Main Index: Hungarian Bible

Daniel 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]   

3:1 Nabukodonozor kiraly csinaltata egy arany [allo]kepet, magassaga hatvan sing, szelessege hat sing; felallittata azt a Dura mezejen, Babilon tartomanyaban.

3:2 És Nabukodonozor kiraly egybegyűjtete a fejedelmeket, helytartokat, kormanyzokat, birakat, kincstartokat, tanacsosokat, törvenytevőket es a tartomanyok minden igazgatojat, hogy jőjjenek az [allo]kepnek felavatasara, a melyet Nabukodonozor kiraly allittatott vala.

3:3 Akkor egybegyűlenek a fejedelmek, helytartok, kormanyzok, birak, kincstartok, tanacsosok, törvenytevők es a tartomanyok minden igazgatoja az [allo]kep felavatasara, a melyet Nabukodonozor kiraly allittatott, es megallanak az [allo]kep előtt, a melyet Nabukodonozor allittatott.

3:4 És a hirnök hangosan kialta: Meghagyatik nektek, oh nepek, nemzetek es nyelvek!

3:5 Mihelyt halljatok a kürtnek, sipnak, cziteranak, harfanak, lantnak, dudanak es mindenfele hangszernek szavat: boruljatok le, es imadjatok az arany [allo]kepet, a melyet Nabukodonozor kiraly allittatott.

3:6 Akarki pedig, a ki nem borul le es nem imadja, tüstent bevettetik az egő, tüzes kemenczebe.

3:7 Azert mihelyt hallak mind a nepek a kürtnek, sipnak, cziteranak, harfanak, lantnak es mindenfele hangszernek szavat: leborulanak, mind a nepek, nemzetsegek es nyelvek, [es] imadak az arany [allo]kepet, a melyet Nabukodonozor kiraly allittatott.

3:8 Elmenenek azert ebben az időben kaldeabeli ferfiak, es vadat emelenek a zsidok ellen;

3:9 Szolanak pedig es mondak Nabukodonozor kiralynak: Kiraly! örökke elj!

3:10 Te, oh kiraly! parancsolatot adtal ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sipnak, cziteranak, harfanak, lantnak, dudanak es mindenfele hangszernek szavat: boruljon le, es imadja az arany [allo]kepet;

3:11 A ki pedig nem borul le es nem imadja, vettessek be az egő, tüzes kemenczebe.

3:12 Vannak zsido ferfiak, a kiket a babiloni tartomany gondviselesere rendeltel, Sidrak, Misak es Abednego: ezek a ferfiak nem becsülnek teged, oh kiraly, a te isteneidet nem tisztelik, es az arany [allo]kepet, a melyet felallittattal, nem imadjak.

3:13 Akkor Nabukodonozor [nagy] haraggal es felgerjedessel meghagya, hogy hozzak elő Sidrakot, Misakot es Abednegot; erre elhozak a ferfiakat a kiraly ele.

3:14 Szola Nabukodonozor, es monda nekik: Sidrak, Misak es Abednego! Szantszandekbol nem tisztelitek-e az en istenemet es nem imadjatok-e az arany [allo]kepet, a melyet felallittattam?

3:15 Ha tehat keszek vagytok: mihelyt halljatok a kürtnek, sipnak, cziteranak, harfanak, lantnak, dudanak es mindenfele hangszernek szavat, leboruljatok es imadjatok az [allo]kepet, a melyet en csinaltattam. De ha nem imadjatok, tüstent bevettettek az egő, tüzes kemenczebe; es kicsoda az az Isten, a ki kiszabaditson titeket az en kezeimből?

3:16 Felelenek Sidrak, Misak es Abednego, es mondanak a kiralynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükseg erre felelnünk neked.

3:17 Íme, a mi Istenünk, a kit mi szolgalunk, ki tud minket szabaditani az egő, tüzes kemenczeből, es a te kezedből is, oh kiraly, kiszabadit minket.

3:18 De ha nem [tenne is,] legyen tudtodra, oh kiraly, hogy mi a te isteneidnek nem szolgalunk, es az arany [allo]kepet, a melyet felallittatal, nem imadjuk.

3:19 Akkor Nabukodonozor eltelek haraggal, es az ő orczajanak szine elvaltozek Sidrak, Misak es Abednego ellen; [azert] szola, es meghagya, hogy fűtsek be a kemenczet hetszerte inkabb, mint szoktak vala befűteni.

3:20 És meghagya a legerősebb ferfiaknak az ő seregeben, hogy kötözzek meg Sidrakot, Misakot es Abednegot, [es] vessek őket az egő, tüzes kemenczebe.

3:21 Erre ezek a ferfiak also ruhastul, köntösöstül, palastostul es [egyeb] öltönyöstül megkötöztettek, es az egő, tüzes kemenczebe vettettek.

3:22 A miatt azonban, hogy a kiraly parancsolata szigoru volt es a kemencze rendkivül izzo vala: azokat a ferfiakat, a kik Sidrakot, Misakot es Abednegot felvittek, megöle a tűznek langja.

3:23 Az a harom ferfiu pedig: Sidrak, Misak es Abednego, az egő, tüzes kemenczebe esek megkötözve.

3:24 Akkor Nabukodonozor kiraly megijedt es sietve felkele, szola es monda az ő tanacsosainak: Nem harom ferfiut vetenk-e a tűz közepebe megkötözve? Felelenek es mondanak a kiralynak: Bizonyara, oh kiraly!

3:25 Felele, es monda: Íme, negy ferfiut latok szabadon jarni a tűz közepeben, es semmi serelem sincs bennök, es a negyediknek abrazata olyan, mint valami istenek-fiae.

3:26 Nabukodonozor ekkor az egő, tüzes kemencze szajahoz jarula, es szola es monda: Sidrak, Misak es Abednego, a felseges Istennek szolgai, jertek ki es jőjjetek ide! Azonnal kijövenek Sidrak, Misak es Abednego a tűz közepeből.

3:27 És egybegyűlven a fejedelmek, helytartok es kormanyzok es a kiraly tanacsosai, nezik vala ezeket a ferfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, es hogy egy hajszaluk sem egett meg, es az ő also ruhaik meg nem valtoztak, es a tűz szaga sem jarta at őket.

3:28 Szola Nabukodonozor, es monda: Áldott ezeknek Istene, a Sidrak, Misak es Abednego Istene, a ki küldötte az ő angyalat es kiszabaditotta az ő szolgait, a kik ő benne biztak; es a kiraly parancsolatat megszegtek es [veszedelemre] adtak az ő testöket es nem szolgaltak es nem imadtak mas istent az ő Istenökön kivül.

3:29 Parancsolom azert, hogy minden nep, nemzetseg es nyelv, a mely karomlast mond Sidrak, Misak es Abednego Istene ellen, darabokra tepessek, es annak haza szemetdombba tetessek: mert nincs mas Isten, a ki igy megszabadithasson.

3:30 Akkor a kiraly nagy [tisztesseg]re emele Sidrakot, Misakot es Abednegot Babilon tartomanyaban.

3:31 Nabukodonozor kiraly minden nepnek, nemzetnek es nyelveknek, a kik az egesz földön lakoznak, [monda:] Bekessegetek bőseges legyen!

3:32 A jeleket es csudakat, a melyeket cselekedett velem a felseges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni.

3:33 Mely nagyok az ő jelei es mely hatalmasak az ő csudai! az ő orszaga örökkevalo orszag es az ő uralkodasa nemzedekről nemzedekre [szall.]

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase