqmizi, pe cari le fqceau mai knainte; sq nu le scqdeyi nimic din ele, cqci sknt niwte lenewi; de aceea strigq mereu: ,Haidem sq aducem jertfe Dumnezeului nostru.`

9

Sq se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca sq aibq de lucru, wi sq nu mai umble dupq nqluci.``

10

Isprqvniceii poporului wi logofeyii au venit wi au spus poporului: ,,Awa vorbewte Faraon: ,Nu vq mai dau paie;

11

duceyi-vq singuri de vq luayi paie de unde veyi gqsi; dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru.``

12

Poporul s`a rqspkndit kn toatq yara Egiptului, ca sq strkngq miriwte kn loc de paie.

13

Isprqvniceii ki sileau, zicknd: ,,Isprqviyi-vq lucrul, zi de zi, ca wi atunci cknd erau paie!``

14

Au bqtut chiar pe logofeyii copiilor lui Israel, puwi peste ei de isprqvniceii lui Faraon. ,,Pentruce``, li se zicea, ,,n`ayi isprqvit ieri wi azi, ca mai knainte, numqrul de cqrqmizi, care vq fusese hotqrkt?``

15

Logofeyii copiilor lui Israel s`au dus sq se plkngq la Faraon, wi i-au zis: ,,Pentruce te poryi awa cu robii tqi?

16

Robilor tqi nu li se mai dau paie ca mai knainte, wi totuw ni se spune: ,Faceyi cqrqmizi!` Ba kncq, robii tqi sknt wi bqtuyi, ca wi cknd poporul tqu ar fi vinovat.``

17

Faraon a rqspuns: ,,Sknteyi niwte lenewi wi niwte trkntori! De aceea ziceyi: ,Haidem sq aducem jertfe Domnului!`

18

Acum, duceyi-vq kndatq de lucrayi; nu vi se vor da paie, wi veyi face acelaw numqr de cqrqmizi.``

19

Logofeyii copiilor lui Israel au vqzut kn ce stare nenorocitq erau, cknd li se zicea: ,,Nu vi se scade nimic din numqrul de cqrqmizi; ci kn fiecare zi sq faceyi lucrul cuvenit unei zile.``

20

Cknd au iewit dela Faraon, au kntklnit pe Moise wi pe Aaron, care ki awteptau.

21

Wi le-au zis: ,,Sq vq vadq Domnul, wi sq judece! Voi ne-ayi fqcut urkyi lui Faraon wi slujitorilor lui; ba kncq le-ayi dat sabia kn mknq ca sq ne omoare.``

22

Moise s`a kntors la Domnul, wi a zis: ,,Doamne, pentruce ai fqcut un astfel de rqu poporului acestuia? Pentruce m`ai trimes?

23

De cknd m`am dus la Faraon ca sq -i vorbesc kn Numele Tqu, el face wi mai rqu poporului acestuia; wi n`ai izbqvit pe poporul Tqu.``

Exodus 6

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com