Main Index: Hungarian Bible

Mark 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

2:1 Napok mulva pedig ismet bemene Kapernaumba, es meghallak, hogy otthon van.

2:2 És azonnal sokan összegyülekezenek, annyira, hogy meg az ajto elebe sem fertek; es hirdete nekik az iget.

2:3 És jövenek hozza egy gutaütöttet hozva, a kit negyen emelnek vala.

2:4 És mivel a sokasag miatt nem ferkőzhettek azzal ő hozza, megbontak ama haznak fedelet, a hol Ő vala, es rest törven, leeresztek a nyoszolyat, a melyben a gutaütött feküdt.

2:5 Jezus pedig azoknak hitet latvan, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsattattak neked a te bűneid.

2:6 Valanak pedig ott nemely irastudok, a kik ott ülnek vala, szivökben igy okoskodvan:

2:7 Mi dolog, hogy ez ilyen karomlasokat szol? ki bocsathatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten?

2:8 És Jezus azonnal eszreveve az ő lelkevel, hogy azok magukban igy okoskodnak, es monda nekik: Miert gondoljatok ezeket a ti szivetekben?

2:9 Mi könnyebb, azt mondanom-e a gutaütöttnek: Megbocsattattak neked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyadat, es jarj?

2:10 Hogy pedig megtudjatok, hogy az ember Fianak van hatalma e földön a bűnöket megbocsatani, monda a gutaütöttnek:

2:11 Mondom neked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyadat, es eredj haza.

2:12 Az pedig azonnal fölkele es felveven nyoszolyajat, kimene mindenkinek lattara; ugy hogy mindenki elalmelkodek, es dicsőite az Istent, ezt mondvan: Soha sem lattunk ilyet!

2:13 És ismet kimene a tenger melle; es az egesz sokasag megy vala ő hozza, es ő tanitja vala őket.

2:14 És a mikor tovamene, meglata Levit, az Alfeus fiat, a ki a vamszedő helyen ül vala, es monda neki: Kövess engemet. És felkelven, követi vala őt.

2:15 És lőn, a mikor ő ennek hazaban asztalhoz üle, a vamszedők es bűnösök is sokan odaülnek vala Jezussal es az ő tanitvanyaival; mert sokan valanak, es követek őt.

2:16 És a mikor lattak az irastudok es a farizeusok, hogy együtt eszik a vamszedőkkel es bűnösökkel, mondanak az ő tanitvanyainak: Mi dolog, hogy a vamszedőkkel es a bűnösökkel eszik es iszik?

2:17 És a mikor ezt hallja vala Jezus, monda nekik: Nem az egeszsegeseknek van szüksegök orvosra, hanem a betegeknek, nem azert jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hivjak megteresre.

2:18 A Janos es a farizeusok tanitvanyai pedig bőjtölnek vala. Odamenenek azert es mondanak neki: Mi az oka, hogy Janosnak es a farizeusoknak tanitvanyai bőjtölnek, a te tanitvanyaid pedig nem bőjtölnek?

2:19 Jezus pedig monda nekik: Avagy bőjtölhet-e a vőlegeny nasznepe, a mig velök van a vőlegeny? A meddig a vőlegeny velök van, nem bőjtölhetnek.

2:20 De jőnek majd napok, a mikor elvetetik tőlük a vőlegeny, es akkor bőjtölni fognak azokon a napokon.

2:21 Senki sem varr pedig uj posztobol foltot o ruhara; maskülönben a mi azt kitoldana, meg kiszakit belőle, az uj a regiből, es nagyobb szakadas lesz.

2:22 És senki sem tölt uj bort regi tömlőkbe; különben az uj bor a tömlőket szetszakitja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; hanem az uj bort uj tömlőkbe kell tölteni.

2:23 És lőn, hogy szombatnapon a vetesek közt megy vala altal, es az ő tanitvanyai mentökben a kalaszokat kezdek vala szaggatni.

2:24 Ekkor a farizeusok mondanak neki: Íme, miert művelik azt szombatnapon, a mit nem szabad?

2:25 Ő pedig monda nekik: Soha sem olvastatok-e, mit mivelt David, mikor megszűkült es megehezett vala tarsaival egybe?

2:26 Mi modon ment be az Isten hazaba az Abiatar főpap idejeben es ette meg a szent kenyereket, a melyeket nem szabad megenni csak a papoknak; es adott a tarsainak is?

2:27 És monda nekik: A szombat lőn az emberert, nem az ember a szombatert.

2:28 Annak okaert az embernek Fia a szombatnak is ura.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase