Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

2:1 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyajan egyakarattal együtt valanak.

2:2 És lőn nagy hirtelenseggel az egből mintegy sebesen zugo szelnek zendülese, es eltele az egesz hazat, a hol ülnek vala.

2:3 És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek es üle mindenikre azok közül.

2:4 És megtelenek mindnyajan Szent Lelekkel, es kezdenek szolni mas nyelveken, a mint a Lelek adta nekik szolniok.

2:5 Lakoznak vala pedig Jeruzsalemben zsidok, istenfelő ferfiak, minden nep közül, melyek az eg alatt vannak.

2:6 Minekutana pedig ez a zugas lőn, egybegyűle a sokasag es megzavarodek, mivelhogy mindegyik a maga nyelven halla őket szolni.

2:7 Álmelkodnak pedig mindnyajan es csodalkoznak vala, mondvan egymasnak: Nemde nem Galileusok-e ezek mindnyajan, a kik szolnak?

2:8 Mimodon halljuk hat [őket,] kiki közülünk a sajat nyelven, a melyben születtünk?

2:9 Parthusok es medek es elamitak, es kik lakozunk Mesopotamiaban, Judeaban es Kappadocziaban, Pontusban es Ázsiaban,

2:10 Frigiaban es Pamfiliaban, Égyiptomban es Libianak tartomanyiban, mely Czirene mellett van, es a romai jövevenyek, mind zsidok, mind prozelitusok,

2:11 Kretaiak es arabok, halljuk a mint szoljak a mi nyelvünkön az Istennek nagysagos dolgait.

2:12 Álmelkodnak vala pedig mindnyajan es zavarban valanak, egymasnak ezt mondvan: Vajjon mi akar ez lennie?

2:13 Masok pedig csufolodva mondanak: Édes bortol reszegedtek meg.

2:14 Peter azonban előallvan a tizenegygyel, felemele szavat, es szola nekik: Zsido ferfiak es mindnyajan, kik lakoztok Jeruzsalemben, legyen ez nektek tudtotokra, es vegyetek füleitekbe az en beszedimet!

2:15 Mert nem reszegek ezek, a mint ti allitjatok; hiszen a napnak harmadik oraja van;

2:16 Hanem ez az, a mi megmondatott Joel profetatol:

2:17 És leszen az utolso napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az en Lelkemből minden testre: es profetalnak a ti fiaitok es leanyaitok, es a ti ifjaitok latasokat latnak, es a ti veneitek almokat almodnak.

2:18 És epen az en szolgaimra es az en szolgaloleanyaimra is kitöltök azokban a napokban az en Lelkemből, es profetalnak.

2:19 És teszek csudakat az egben odafenn, es jeleket a földön idelenn, vert, tüzet es füstnek gőzölgeset.

2:20 A nap sötetsegge valtozik, es a hold verre, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy es fenyes napja.

2:21 És leszen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevet segitsegül hivja, megtartatik.

2:22 Izraelita ferfiak, halljatok meg e beszedeket: A nazareti Jezust, azt a ferfiut, a ki Istentől bizonysagot nyert előttetek erők, csudatetelek es jelek altal, melyeket ő altala cselekedett Isten ti köztetek, a mint magatok is tudjatok.

2:23 Azt, a ki Istennek elvegezett tanacsabol es rendeleseből adatott [halalra,] megragadvan, gonosz kezeitekkel keresztfara feszitve megöletek:

2:24 Kit az Isten feltamasztott, a halal fajdalmait megoldvan; mivelhogy lehetetlen volt neki attol fogvatartatnia.

2:25 Mert David ezt mondja ő rola: Magam előtt lattam az Urat mindenkor, mert ő nekem jobb kezem felől van, hogy meg ne tantorodjam.

2:26 Annakokaert örvendezett az en szivem, es vigadott az en nyelvem; annakfelette az en testem is remenysegben nyugszik.

2:27 Mert nem hagyod az en lelkemet a sirban, es nem engeded, hogy a te szented rothadast lasson.

2:28 Megjelentetted nekem az eletnek utait; betöltesz engem örömmel a te orczad előtt.

2:29 Atyamfiai ferfiak, szabad nyilvan szolanom ti előttetek David patriarkarol, hogy ő megholt es eltemettetett, es az ő sirja mind e mai napig minalunk van.

2:30 Profeta leven azert, es tudvan, hogy az Isten neki esküvessel megesküdött, hogy majd az ő agyekanak gyümölcseből tamasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő kiralyi szekibe,

2:31 Előre latvan [ezt,] szolott a Krisztus feltamadasarol, hogy az ő lelke nem hagyatott a sirban, sem az ő teste rothadast nem latott.

2:32 Ezt a Jezust feltamasztotta az Isten, minek mi mindnyajan tanubizonysagai vagyunk.

2:33 Annakokaert az Istennek jobbja altal felmagasztaltatvan, es a megigert Szent Lelket megnyerven az Atyatol, kitöltötte ezt, a mit ti most lattok es hallotok.

2:34 Mert nem David ment fel a mennyorszagba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az en Uramnak: Ülj az en jobbkezem felől,

2:35 Miglen vetem a te ellensegeidet labaid ala zsamolyul.

2:36 Bizonynyal tudja meg azert Izraelnek egesz haza, hogy Úrra es Krisztussa tette őt az Isten, azt a Jezust, a kit ti megfeszitettetek.

2:37 [Ezeket] pedig mikor hallottak, szivökben megkeseredenek, es mondanak Peternek es a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyamfiai, ferfiak?

2:38 Peter pedig monda nekik: Terjetek meg es keresztelkedjetek meg mindnyajan a Jezus Krisztusnak neveben a bűnöknek bocsanatjara; es veszitek a Szent Lelek ajandekat.

2:39 Mert nektek lett az igeret es a ti gyermekeiteknek, es mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhiv maganak az Úr, a mi Istenünk.

2:40 Sok egyeb beszeddel is buzgon keri es inti vala őket, mondvan: Szakaszszatok el magatokat e gonosz nemzetsegtől!

2:41 A kik azert örömest vevek az ő beszedet, megkeresztelkedenek; es hozzajuk csatlakozek azon a napon mintegy haromezer lelek.

2:42 És foglalatosok valanak az apostolok tudomanyaban es a közössegben, a kenyernek megtöreseben es a könyörgesekben.

2:43 Tamada pedig minden lelekben felelem, es az apostolok sok csudat es jelt tesznek vala.

2:44 Mindnyajan pedig, a kik hivenek, együtt valanak, es mindenük köz vala;

2:45 És joszagukat es marhaikat eladogatak, es szetosztogatak azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek szüksege vala.

2:46 És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, es megtörve hazankent a kenyeret, reszesednek vala eledelben örömmel es tiszta szivvel.

2:47 Dicserve az Istent, es az egesz nep előtt kedvesseget talalva. Az Úr pedig minden napon szaporitja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase