Main Index: Hungarian Bible

Mark 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

6:1 És kimene onnet, es mene az ő hazajaba, es követek őt az ő tanitvanyai.

6:2 És a mint eljött vala a szombat, tanitani kezde a zsinagogaban; es sokan, a kik őt hallak, elalmelkodanak vala, mondvan: Honnet vannak ennel ezek? És mely bölcsesseg az, a mi neki adatott, hogy ily csodadolgok is törtennek altala?

6:3 Avagy nem ez-e az az acsmester, Marianak a fia, Jakabnak, Jozsenak, Judasnak es Simonnak pedig testvere? És nincsenek-e itt közöttünk az ő nőtestverei is? És megbotrankoznak vala ő benne.

6:4 Jezus pedig monda nekik: Nincs profeta tisztesseg nelkül csak a maga hazajaban, es a rokonai között es a maga hazaban.

6:5 Nem is tehet vala ott semmi csodat, csak nehany beteget gyogyita meg, rajok vetven kezeit.

6:6 És csodalkozik vala azoknak hitetlensegen. Aztan köröskörül jarja vala a falvakat, tanitvan.

6:7 Majd magahoz szolita a tizenkettőt, es kezde őket kiküldeni kettőnkent, es ada nekik hatalmat a tisztatalan lelkeken.

6:8 És megparancsola nekik, hogy az utra semmit ne vigyenek egy palczan kivül; se taskat, se kenyeret, se penzt az övükben;

6:9 Hanem kössenek sarut, de ket ruhat ne öltsenek.

6:10 És monda nekik: A hol valamely hazba bementek, ott maradjatok mindaddig, a mig tovabb mentek onnet.

6:11 A kik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak ratok, onnet kimenven, verjetek le a port labaitokrol, bizonysagul ő ellenök. Bizony mondom nektek: Sodomanak vagy Gomoranak tűrhetőbb lesz a dolga az itelet napjan, mint annak a varosnak.

6:12 Kimenven azert, predikaljak vala, hogy terjenek meg.

6:13 És sok ördögöt űznek vala ki, es olajjal sok beteget megkennek es meggyogyitnak vala.

6:14 És meghalla ezeket Herodes kiraly (mert nyilvanvalova lőn az ő neve) es monda: Keresztelő Janos tamadt fel a halalbol es azert működnek benne ez erők.

6:15 Nemelyek azt mondjak vala, hogy Illes ő; masok meg azt mondjak vala, hogy Profeta, vagy olyan, mint egy a profetak közül.

6:16 Herodes pedig ezeket hallvan, monda: A kinek en fejet vetetem, az a Janos ez; ő tamadt fel a halalbol.

6:17 Mert maga Herodes fogatta el es vettette vala börtönbe Janost, Herodias miatt, Fülöpnek, az ő testverenek felesege miatt, mivelhogy azt vette vala felesegül.

6:18 Mert Janos azt monda Herodesnek: Nem szabad neked a testvered felesegevel elned.

6:19 Herodias pedig olalkodik vala utana, es meg akarja vala őt ölni; de nem tehete.

6:20 Mert Herodes fel vala Janostol, igaz es szent embernek ismerven őt, es oltalmaza őt; es rahallgatvan, sok dologban követi, es örömest hallgatja vala őt.

6:21 De egy alkalmatos nap jöttevel, mikor Herodes a maga születese ünnepen nagyjainak, vezereinek es Galilea előkelő embereinek lakomat ad vala,

6:22 És ennek a Herodiasnak a leanya bemene es tanczola, es megtetszek Herodesnek es a vendegeknek, monda a kiraly a leanynak: Kerj tőlem, a mit akarsz, es megadom neked.

6:23 És megesküvek neki, hogy: Barmit kersz tőlem, megadom neked, meg ha orszagom felet is.

6:24 Az pedig kimenven, monda az ő anyjanak: Mit kerjek? Ez pedig mondja: A Keresztelő Janos fejet.

6:25 És a kiralyhoz nagy sietve azonnal bemenven, kere őt mondvan: Akarom, hogy mindjart add ide nekem a Keresztelő Janos fejet egy talban.

6:26 A kiraly pedig noha igen megszomorodek, eskűje es a vendegek miatt nem akara őt elutasitani.

