Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

3:1 Peter es Janos pedig együtt mennek vala fel a templomba az imadkozasnak orajara, kilenczre.

3:2 És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjanak mehetől fogva santa vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujanal, melyet Ékesnek neveznek, hogy kerjen alamizsnat azoktol, a kik bemennek a temlomba.

3:3 Ez mikor latta, hogy Peter es Janos a templomba akarnak bemenni, kere ő tőlük alamizsnat.

3:4 Peter pedig mikor szemeit rea vetette Janossal egyben, monda: Nezz mi reank!

3:5 Az annakokaert figyelmez vala reajok, remelven, hogy valamit kap tőlük.

3:6 Peter pedig monda: Ezüstöm es aranyam nincsen nekem; hanem a mim van, azt adom neked: a nazareti Jezus Krisztus neveben, kelj fel es jarj!

3:7 És őt jobbkezenel fogva felemele, es azonnal megerősödenek az ő labai es bokai.

3:8 És felszökven, megalla es jar vala es bemene ő velök a templomba, jarkalva es szökdelve es dicserve az Istent.

3:9 És lata őt az egesz nep, hogy jar es dicseri az Istent:

3:10 És megismerek őt, hogy ő volt az, a ki alamizsnaert ült a templomnak Ékeskapujaban; es megtelenek csodalkozassal es azon valo almelkodassal, a mi törtent vala ő vele.

3:11 Mikor pedig ragaszkodek Peterhez es Janoshoz az a santa, a ki meggyogyult, az egesz nep almelkodva összefuta ő hozzajok a tornaczba, mely Salamonenak neveztetik.

3:12 Mikor pedig ezt latta Peter, monda a nepnek: Izrael ferfiai, mit csodalkoztok ezen, vagy mit neztek mi reank, mintha tulajdon erőnkkel vagy jamborsagunkkal miveltük volna azt, hogy az jarjon?

3:13 Az Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak Istene, a mi atyainknak Istene megdicsőitette az ő Fiat, Jezust, kit ti elarulatok, es megtagadatok Pilatus előtt, noha ő ugy itelt, hogy elbocsatja.

3:14 Ti pedig azt a szentet es igazat megtagadatok es kivanatok, hogy a gyilkos ember bocsattassek el nektek,

3:15 Az eletnek fejedelmet pedig megöletek; kit az Isten feltamasztott a halalbol, minek mi vagyunk bizonysagai.

3:16 És az ő neveben valo hit altal erősitette meg az ő neve ezt, a kit lattok es ismertek; es a hit, mely ő altala van, adta neki ezt az epseget mindnyajan a ti szemetek lattara.

3:17 De most, atyamfiai, tudom, hogy tudatlansagbol cselekedtetek, mikepen a ti fejedelmeitek is.

3:18 Az Isten pedig, a mikről eleve megmondotta minden ő profetajanak szaja altal, hogy a Krisztus elszenvedi, ekkepen töltötte be.

3:19 Banjatok meg azert es terjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy igy eljőjjenek a felüdüles idei az Úrnak szinetől.

3:20 És elküldje a Jezus Krisztust, a ki nektek előre hirdettetett.

3:21 Kit az egnek kell magaba fogadnia mind az időkig, miglen ujja teremtetnek mindenek, a mikről szolott az Isten minden ő szent profetajanak szaja altal eleitől fogva.

3:22 Mert Mozes ezt mondotta az atyaknak: Profetat tamaszt nektek az Úr, a ti Istenetek a ti atyatokfiai közül, mint engem; azt hallgassatok mindenben, a mit csak szoland nektek.

3:23 Leszen pedig, hogy minden lelek, valamely nem hallgatand arra a profetara, ki fog irtatni a nep közül.

3:24 De a profetak is mindnyajan Samueltől es a következőktől fogva, a kik csak szoltak, e napokrol jövendöltek.

3:25 Ti vagytok a profetaknak es a szövetsegnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyainkkal, mondvan Ábrahamnak: És a te magodban megaldatnak a földnek nemzetsegei mindnyajan.

3:26 Az Isten az ő Fiat, Jezust első sorban nektek tamasztvan, elkülde őt, hogy megaldjon titeket, mindegyikőtöket megteritven bűneitekből.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase