Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 20

Genesis

Return to Index

Chapter 21

1

Domnul Wi -a adus aminte de cele ce spusese Sarei, wi Domnul a kmplinit fayq de Sara ce fqgqduise.

2

Sara a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut lui Avraam un fiu la bqtrkneyq, la vremea hotqrktq, despre care -i vorbise Dumnezeu.

3

Avraam a pus fiului squ nou nqscut, pe care i -l nqscuse Sara, numele Isaac.

4

Avraam a tqiat kmprejur pe fiul squ Isaac, la vkrsta de opt zile, cum ki poruncise Dumnezeu.

5

Avraam era kn vkrstq de o sutq de ani, la nawterea fiului squ Isaac.

6

Wi Sara a zis: ,,Dumnezeu m`a fqcut de rks: oricine va auzi, va rkde de mine.``

7

Wi a adqugat: ,,Cine s`ar fi gkndit sq spunq lui Avraam cq Sara va da ykyq la copii? Wi totuw i-am nqscut un fiu la bqtrkneyq!``

8

Copilul s`a fqcut mare, wi a fost knyercat. Avraam a fqcut un ospqy mare kn ziua cknd a fost knyercat Isaac.

9

Sara a vqzut rkzknd pe fiul pe care -l nqscuse lui Avraam Egipteanca Agar.

10

Wi a zis lui Avraam: ,,Izgonewte pe roaba aceasta wi pe fiul ei; cqci fiul roabei acesteia nu va mowteni kmpreunq cu fiul meu, cu Isaac.``

11

Cuvintele acestea n`au plqcut de loc lui Avraam, din pricina fiului squ.

12

Dar Dumnezeu a zis lui Avraam: ,,Sq nu te mkhnewti de cuvintele acestea, din pricina copilului wi din pricina roabei tale: fq Sarei tot ce-yi cere; cqci numai din Isaac va iewi o sqmknyq, care va purta cu adevqrat numele tqu.

13

Dar wi pe fiul roabei tale kl voi face un neam, cqci este sqmknya ta.``

14

A doua zi, Avraam s`a sculat de dimineayq; a luat pkne wi un burduf cu apq, pe care l -a dat Agarei wi i l -a pus pe umqr; i -a dat wi copilul, wi i -a dat drumul. Ea a plecat, wi a rqtqcit prin pustia Beer-Weba.

15

Cknd s`a isprqvit apa din burduf, a aruncat copilul subt un tufiw,

16

wi s -a dus de a wezut kn faya lui la o micq depqrtare de el, ca la o aruncqturq de arc; cqci zicea ea: ,,Sq nu vqd moartea copilului!`` A wezut dar kn faya lui la o parte, a ridicat glasul, wi a knceput sq plkngq.

17

Dumnezeu a auzit glasul copilului; wi Kngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar, wi i -a zis: ,,Ce ai tu, Agar? Nu te teme, cqci Dumnezeu a auzit glasul copilului kn locul unde este.

18

Scoalq-te, ia copilul wi yine -l de mknq; cqci voi face din el un neam mare.``

19

Wi Dumnezeu i -a deschis ochii, wi ea a vqzut un izvor de apq; s`a dus de a umplut burduful cu apq, wi a dat copilului sq bea.

20

Dumnezeu a fost cu copilul, care a crescut, a locuit kn pustie, wi a ajuns vknqtor cu arcul.

21

A locuit kn pustiul Paran, wi mamq-sa i -a luat o nevastq din yara Egiptului.

22

Kn vremea aceea, Abimelec, knsoyit de Picol, cqpetenia owtirii lui, a vorbit astfel lui Avraam: ,,Dumnezeu este cu tine kn tot ce faci.

23

Jurq-mi acum aici, pe Numele lui Dumnezeu, cq nu mq vei knwela nici odatq, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoyii mei, wi cq vei avea fayq de mine wi fayq de yara, kn care locuiewti ca strqin, aceeaw bunqvoinyq pe care o am eu fayq de tine.``

24

Avraam a zis: ,,Jur!``

25

Dar Avraam a bqgat vinq lui Abimelec pentru o fkntknq de apq, pe care puseserq mkna cu sila robii lui Abimelec.

26

Abimelec a rqspuns: ,,Nu wtiu cine a fqcut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai dat de wtire, wi nici eu nu aflu deckt azi.``

27

Wi Avraam a luat oi wi boi, pe cari i -a dat lui Abimelec; wi au fqcut legqmknt amkndoi.

28

Avraam a pus de o parte wapte mieluwele din turmq.

29

Wi Abimelec a zis lui Avraam: ,,Ce sknt aceste wapte mieluwele, pe cari le-ai pus deoparte?``

30

El a rqspuns: ,,Trebuie sq primewti din mkna mea aceste wapte mieluwele, pentru ca sq-mi slujeascq de mqrturie cq am sqpat fkntkna aceasta.``

31

Iatq de ce locul acela se numewte Beer-Weba; cqci acolo wi-au jurat ei credinyq unul altuia.

32

Astfel au fqcut ei legqmknt la Beer Weba. Dupq aceea, Abimelec s`a sculat kmpreunq cu Picol, cqpetenia owtirii sale, wi s`au kntors kn yara Filistenilor.

33

Avraam a sqdit un tamarisc la Beer-Weba; wi a chemat acolo Numele Domnului, Dumnezeului celui vecinic.

34

Avraam a locuit multq vreme ca strqin kn yara Filistenilor.

Genesis 22

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com