Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 48

Genesis

Return to Index

Chapter 49

1

Iacov a chemat pe fiii sqi, wi a zis: ,,Strkngeyi-vq, wi vq voi vesti ce vi se va kntkmpla kn vremile cari vor veni.

2

,,Strkngeyi-vq, wi ascultayi, fii ai lui Iacov! Ascultayi pe tatql vostru Israel!

3

Ruben, tu, kntkiul meu nqscut, Puterea mea wi pkrga tqriei mele, Kntkiul kn vrednicie, wi kntkiul kn putere,

4

Nqvalnic ca apele, -tu nu vei mai avea kntkietatea! Cqci te-ai suit kn patul tatqlui tqu, Mi-ai spurcat patul, suindu-te kn el.

5

Simeon wi Levi sknt frayi; Sqbiile lor sknt niwte unelte de sklnicie.

6

Nu vreau sq intre sufletul meu la sfaturile lor, Nu vreau sq se uneascq duhul meu cu adunarea lor! Cqci, kn mknia lor, au ucis oameni, Wi, kn rqutatea lor, au tqiat vinele taurilor.

7

Blestematq sq fie mknia lor, pentrucq a fost prea turbatq, Wi furia lor, cqci a fost prea sqlbaticq! Ki voi kmpqryi kn Iacov, Wi -i voi risipi kn Israel.

8

Iudo, tu vei primi laudele frayilor tqi; Mkna ta va apuca de ceafq pe vrqjmawii tqi. Fiii tatqlui tqu se vor knchina pknq la pqmknt knaintea ta.

9

Iuda este un pui de leu. Tu te-ai kntors dela mqcel, fiule! Iuda kwi pleacq genunchii, se culcq kntocmai ca un leu, Ca o leoaicq: cine -l va scula?

10

Toiagul de domnie nu se va depqrta din Iuda, Nici toiagul de ckrmuire dintre picioarele lui, Pknq va veni Wilo, Wi de El vor asculta popoarele.

11

El kwi leagq mqgarul de viyq, Wi de cel mai bun butuc de viyq mknzul mqgqriyei lui; Kwi spalq haina kn vin, Wi mantaua kn skngele strugurilor.

12

Are ochii rowi de vin, Wi dinyii albi de lapte.

13

Zabulon va locui pe yqrmul mqrilor, Lkngq limanul corqbiilor, Wi hotarul lui se va kntinde knspre Sidon.

14

Isahar este un mqgar osos, Care se culcq kn grajduri.

15

Vede cq locul unde se odihnewte este plqcut, Wi cq yinutul lui este mqrey; Kwi pleacq umqrul subt povarq, Wi se supune birului.

16

Dan va judeca pe poporul squ, Ca una din seminyiile lui Israel.

17

Dan va fi un warpe pe drum, O nqpkrcq pe cqrare, Muwcknd cqlckiele calului, Fqcknd sq cadq cqlqreyul pe spate.

18

Kn ajutorul Tqu, nqdqjduiesc, Doamne!

19

Peste Gad vor da iuruw cete knarmate, Dar wi el va da iuruw peste ele wi le va urmqri.

20

Awer dq o hranq minunatq; El va da bucate alese kmpqrayilor.

21

Neftali este o cerboaicq slobodq: Rostewte cuvinte frumoase.

22

Iosif este vlqstarul unui pom roditor, Vlqstarul unui pom roditor sqdit lkngq un izvor; Ramurile lui se knalyq deasupra zidului.

23

Arcawii l-au aykyat, au aruncat sqgeyi, Wi l-au urmqrit cu ura lor.

24

Dar arcul lui a rqmas tare, Wi mknile lui au fost kntqrite De mknile Puternicului lui Iacov: Wi a ajuns astfel pqstorul, stknca lui Israel.

25

Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatqlui tqu, care te va ajuta; Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvknta Cu binecuvkntqrile cerurilor de sus, Cu binecuvkntqrile apelor de jos, Cu binecuvkntqrile ykyelor wi ale pkntecelui mamei.

26

Binecuvkntqrile tatqlui tqu Kntrec binecuvkntqrile pqrinyilor mei, wi se knalyq Pknq kn crewtetul dealurilor vecinice: Ele sq vinq peste capul lui Iosif, Peste crewtetul capului domnului frayilor sqi!

27

Beniamin este un lup care sfqwie; Dimineaya, mqnkncq prada, Iar seara, kmparte prada rqpitq.``

28

Acewtia sknt toyi ceice alcqtuiesc cele douqsprezece seminyii ale lui Israel. Wi acestea sknt lucrurile, pe cari li le -a spus tatql lor, cknd i -a binecuvkntat. I -a binecuvkntat, pe fiecare cu o binecuvkntare deosebitq.

29

Apoi le -a dat porunca urmqtoare: ,,Eu am sq fiu adqugat la poporul meu; deci sq mq kngropayi kmpreunq cu pqrinyii mei, kn pewtera care este kn ogorul Hetitului Efron,

30

kn pewtera din ogorul Macpela, care este fayq kn fayq cu Mamre, kn yara Canaan. Acesta este ogorul, pe care l -a cumpqrat Avraam de la Hetitul Efron, ca mowie de knmormkntare.

31

Acolo au kngropat pe Avraam wi pe Sara, nevasta lui; acolo au kngropat pe Isaac wi pe Rebeca, nevasta lui; wi acolo am kngropat eu pe Lea.

32

Ogorul wi pewtera care se aflq acolo au fost cumpqrate dela fiii lui Het.``

33

Cknd a insprqvit Iacov de dat porunci fiilor sqi, wi -a tras picioarele kn pat, wi -a dat duhul, wi a fost adqugat la poporul squ.

Genesis 50

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com