6:27 És azonnal hohert küldven a kiraly, megparancsola, hogy hozzak el annak fejet.

6:28 Ez pedig elmenven, fejet veve annak a börtönben, es előhoza a fejet egy talban es ada a leanynak; a leany pedig az anyjanak ada azt.

6:29 A tanitvanyai pedig, a mikor ezt meghallottak vala, eljövenek, es elvivek a testet, es sirba tevek.

6:30 És az apostolok összegyűlekezenek Jezushoz, es elbeszelenek neki mindent, azt is, a miket cselekedtek, azt is, a miket tanitottak vala.

6:31 Ő pedig monda nekik: Jertek el csupan ti magatok valamely puszta helyre es pihenjetek meg egy kevesse. Mert sokan valanak a jaro-kelők, es meg evesre sem volt alkalmas idejök.

6:32 És elmenenek hajon egy puszta helyre csupan ő magok.

6:33 A sokasag pedig meglata őket, a mint mennek vala, es sokan megismerek őt; es minden varosbol egybefutanak oda gyalog, es megelőzek őket, es hozza gyülekezenek.

6:34 És kimenven Jezus nagy sokasagot lata, es megszana őket, mert olyanok valanak, mint a pasztor nelkül valo juhok. És kezde őket sokra tanitani.

6:35 Mikor pedig immar nagy idő vala, hozzamenven az ő tanitvanyai mondanak: Puszta ez a hely, es immar nagy idő van:

6:36 Bocsasd el őket, hogy elmenven a körülfekvő majorokba es falvakba, vegyenek magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök.

6:37 Ő pedig felelven, monda nekik: Adjatok nekik ti enniök. És mondanak neki: Elmenven, vegyünk-e ketszaz penz aru kenyeret, hogy enni adjunk nekik?

6:38 Ő pedig monda nekik: Hany kenyeretek van? Menjetek es nezzetek meg. És megtudvan, mondanak: Öt, es ket halunk.

6:39 És parancsola nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonkent a zöld pazsitra.

6:40 Letelepedenek azert szakaszonkent, szazaval es ötvenevel.

6:41 Ő pedig vette vala az öt kenyeret es a ket halat, es az egre tekintven, halakat ada; es megszege a kenyereket es ada tanitvanyainak, hogy tegyek azok ele; es a ket halat is eloszta mindnyajok között.

6:42 Evenek azert mindnyajan, es megelegedenek;

6:43 És maradekot is szedenek fel tizenket tele kosarral, es a halakbol is.

6:44 A kik pedig a kenyerekből ettek, mintegy ötezeren valanak ferfiak.

6:45 És azonnal kenyszerite tanitvanyait, hogy hajoba szalljanak, es menjenek at előre a tulso partra Bethsaida fele, a mig ő a sokasagot elbocsatja.

6:46 Minekutana pedig elbocsatotta őket, fölmene a hegyre imadkozni.

6:47 És mikor beesteledek, a hajo a tenger közepen vala, ő pedig egymaga a szarazon.

6:48 És lata őket, a mint vesződnek az evezessel; mert a szel szembe fu vala velök; es az ej negyedik szakaban hozzajuk mene a tengeren jarva; es el akar vala haladni mellettük.

6:49 Azok pedig latvan őt a tengeren jarni, kisertetnek veltek, es felkialtanak;

6:50 Mert mindnyajan latjak vala őt es megremülenek. De ő azonnal megszolita őket, es monda nekik: Bizzatok; en vagyok, ne feljetek.

6:51 Ekkor bemene hozzajuk a hajoba, es elallt a szel; ők pedig magukban szerfölött almelkodnak es csodalkoznak vala.

6:52 Mert nem okultak a kenyereken, mivelhogy a szivök meg vala kemenyedve.

6:53 És atkelve, eljutanak a Genezaret földere, es kikötenek.

6:54 De mihelyt kiszalltak a hajobol, azonnal megismerek őt,

6:55 És azt az egesz környeket befutvan, kezdek a betegeket a nyoszolyakon ide-oda hordozni, a merre halljak vala, hogy ő ott van.

6:56 És a hova bemegy vala a falvakba vagy varosokba vagy majorokba, a betegeket letevek a piaczokon, es kerik vala őt, hogy legalabb a ruhaja szegelyet illethessek. És valahanyan csak illetek, meggyogyulanak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase