Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

5:1 Egy ember azonban, nevszerint Ananias, Safiraval, az ő felesegevel, elada birtokat.

5:2 És felre tőn az arabol, felesegenek is tudtaval, es valami reszet elviven, az apostoloknak labai ele leteve.

5:3 Monda pedig Peter: Ananias, miert foglalta el a Satan a te szivedet, hogy megcsald a Szent Lelket, es a mezőnek arabol felre tegy?

5:4 Nemde megmaradva neked maradt volna meg, es eladva a te hatalmadban volt? Miert hogy ezt a dolgot cselekedted szivedben? Nem embereknek hazudtal, hanem Istennek.

5:5 Hallvan pedig Ananias e szavakat, lerogyott es meghala; es mindenekben nagy felelem tamada, kik ezeket halljak vala.

5:6 Az ifjak pedig felkelven, begöngyölek őt, es kiviven eltemetek.

5:7 Törtent aztan mintegy harom orai szünet mulva, hogy az ő felesege, nem tudva, mi törtent, bemene.

5:8 Monda pedig neki Peter: Mondd meg nekem, vajjon ennyiert adtatok-e el a földet? Ő pedig monda: Igen, ennyiert.

5:9 Peter pedig monda neki: Miert hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelket megkisertsetek? Íme a küszöbön vannak azoknak labaik, a kik eltemettek ferjedet, es kivisznek teged.

5:10 És azonnal összerogyott labainal, es meghala; bemenven pedig az ifjak, halva talalak őt, es kiviven eltemetek ferje melle.

5:11 És tamada nagy felelem az egesz gyülekezetben es mindazokban, kik ezeket halljak vala.

5:12 Az apostolok kezei altal pedig sok jel es csoda lőn a nep között; es egyakarattal mindnyajan a Salamon tornaczaban valanak.

5:13 Egyebek közül pedig senki sem mert közejük elegyedni: hanem a nep magasztala őket;

5:14 Hivők pedig mindinkabb csatlakoztak az Úrhoz, ugy ferfiaknak, mint asszonyoknak sokasaga.

5:15 Úgyannyira, hogy az utczakra hozak ki a betegeket, es letevek agyakon es nyoszolyakon, hogy az arra menő Peternek csak arnyeka is erje valamelyiket közülök,

5:16 És a szomszed varosok sokasaga is Jeruzsalembe gyűlt, hozva betegeket es tisztatalan lelkektől gyötretteket: kik mind meggyogyulanak.

5:17 De felkelven a főpap es mind a kik vele valanak, azaz a sadduczeusok felekezete, betelenek irigyseggel,

5:18 És ravetek kezöket az apostolokra, es a közönseges tömlöczbe tevek őket.

5:19 Hanem az Úrnak angyala ejszaka megnyita a tömlöcz ajtajat, es kihozvan őket, monda:

5:20 Menjetek el, es felallvan, hirdessetek a templomban a nepnek ez eletnek minden beszedit!

5:21 Azok pedig [ezt] hallvan, bemenenek jo reggel a templomba, es tanitanak. A főpap pedig elmenven es a vele levők, egybehivak a gyűlest, es Izrael fiainak egesz tanacsat, es küldenek a tömlöczbe, hogy azokat előhozzak.

5:22 Mikor azonban a poroszlok oda mentek, nem talalak őket a tömlöczben; visszaterven tehat, megjelentek,

5:23 Mondvan: A tömlöczöt ugyan nagy erősen bezarva talaltuk, es az őröket kivül az ajto előtt allva; mikor azonban kinyitottuk, ott benn senkit sem talalank.

5:24 A mint pedig hallottak e szavakat a pap es a templom felügyelője es a főpapok, zavarban voltak azok miatt, mi lehet ez?

5:25 Eljöven pedig valaki, hirül ada nekik, mondvan: Íme, ama ferfiak, kiket a tömlöczbe vetettetek, a templomban allanak es tanitjak a nepet.

5:26 Akkor elmenven a felügyelő a poroszlokkal, előhoza őket erőszak nelkül; feltek ugyanis a neptől, hogy megkövezi őket.

5:27 Előhozvan pedig őket, allatak a tanacs ele; es megkerde őket a főpap,

5:28 Mondvan: Nem megparancsoltuk-e nektek parancsolattal, hogy ne tanitsatok ebben a nevben? És ime betöltöttetek Jeruzsalemet tudomanyotokkal, es mi reank akarjatok haritani annak az embernek veret.

5:29 Felelven pedig Peter es az apostolok, mondanak: Istennek kell inkabb engedni, hogynem az embereknek.

5:30 A mi atyainknak Istene feltamasztotta Jezust, kit ti fara függesztve megöletek.

5:31 Ezt az Isten fejedelemme es megtartova emelte jobbjaval, hogy adjon az Izraelnek bűnbanatot es bűnöknek bocsanatat.

5:32 És mi vagyunk neki bizonysagai ezen beszedek felől, es a Szent Lelek is, kit Isten adott azoknak, a kik neki engednek.

5:33 Azok pedig ezeket hallvan, fogukat csikorgatak, es arrol tanacskozanak, hogy megölik őket.

5:34 Felkelven azonban a tanacsban egy farizeus, nevszerint Gamaliel, az egesz nep előtt tisztelt törvenytudo, parancsola, hogy egy kis időre vezessek ki az apostolokat.

5:35 És monda azoknak: Izrael ferfiai, vigyazzatok magatokra ez emberekkel szemben, mit akartok cselekedni!

5:36 Mert ez időnek előtte felkelt Theudas, azt mondvan, hogy ő valaki, kihez mintegy negyszaz embernyi tömeg csatlakozott; ő megöletett, es mindnyajan, a kik csak követtek őt, eloszlottak es semmive lettek.

5:37 Ezutan felkelt ama Galileus Judas az összeiras idejen, es sok nepet maga utan csabitott: ez is elveszett; es mindazok, a kik őt követtek, szetszorattak.

5:38 Mostanra nezve is mondom nektek, alljatok el ez emberektől, es hagyjatok beket nekik: mert ha emberektől van e tanacs, vagy e dolog, semmive lesz;

5:39 Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjatok azt; nehogy esetleg Isten ellen harczoloknak is talaltassatok.

5:40 Engedenek azert neki; es miutan előszolitottak az apostolokat, megveretven, megparancsolak, hogy a Jezus neveben ne szoljanak, es elbocsatak őket.

5:41 Ők annakokaert örömmel menenek el a tanacs elől, hogy meltokka tetettek arra, hogy az ő neveert gyalazattal illettessenek.

5:42 És mindennap a templomban es hazankent nem szűnnek vala meg tanitani es hirdetni Jezust, a Krisztust.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase