Main Index: Hungarian Bible

Lukacs 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

2:1 És lőn azokban a napokban, Augusztus csaszartol parancsolat adatek ki, hogy mind az egesz föld összeirattassek.

2:2 Ez az összeiras először akkor törtent, mikor Siriaban Czirenius volt a helytarto.

2:3 Mennek vala azert mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga varosaba.

2:4 Felmene pedig Jozsef is Galileabol, Nazaret varosabol Judeaba,a David varosaba, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a David hazabol es haznepe közül valo volt;

2:5 Hogy beirattassek Mariaval, a ki neki jegyeztetett felesegül, es varandos vala.

2:6 És lőn, hogy mikor ott valanak, betelenek az ő szülesenek napjai.

2:7 És szüle az ő elsőszülött fiat; es bepolyala őt, es helyheztete őt a jaszolba, mivelhogy nem vala nekik helyök a vendegfogado haznal.

2:8 Valanak pedig pasztorok azon a videken, a kik künn a mezőn tanyaztak es vigyaztak ejszakan az ő nyajok mellett.

2:9 És ime az Úrnak angyala hozzajok jöve, es az Úrnak dicsősege körülveve őket: es nagy felelemmel megfelemlenek.

2:10 És monda az angyal nekik: Ne feljetek, mert ime hirdetek nektek nagy örömet, mely az egesz nepnek öröme leszen:

2:11 Mert született nektek ma a Megtarto, ki az Úr Krisztus, a David varosaban.

2:12 Ez pedig nektek a jele: talaltok egy kis gyermeket bepolyalva feküdni a jaszolban.

2:13 És hirtelenseggel jelenek az angyallal mennyei seregek sokasaga, a kik az Istent dicserik es ezt mondjak vala:

2:14 Dicsőseg a magassagos [mennyek]ben az Istennek, es e földön bekesseg, es az emberekhez jo akarat!

2:15 És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondanak a pasztoremberek egymasnak: Menjünk el mind Bethlehemig, es lassuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nekünk.

2:16 Elmenenek azert sietseggel, es megtalalak Mariat es Jozsefet, es a kis gyermeket, ki a jaszolban fekszik vala.

2:17 És ezt latvan, elhirdetek, a mi nekik a gyermek felől mondatott vala.

2:18 És mindenek, a kik hallak, elcsodalkozanak azokon, a miket a pasztorok nekik mondottak.

2:19 Maria pedig mind ez igeket megtartja, es sziveben forgatja vala.

2:20 A pasztorok pedig visszaterenek, dicsőitven es dicserven az Istent mind azok felől, a miket hallottak es lattak, a mint nekik megmondatott.

2:21 És mikor betölt a nyolcz nap, hogy a kis gyermeket körülmeteljek, nevezek az ő nevet Jezusnak, a mint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja meheben.

2:22 Mikor pedig betöltek [Maria] tisztulasanak napjai a Mozes törvenye szerint, felvivek őt Jeruzsalembe, hogy bemutassak az Úrnak.

2:23 (A mint megiratott az Úr törvenyeben, hogy: Minden elsőszülött fiu az Úrnak szenteltessek),

2:24 És hogy aldozatot adjanak, a szerint a mint megmondatott az Úr törvenyeben: Egy par gerliczet, vagy ket galambfiat.

2:25 És ime vala Jeruzsalemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, es ez az ember igaz es istenfelő vala, a ki varta az Izrael vigasztalasat, es a Szent Lelek vala ő rajta.

2:26 És kijelentetett neki a Szent Lelek altal, hogy addig halalt nem lat, a mig meg nem latja az Úrnak Krisztusat.

2:27 És ő a Lelek inditasabol a templomba mene, es mikor a gyermek Jezust bevivek szülői, hogy ő erette a törveny szokasa szerint cselekedjenek,

2:28 Akkor ő karjaiba veve őt, es alda az Istent, es monda:

2:29 Mostan bocsatod el, Uram, a te szolgadat, a te beszeded szerint, bekessegben:

2:30 Mert lattak az en szemeim a te üdvössegedet,

2:31 A melyet keszitettel minden nepeknek szeme lattara;

2:32 Vilagossagul a poganyok megvilagositasara, es a te nepednek, az Izraelnek dicsősegere.

2:33 Jozsef pedig es az ő anyja csodalkozanak azokon, a miket ő felőle mondottak.

2:34 És megalda őket Simeon, es monda Marianak, az ő anyjanak: Íme ez vettetett sokaknak elestere es feltamadasara az Izraelben; es jegyül, a kinek [sokan] ellene mondanak;

2:35 Sőt a te lelkedet is altalhatja az eles tőr; hogy sok sziv gondolatai nyilvanvalokka legyenek.

2:36 És vala egy profetaasszony, Anna, a Fanuel leanya, az Áser nemzetsegeből (ez sok időt elt, miutan az ő szűzessegetől fogva het esztendeig elt ferjevel,

2:37 És ez mintegy nyolczvannegy esztendős özvegy vala), a ki nem tavozek el a templombol, hanem bőjtölesekkel es imadkozasokkal szolgal vala ejjel es nappal.

2:38 Ez is ugyanazon oraban oda allvan, halat adott az Úrnak, es szola ő felőle mindeneknek, a kik Jeruzsalemben a valtsagot vartak.

2:39 És mikor mindent elvegeztek az Úr törvenye szerint, visszaterenek Galileaba, az ő varosukba, Nazaretbe.

2:40 A kis gyermek pedig növekedek, es erősödek lelekben, teljesedve bölcsesseggel; es az Istennek kegyelme vala ő rajta.

2:41 Az ő szülei pedig evenkent feljartak Jeruzsalembe a husvet ünnepere.

2:42 És mikor tizenket esztendős lett, fölmenenek Jeruzsalembe az ünnep szokasa szerint;

2:43 És mikor eltelenek a napok, mikor ők visszaterenek, a gyermek Jezus visszamarada Jeruzsalemben; es nem vevek eszre sem Jozsef, sem az ő anyja;

2:44 Hanem azt gondolvan, hogy az uti tarsasagban van, egy napi jaro földet menenek, es keresek őt a rokonok es az ismerősök között;

2:45 És mikor nem talalak őt, visszamenenek Jeruzsalembe, hogy megkeressek.

2:46 És lőn, hogy harmadnapra megtalaltak őt a templomban, a doktorok között ülve, a mint őket hallgatta, es kerdezgette őket.

2:47 És mindnyajan, a kik őt hallgattak, elalmelkodanak az ő ertelmen es az ő feleletein.

2:48 És meglatvan őt, elcsodalkozanak, es monda neki az ő anyja: Fiam, miert cselekedted ezt velünk? Íme atyad es en nagy banattal kerestünk teged.

2:49 Ő pedig monda nekik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjatok-e, hogy nekem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az en Atyamnak dolgai?

2:50 De ők nem ertek e beszedet, a mit ő nekik szola.

2:51 És alamene velök, es mene Nazaretbe; es engedelmes vala nekik. És az ő anyja sziveben tarta mind ezeket a dolgokat.

2:52 Jezus pedig gyarapodek bölcsessegben es testenek allapotjaban, es az Isten es emberek előtt valo kedvessegben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase