Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 36

Genesis

Return to Index

Chapter 37

1

Iacov a locuit kn yara Canaan, unde locuise ca strqin tatql squ.

2

Iatq istoria lui Iacov. Iosif, la vkrsta de waptesprezece ani, pqwtea oile cu frayii lui; bqiatul acesta era cu fiii Bilhei wi cu fiii Zilpei, nevestele tatqlui squ. Wi Iosif spunea tatqlui lor vorbele lor cele rele.

3

Israel iubea pe Iosif mai mult deckt pe toyi ceilalyi fii ai sqi, pentrucq kl nqscuse la bqtrkneyq; wi i -a fqcut o hainq pestriyq.

4

Frayii lui au vqzut cq tatql lor kl iubea mai mult deckt pe ei toyi, wi au knceput sq -l urascq. Nu puteau sq -i spunq nicio vorbq prieteneascq.

5

Iosif a visat un vis, wi l -a istorisit frayilor sqi, cari l-au urkt wi mai mult.

6

El le -a zis: ,,Ia ascultayi ce vis am visat!

7

Noi eram la legatul snopilor kn mijlocul ckmpului; wi iatq cq snopul meu s`a ridicat wi a stqtut kn picioare; iar snopii vowtri l-au knconjurat, wi s`au aruncat cu faya la pqmknt knaintea lui.``

8

Frayii lui i-au zis: ,,Doar n`ai sq kmpqrqyewti tu peste noi? Doar n`ai sq ne ckrmuiewti tu pe noi?`` Wi l-au urkt wi mai mult, din pricina visurilor lui wi din pricina cuvintelor lui.

9

Iosif a mai visat un alt vis, wi l -a istorisit frayilor sqi. El a zis: ,,Am mai visat un vis! Soarele, luna, wi unsprezece stele se aruncau cu faya la pqmknt knaintea mea.``

10

L -a istorisit tatqlui squ wi frayilor sqi. Tatql squ l -a mustrat, wi i -a zis: ,,Ce knseamnq visul acesta, pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta wi frayii tqi, sq ne aruncqm cu faya la pqmknt knaintea ta?``

11

Frayii sqi au knceput sq -l pismuiascq; dar tatql squ a yinut minte lucrurile acestea.

12

Frayii lui Iosif se duseserq la Sihem, ca sq pascq oile tatqlui lor.

13

Israel a zis lui Iosif: ,,Frayii tqi pasc oile la Sihem! Vino, cqci vreau sq te trimet la ei.`` ,,Iatq-mq, sknt gata,`` a rqspuns el.

14

Israel i -a zis: ,,Du-te, rogu-te, wi vezi dacq frayii tqi sknt sqnqtowi, wi dacq oile sknt bine; wi adu-mi vewti.`` L -a trimes astfel din valea Hebronului wi Iosif a ajuns la Sihem.

15

Pe cknd rqtqcea pe ckmp, l -a kntklnit un om. Omul acela l -a kntrebat: ,,Ce cauyi?``

16

,,Caut pe frayii mei,`` a rqspuns Iosif; ,,spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?``

17

Wi omul acela a zis: ,,Au plecat de aici; cqci i-am auzit spunknd: ,,Haidem la Dotan.`` Iosif s`a dus dupq frayii sqi, wi i -a gqsit la Dotan.

18

Ei l-au zqrit de departe, wi pknq sq se apropie de ei, s`au sfqtuit sq -l omoare.``

19

Ei au zis unul cqtre altul: ,,Iatq cq vine fquritorul de visuri!

20

Veniyi acum, sq -l omorkm wi sq -l aruncqm kntr`una din aceste gropi; vom spune cq l -a mkncat o fiarq sqlbaticq, wi vom vedea ce se va alege de visurile lui.``

21

Ruben a auzit lucrul acesta, wi l -a scos din mknile lor. El a zis: ,,Sq nu -i luqm viaya!``

22

Ruben le -a zis: ,,Sq nu vqrsayi sknge; ci mai bine aruncayi -l kn groapa aceasta care este kn pustie, wi nu puneyi mkna pe el.`` Cqci avea de gknd sq -l scape din mknile lor, wi sq -l aducq knapoi la tatql squ.

23

Cknd a ajuns Iosif la frayii sqi, acewtia l-au desbrqcat de haina lui, de haina cea pestriyq, pe care o avea pe el.

24

L-au luat wi l-au aruncat kn groapq. Groapa aceasta era goalq: nu era apq kn ea.

25

,,Apoi au wezut sq mqnknce. Ridickndu-wi ochii, au vqzut o ceatq de Ismaeliyi venind din Galaad; cqmilele lor erau kncqrcate cu tqmkie, cu leac alinqtor wi smirnq, pe cari le duceau kn Egipt.

26

Atunci Iuda a zis frayilor sqi: ,,Ce vom ckwtiga sq ucidem pe fratele nostru wi sq -i ascundem skngele?

27

Veniyi mai bine sq -l vindem Ismaeliyilor, wi sq nu punem mkna pe el, cqci este fratele nostru, carne din carnea noastrq.`` Wi frayii lui l-au ascultat.

28

La trecerea negustorilor madianiyi, au tras wi au scos pe Iosif afarq din groapq, wi l-au vkndut cu douqzeci de sicli de argint Ismaeliyilor, cari l-au dus kn Egipt.

29

Ruben s`a kntors la groapq; wi iatq cq Iosif nu mai era kn groapq. El wi -a rupt hainele,

30

s`a kntors la frayii sqi, wi a zis: ,,Bqiatul nu mai este! Ce mq voi face eu?``

31

Ei au luat atunci haina lui Iosif; wi junghiind un yap, i-au muiat haina kn sknge.

32

Au trimes tatqlui lor haina cea pestriyq, punknd sq -i spunq: ,,Iatq ce am gqsit! Vezi dacq este haina fiului tqu sau nu.``

33

Iacov a cunoscut -o, wi a zis: ,,Este haina fiului meu! O fiarq sqlbaticq l -a mkncat! Da, Iosif a fost fqcut bucqyi!``

34

Wi wi -a rupt hainele, wi -a pus un sac pe coapse, wi a jqlit multq vreme pe fiul squ.

35

Toyi fiii wi toate fiicele lui au venit ca sq -l mkngkie; dar el nu voia sq primeascq nici o mkngkiere, ci zicea: ,,Plkngknd mq voi pogork la fiul meu kn locuinya moryilor.`` Wi plkngea astfel pe fiul squ.

36

Madianiyii l-au vkndut kn Egipt lui Potifar, un dregqtor al lui Faraon, wi anume cqpetenia strqjerilor.

Genesis 38

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com