Main Index: Hungarian Bible

Mate 27

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

27:1 Mikor pedig reggel lőn, tanacsot tartanak mind a főpapok es a nep venei Jezus ellen, hogy őt megöljek.

27:2 És megkötözven őt, elvivek, es atadak őt Ponczius Pilatusnak a helytartonak.

27:3 Akkor latvan Judas, a ki őt elarula, hogy eliteltek őt, megbanta dolgat, es visszavive a harmincz ezüst penzt a főpapoknak es a veneknek,

27:4 Mondvan: Vetkeztem, hogy elarultam az artatlan vert. Azok pedig mondanak: Mi közünk hozza? Te lassad.

27:5 Ő pedig eldobvan az ezüst penzeket a templomban, eltavozek; es elmenven felakaszta magat.

27:6 A főpapok pedig felszedven az ezüst penzeket, mondanak: Nem szabad ezeket a templom kincsei köze tennünk, mert vernek ara.

27:7 Tanacsot ülven pedig, megvasarlak azon a fazekasnak mezejet idegenek szamara valo temetőnek.

27:8 Ezert hivjak ezt a mezőt vermezejenek mind e mai napig.

27:9 Ekkor teljesedek be a Jeremias profeta mondasa, a ki igy szolott: És vevek a harmincz ezüst penzt, a megbecsültnek arat, a kit Izrael fiai reszeről megbecsültek,

27:10 És adak azt a fazekas mezejeert, a mint az Úr rendelte volt nekem.

27:11 Jezus pedig ott alla a helytarto előtt; es kerdeze őt a helytarto, mondvan: Te vagy-e a zsidok kiralya? Jezus pedig monda neki: Te mondod.

27:12 És mikor vadolak őt a főpapok es a venek, semmit sem felele.

27:13 Akkor monda neki Pilatus: Nem hallod-e, mily sok bizonysagot tesznek ellened?

27:14 És nem felele neki egyetlen szora sem, ugy hogy a helytarto igen elcsodalkozek.

27:15 Ünnepenkent pedig egy foglyot szokott szabadon bocsatani a helytarto a sokasag kedveert, a kit akaranak.

27:16 Vala pedig akkor egy nevezetes foglyuk, a kit Barabbasnak hivtak.

27:17 Mikor azert egybegyülekezenek, monda nekik Pilatus: Melyiket akarjatok hogy elbocsassam nektek: Barabbast-e, vagy Jezust, a kit Krisztusnak hivnak?

27:18 Mert jol tudja vala, hogy irigysegből adak őt kezbe.

27:19 A mint pedig ő az itelőszekben ül vala, külde ő hozza a felesege, ezt üzenven: Ne avatkozzal amaz igaz ember dolgaba; mert sokat szenvedtem ma almomban ő miatta.

27:20 A főpapok es venek pedig rea beszelek a sokasagot, hogy Barabbast kerjek ki, Jezust pedig veszitsek el.

27:21 Felelven pedig a helytarto, monda nekik: A kettő közül melyiket akarjatok, hogy elbocsassam nektek? Azok pedig mondanak: Barabbast.

27:22 Monda nekik Pilatus: Mit cselekedjem hat Jezussal, a kit Krisztusnak hivnak? Mindnyajan mondanak: Feszittessek meg!

27:23 A helytarto pedig monda: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig meg inkabb kialtoznak vala, mondvan: Feszittessek meg!

27:24 Pilatus pedig latvan, hogy semmi sem hasznal, hanem meg nagyobb haborusag tamad, vizet veven, megmosa kezeit a sokasag előtt, mondvan: Ártatlan vagyok ez igaz embernek veretől; ti lassatok!

27:25 És felelven az egesz nep, monda: Az ő vere mi rajtunk es a mi magzatainkon.

27:26 Akkor elbocsata nekik Barabbast; Jezust pedig megostoroztatvan, kezökbe ada, hogy megfeszittessek.

27:27 Akkor a helytarto vitezei elvivek Jezust az őrhazba, es oda gyűjtek hozza az egesz csapatot.

27:28 És levetkeztetven őt, bibor palastot adanak rea.

27:29 És tövisből fonott koronat tőnek a fejere, es nadszalat a jobb kezebe; es terdet hajtva előtte, csufoljak vala őt, mondvan: Üdvöz legy zsidoknak kiralya!

27:30 És mikor megköpdösek őt, elvevek a nadszalat, es a fejehez verdesik vala.

27:31 És miutan megcsufoltak, levevek rola a palastot es az ő maga ruhaiba öltöztetek; es elvivek, hogy megfeszitsek őt.

27:32 Kifele menve pedig talalkozanak egy czirenei emberrel, a kit Simonnak hivnak vala; ezt kenyszeritek, hogy vigye az ő keresztjet.

27:33 És mikor eljutanak arra a helyre, a melyet Golgothanak, azaz koponya helyenek neveznek,

27:34 Mereggel megelegyitett eczetet adanak neki inni; es megizlelven, nem akara inni.

27:35 Minek utana pedig megfeszitek őt, elosztak az ő ruhait, sorsot vetven; hogy beteljek a profeta mondasa: Megosztozanak az en ruhaimon, es az en köntösömre sorsot vetenek.

27:36 És leülven, ott őrzik vala őt.

27:37 És feje föle illesztek az ő karhoztatasanak okat, oda irvan: Ez Jezus, a zsidok kiralya.

27:38 Akkor megfeszitenek vele együtt ket latrot, egyiket jobbkez felől, es a masikat balkez felől.

27:39 Az arramenők pedig szidalmazzak vala őt, fejüket hajtogatvan.

27:40 És ezt mondvan: Te, ki lerontod a templomot es harmadnapra fölepited, szabaditsd meg magadat; ha Isten Fia vagy, szallj le a keresztről!

27:41 Hasonlokepen a főpapok is csufolodvan az irastudokkal es a venekkel egyetemben, ezt mondjak vala:

27:42 Masokat megtartott, magat nem tudja megtartani. Ha Izrael kiralya, szalljon le most a keresztről, es majd hiszünk neki.

27:43 Bizott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok.

27:44 A kiket vele együtt feszitenek meg, a latrok is ugyanazt hanyjak vala szemere.

27:45 Hat oratol kezdve pedig sötetseg lőn mind az egesz földön, kilencz oraig.

27:46 Kilencz ora körül pedig nagy fenszoval kialta Jezus, mondvan: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, en Istenem! miert hagyal el engemet?

27:47 Nemelyek pedig az ott allok közül, a mint ezt hallak, mondanak: Illest hivja ez.

27:48 És egy közülök azonnal oda futamodvan, egy szivacsot vőn, es megtöltven eczettel es egy nadszalra tűzven, inni ad vala neki.

27:49 A többiek pedig ezt mondjak vala: Hagyd el, lassuk eljő-e Illes, hogy megszabaditsa őt?

27:50 Jezus pedig ismet nagy fenszoval kialtvan, kiada lelket.

27:51 És ime a templom karpitja föletől aljaig kette hasada; es a föld megindula, es a kősziklak megrepedezenek;

27:52 És a sirok megnyilanak, es sok elhunyt szentnek teste föltamada.

27:53 És kijöven a sirokbol, a Jezus föltamadasa utan bementek a szent varosba, es sokaknak megjelenenek.

27:54 A szazados pedig es a kik ő vele őriztek vala Jezust, latvan a földindulast es a mik törtentek vala, igen megremülenek, mondvan: Bizony, Istennek Fia vala ez!

27:55 Sok asszony vala pedig ott, a kik tavolrol szemlelődnek vala, a kik Galileabol követtek Jezust, szolgalvan neki;

27:56 Ezek közt volt Maria Magdalena, es Maria a Jakab es Jozse anyja, es a Zebedeus fiainak anyja.

27:57 Mikor pedig beesteledek, eljöve egy gazdag ember Arimathiabol, nev szerint Jozsef, a ki maga is tanitvanya volt Jezusnak;

27:58 Ez Pilatushoz menven, keri vala a Jezus testet. Akkor parancsola Pilatus, hogy adjak at a testet.

27:59 És magahoz veven Jozsef a testet, begöngyöle azt tiszta gyolcsba,

27:60 És elhelyeze azt a maga uj sirjaba, a melyet a sziklaba vagatott: es a sir szajara egy nagy követ hengeritven, elmene.

27:61 Ott vala pedig Maria Magdalena es a masik Maria, a kik a sir atelleneben ülnek vala.

27:62 Masnap pedig, a mely pentek utan következik, egybegyűlenek a főpapok es a farizeusok Pilatushoz,

27:63 Ezt mondvan: Uram, emlekezünk, hogy az a hitető meg eleteben azt mondotta volt: Harmadnapra föltamadok.

27:64 Parancsold meg azert, hogy őrizzek a sirt harmadnapig, ne hogy az ő tanitvanyai odamenven ejjel, ellopjak őt es azt mondjak a nepnek: Feltamadott a halalbol; es az utolso hitetes gonoszabb legyen az elsőnel.

27:65 Pilatus pedig monda nekik: Van őrsegetek; menjetek, őriztessetek, a mint tudjatok.

27:66 Ők pedig elmenven, a sirt őrizet ala helyezek, lepecsetelven a követ, az őrseggel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase