Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

3:1 Tiberius csaszar uralkodasanak tizenötödik esztendejeben pedig, mikor Judeaban Ponczius Pilatus volt a helytarto, es Galileanak negyedes fejedelme Herodes, Iturea es Trakhonitis tartomanyanak pedig negyedes fejedelme az ő testvere Filep, Abilene negyedes fejedelme meg Lisanias,

3:2 Annas es Kajafas főpapsaga alatt, lőn az Úrnak szava Janoshoz, a Zakarias fiahoz, a pusztaban,

3:3 És mene a Jordan mellett levő minden tartomanyba predikalvan a megteres keresztseget a bűnöknek bocsanatjara;

3:4 A mint meg van irva Ésaias profeta beszedeinek könyveben, ki [ezt] mondja: Kialtonak szava a pusztaban: Keszitsetek meg az Úrnak utjat, egyengessetek az ő ösvenyeit.

3:5 Minden völgy betöltetik, minden hegy es halom megalacsonyittatik; es az egyenetlenek egyenesekke, es a göröngyös utak simakka lesznek;

3:6 És meglatja minden test az Istennek szabaditasat.

3:7 Monda azert a sokasagnak, a mely kimene hozza, hogy altala megkereszteltessek: Viperak fajzati, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek?

3:8 Teremjetek azert megtereshez melto gyümölcsöket, es ne mondogassatok magatokban: Ábraham a mi atyank! mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tamaszthat fiakat Ábrahamnak.

3:9 Immar pedig a fejsze is ravettetett a fak gyökerere: minden fa azert, a mely jo gyümölcsöt nem terem, kivagattatik es a tűzre vettetik.

3:10 És megkerde őt a sokasag, mondvan: Mit cselekedjünk tehat?

3:11 Ő pedig felelven, monda nekik: A kinek ket köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; es a kinek van eledele, hasonlokep cselekedjek.

3:12 És eljövenek a vamszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, es mondanak neki: Mester, mit cselekedjünk?

3:13 Ő pedig monda nekik: Semmi többet ne követeljetek, mint a mi előtökbe rendeltetett.

3:14 És megkerdek őt a vitezek is, mondvan: Hat mi mit cselekedjünk? És monda nekik: Senkit se haboritsatok, se ne patvarkodjatok; es elegedjetek meg zsoldotokkal.

3:15 Mikor pedig a nep vart es szivökben mind azon gondolkoztak Janos felől, hogy vajjon nem ő-e a Krisztus;

3:16 Felele Janos mindeneknek, mondvan: Én ugyan keresztellek titeket vizzel; de eljő, a ki nalamnal erősebb, a kinek nem vagyok melto, hogy sarujanak kötőjet megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lelekkel es tűzzel:

3:17 Kinek szorolapatja kezeben van, es megtisztitja szerűjet; es a gabonat az ő csűrebe takarja, a polyvat pedig megegeti olthatatlan tűzzel.

3:18 És meg sok egyebekre is intven [őket], hirdete az evangyeliomot a nepnek.

3:19 Mikor pedig Herodes, a negyedes fejedelem, megfeddetett ő tőle Herodiasert, az ő testverenek, Filepnek felesegeert es mindama gonoszsagokert, a miket Herodes cselekedett,

3:20 [Ez] meg azzal tetezte mindezeket, hogy Janost tömlöczbe vettete.

3:21 Lőn pedig, hogy mikor az egesz nep megkeresztelkedett, es Jezus is megkereszteltetett, es imadkozott, megnyilatkozek az eg,

3:22 És leszalla ő rea a Szent Lelek testi abrazatban mint egy galamb, es szozat lőn mennyből, ezt mondvan: Te vagy amaz en szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!

3:23 Maga Jezus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor [tanitani] kezdett, ki, a mint allitjak vala, a Jozsef fia vala, [ez pedig] a Helie,

3:24 [Ez] Mattate, [ez] Levie, [ez] Melkie, [ez ]Jannae, [ez] Jozsefe,

3:25 [Ez] Matthatiase[, ez] Ámose, [ez] Naume, [ez] Eslie, [ez] Naggaie,

3:26 [Ez] Maate, [ez] Matthatiase, [ez] Semeie, [ez ]Jozsefe, [ez] Judae,

3:27 [Ez] Joannae, [ez] Rhesae, [ez] Zorobabele, [ez ]Salathiele, [ez] Nerie,

3:28 Ez Melkie, [ez] Addie[, ez] Hosame[, ez] Elmodame[, ez] Ére,

3:29 [Ez] Josee, [ez] Eliezere, [ez] Jorime, [ez] Mattate, [ez] Levie,

3:30 [Ez] Simeone, [ez] Judae, [ez] Jozsefe, [ez] Jonane, [ez] Eliakime,

3:31 [Ez] Meleae, [ez] Mainane, [ez] Mattatae, [ez] Natane, [ez] Davide,

3:32 [Ez] Jessee, [ez] Obede, [ez] Boaze, [ez] Salmone, [ez] Naassone,

3:33 [Ez] Aminadabe, [ez] Arame, [ez] Esrone, [ez] Farese, [ez] Judae.

3:34 [Ez] Jakobe, [ez] Izsake, [ez] Ábrahame, [ez] Taree, [ez] Nakhore,

3:35 [Ez] Sarukhe, [ez] Ragave, [ez] Faleke, [ez] Ebere, [ez] Salae,

3:36 [Ez] Kajnane, [ez] Arfaksade, [ez] Seme, [ez] Noee, [ez] Lamekhe,

3:37 [Ez] Mathuselae, [ez] Énokhe, [ez] Jarede, [ez] Mahalaleele, [ez] Kajnane,

3:38 [Ez] Énose, [ez] Sethe, [ez] Ádame, [ez pedig] az Istene.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase