Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 14

Genesis

Return to Index

Chapter 15

1

Dupq aceste kntkmplqri, Cuvkntul Domnului a vorbit lui Avram kntr`o vedenie, wi a zis: ,,Avrame, nu te teme; Eu sknt scutul tqu, wi rqsplata ta cea foarte mare.``

2

Avram a rqspuns: ,,Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Cqci mor fqrq copii; wi mowtenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.``

3

Wi Avram a zis: ,,Iatq cq nu mi-ai dat sqmknyq, wi slujitorul nqscut kn casa mea va fi mowtenitorul meu.``

4

Atunci Cuvkntul Domnului i -a vorbit astfel: ,,Nu el va fi mowtenitorul tqu, ci cel ce va iewi din tine, acela va fi mowtenitorul tqu.``

5

Wi, dupq ce l -a dus afarq, i -a zis: ,,Uitq-te spre cer, wi numqrq stelele, dacq poyi sq le numeri.`` Wi i -a zis: ,,Awa va fi sqmknya ta.``

6

Avram a crezut pe Domnul, wi Domnul i -a socotit lucrul acesta ca neprihqnire.

7

Domnul i -a mai zis: ,,Eu sknt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca sq-yi dau kn stqpknire yara aceasta.``

8

Avram a rqspuns: ,,Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoawte cq o voi stqpkni?``

9

Wi Domnul i -a zis: ,,Ia o juncanq de trei ani, o caprq de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea wi un pui de porumbel.``

10

Avram a luat toate dobitoacele acestea, le -a despicat kn douq, wi a pus fiecare bucatq una kn faya alteia; dar pasqrile nu le -a despicat.

11

Pqsqrile rqpitoare s`au nqpustit peste stkrvuri; dar Avram le -a izgonit.

12

La apusul soarelui, un somn adknc a cqzut peste Avram; wi iatq cq l -a apucat o groazq wi un mare kntunerec.

13

Wi Domnul a zis lui Avram: ,,Sq wtii hotqrkt cq sqmknya ta va fi strqinq kntr`o yarq, care nu va fi a ei; acolo va fi robitq, wi o vor apqsa greu, timp de patru sute de ani.

14

Dar pe neamul cqruia ki va fi roabq, kl voi judeca Eu: wi pe urmq va iewi deacolo cu mari bogqyii.

15

Tu vei merge kn pace la pqrinyii tqi; vei fi kngropat dupq o bqtrkneyq fericitq.

16

Kn al patrulea neam, ea se va kntoarce aici; cqci nelegiuirea Amoriyilor nu wi -a atins kncq vkrful.``

17

Dupq ce a asfinyit soarele, s`a fqcut un kntunerec adknc; wi iatq cq a iewit un fum ca dintr`un cuptor, wi niwte flqcqri au trecut printre dobitoacele despicate.

18

Kn ziua aceea, Domnul a fqcut un legqmknt cu Avram, wi i -a zis: ,,Seminyei tale dau yara aceasta, dela rkul Egiptului pknq la rkul cel mare, rkul Eufrat,

19

wi anume; yara Cheniyilor, a Cheniziyilor, a Cadmoniyilor,

20

a Hetiyilor, a Fereziyilor, a Refaimiyilor,

21

a Amoriyilor, a Cananiyilor, a Ghirgasiyilor wi a Iebusiyilor.``

Genesis 16

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com