Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

24:1 A hetnek első [napjan] pedig kora reggel a sirhoz menenek, viven az elkeszitett fűszerszamokat, es nemely [mas asszonyok is] velök.

24:2 És a követ a sirrol elhengeritve talalak.

24:3 És mikor bementek, nem talalak az Úr Jezus testet.

24:4 És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenenek, ime ket ferfiu alla mellejök fenyes öltözetben:

24:5 És mikor ők megremülven a földre hajtak orczajokat, azok mondanak nekik: Mit keresitek a holtak között az előt?

24:6 Nincs itt, hanem feltamadott: emlekezzetek ra, mint beszelt nektek, meg mikor Galileaban volt,

24:7 Mondvan: Szükseg az ember Fianak atadatni a bűnös emberek kezebe, es megfeszittetni, es harmadnapon feltamadni.

24:8 Megemlekezenek azert az ő szavairol.

24:9 És visszaterven a sirtol, elmondak mindezeket a tizenegynek, es mind a többieknek.

24:10 Valanak pedig Maria Magdalena, es Johanna, es a Jakab [anyja] Maria, es egyeb asszonyok ő velök, a kik ezeket mondak az apostoloknak.

24:11 De az ő szavuk csak üres beszednek latszek azok előtt; es nem hivenek nekik.

24:12 Peter azonban felkelven elfuta a sirhoz, es behajolvan lata, hogy csak a lepedők vannak ott; es elmene, magaban csodalkozvan e dolgon.

24:13 És ime azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsalemtől hatvan futamatnyira vala, melynek neve vala Emmaus.

24:14 És beszelgetenek magok közt mindazokrol, a mik törtentek.

24:15 És lőn, hogy a mint beszelgetenek es egymastol kerdezősködenek, maga Jezus hozzajok menven, velök együtt megy vala az uton.

24:16 De az ő szemeik visszatartoztatanak, hogy őt meg ne ismerjek.

24:17 Monda pedig nekik: Micsoda szavak ezek, a melyeket egymassal valtotok jartotokban? es [miert] vagytok szomoru abrazattal?

24:18 Felelven pedig az egyik, kinek neve Kleofas, monda neki: Csak te vagy-e jöveveny Jeruzsalemben, es nem tudod minemű dolgok lettek abban e napokon?

24:19 És monda nekik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondanak neki: A melyek [esenek] a Nazaretbeli Jezuson, ki profeta vala, cselekedetben es beszedben hatalmas Isten előtt es az egesz nep előtt:

24:20 És mimodon adak őt a főpapok es a mi főembereink halalos iteletre, es megfeszitek őt.

24:21 Pedig mi azt remeltük, hogy ő az, a ki meg fogja valtani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek.

24:22 Hanem valami közülünk valo asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jo reggel a sirnal valanak;

24:23 És mikor nem talaltak az ő testet, [haza] jöttek, mondvan, hogy angyalok jeleneset is lattak, kik azt mondjak, hogy ő el.

24:24 És azok közül nemelyek, kik velünk valanak, elmenenek a sirhoz, es ugy talalak, a mint az asszonyok is mondtak; őt pedig nem lattak.

24:25 És ő monda nekik: Óh balgatagok es rest szivűek mindazoknak elhivesere, a miket a profetak szoltak!

24:26 Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, es ugy menni be az ő dicsősegebe?

24:27 És elkezdven Mozestől es minden profetaktol fogva, magyarazza vala nekik minden irasokban, a mik ő felőle megirattak.

24:28 Elközelitenek pedig a faluhoz, a melybe mennek vala; es ő ugy tőn, mintha tovabb menne.

24:29 De kenyszeritek őt, mondvan: Maradj velünk, mert immar beestveledik, es a nap lehanyatlott! Bemene azert, hogy velök maradjon.

24:30 És lőn, mikor leült velök, a kenyeret veven, megalda, es megszegven, nekik ada.

24:31 És megnyilatkozanak az ő szemeik, es megismerek őt; de ő eltünt előlük.

24:32 És mondanak egymasnak: Avagy nem gerjedezett-e a mi szivünk mi bennünk, mikor nekünk szola az uton, es mikor magyaraza nekünk az irasokat?

24:33 És felkelven azon oraban, visszaterenek Jeruzsalembe, es egybegyűlve talalak a tizenegyet es azokat, a kik velök valanak.

24:34 Kik ezt mondjak vala: Feltamadott az Úr bizonynyal, es megjelent Simonnak!

24:35 És ezek is elbeszelek, mi törtent az uton, es mikepen ismertek meg ők a kenyer megszegeseről.

24:36 És mikor ezeket beszelek, megalla maga Jezus ő közöttök, es monda nekik: Bekesseg nektek!

24:37 Megremülven pedig es felven, azt hivek, hogy valami lelket latnak.

24:38 És monda nekik: Miert haborodtatok meg, es miert tamadnak szivetekben okoskodasok?

24:39 Lassatok meg az en kezeimet es labaimat, hogy en magam vagyok: tapogassatok meg engem, es lassatok; mert a leleknek nincs husa es csontja, a mint latjatok, hogy nekem van!

24:40 És ezeket mondvan, megmutata nekik kezeit es labait.

24:41 Mikor pedig meg nem hivek az öröm miatt, es csodalkozanak, monda nekik: Van-e itt valami enni valotok?

24:42 Ők pedig adanak neki egy darab sült halat, es valami lepesmezet,

24:43 Melyeket elvőn, es előttök evek.

24:44 És monda nekik: Ezek azok a beszedek, melyeket szoltam nektek, mikor meg veletek valek, hogy szükseg beteljesedni mindazoknak, a mik megirattak a Mozes törvenyeben, a profetaknal es a zsoltarokban en felőlem.

24:45 Akkor megnyilatkoztata az ő elmejöket, hogy ertsek az irasokat.

24:46 És monda nekik: Így van megirva, es igy kellett szenvedni a Krisztusnak, es feltamadni a halalbol harmadnapon:

24:47 És predikaltatni az ő neveben a megteresnek es a bűnök bocsanatanak minden poganyok között, Jeruzsalemtől elkezdve.

24:48 Ti vagytok pedig ezeknek bizonysagai.

24:49 És ime en elküldöm ti reatok az en Atyamnak igeretet; ti pedig maradjatok Jeruzsalem varosaban, mignem felruhaztattok mennyei erővel.

24:50 Kivive pedig őket Bethaniaig; es felemelven az ő kezeit, megalda őket.

24:51 És lőn, hogy mig alda őket, tőlök elszakadvan, felvitetek a mennybe.

24:52 Ők pedig imadvan őt, visszaterenek nagy örömmel Jeruzsalembe;

24:53 És mindenkor a templomban valanak, dicserven es aldvan az Istent. Ámen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase