Main Index: Hungarian Bible

Daniel 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]   

2:1 És Nabukodonozor uralkodasanak masodik esztendejeben almokat lata Nabukodonozor, es nyugtalan lőn az ő lelke, es alma felbeszakadt.

2:2 És monda a kiraly, hogy hivjanak irastudokat, varazslokat, bűbajosokat es Kaldeusokat, hogy fejtsek meg a kiralynak az ő almait; es bemenenek azok, es allanak a kiraly ele.

2:3 És monda nekik a kiraly: Álmot lattam, es nyugtalan a lelkem megtudni az almot.

2:4 És mondak a Kaldeusok a kiralynak sziriai nyelven: Kiraly, örökke elj! mondd meg az almot a te szolgaidnak, es megjelentjük az ertelmet.

2:5 Felele a kiraly, es monda a Kaldeusoknak: Az en szavam all! Ha tehat meg nem mondjatok nekem az almot es annak ertelmet, darabokra tepettek, es a ti hazaitok szemetdombokka tetetnek.

2:6 Ha pedig az almot es annak ertelmet megjelentitek: ajandekokat, jutalmat es nagy tisztesseget vesztek tőlem; ezert az almot es annak ertelmet jelentsetek meg nekem.

2:7 Felelenek masodszor, es mondanak: A kiraly mondja meg az almot az ő szolgainak: es az ertelmet megjelentjük.

2:8 Felele a kiraly, es monda: Bizonnyal tudom en, hogy csak időt akartok ti nyerni, mert latjatok, hogy all az en szavam.

2:9 Hogy ha az almot meg nem mondjatok nekem, [csak] egy itelet lehet felőletek: hogy hamis es tetovazo beszedet koholtok, hogy azzal tartsatok engem, mig az idő mulik. Mondjatok meg azert nekem az almot, akkor tudom, hogy az ertelmet is megjelenthetitek nekem.

2:10 Felelenek a Kaldeusok a kiralynak, es mondak: Nincs ember a földön, a ki a kiraly dolgat megjelenthesse: mivelhogy barmilyen nagy es hatalmas kiraly sem kivant meg egyetlen irastudotol, varazslotol es Kaldeustol sem ilyen dolgot.

2:11 Mert a dolog, a mit a kiraly kivan, igen nehez, es nincs mas, a ki azt megjelenthesse a kiraly előtt, hanemha az istenek, a kik nem lakoznak együtt az emberekkel.

2:12 E miatt a kiraly megharaguvek es igen felgerjede, es meghagya, hogy a babiloni bölcsek mind veszittessenek el.

2:13 És a parancsolat kimene, hogy öljek meg a bölcseket; es keresik vala Danielt es az ő tarsait, hogy megölettessenek.

2:14 Ekkor Daniel bölcsen es ertelmesen felele Arioknak, a kiralyi testőrseg fejenek, a ki kiment vala, hogy megölesse a babiloni bölcseket.

2:15 Szola es monda Arioknak, a kiraly főemberenek: Miert e kegyetlen parancsolat a kiralytol? Akkor Ariok elmonda a dolgot Danielnek.

2:16 És bemene Daniel, es kere a kiralyt, hogy adjon neki időt, hogy megjelenthesse az ertelmet a kiralynak.

2:17 Ekkor Daniel haza mene, es elmonda e dolgot Ananiasnak, Misaelnek es Azariasnak, az ő tarsainak:

2:18 Hogy kerjenek az egek Istenetől irgalmassagot e titok vegett, hogy el ne veszszenek Daniel es az ő tarsai a többi babiloni bölcsekkel együtt.

2:19 Akkor Danielnek megjelentetek az a titok ejjeli latasban. Álda akkor Daniel az egek Istenet.

2:20 Szola Daniel, es monda: Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökke: mert öve a bölcseseg es az erő.

2:21 És ő valtoztatja meg az időket es az időknek reszeit; dönt kiralyokat es tesz kiralyokat; ad bölcseseget a bölcseknek es tudomanyt az ertelmeseknek.

2:22 Ő jelenti meg a mely es elrejtett dolgokat, tudja mi van a setetsegben; es vilagossag lakozik vele!

2:23 Neked adok halat, atyaimnak Istene, es dicserlek en teged, hogy bölcseseget es erőt adtal nekem, es mostan megjelentetted nekem, a mit kertünk tőled; mert a kiraly dolgat megjelentetted nekünk!

2:24 Bemene azert Daniel Ariokhoz, a kit rendelt vala a kiraly, hogy elveszitse a babiloni bölcseket; elmene azert, es monda neki: A babiloni bölcseket ne veszittesd el; vigy engem a kiraly ele es a megfejtest tudtara adom a kiralynak.

2:25 Akkor Ariok sietve bevive Danielt a kiraly elebe, es monda: Talaltam ferfiut Judanak fogoly fiai között, a ki a megfejtest megjelenti a kiralynak.

2:26 Szola a kiraly, es monda Danielnek, a kit Baltazarnak nevezenek: Csakugyan kepes vagy megjelenteni nekem az almot, a melyet lattam, es annak ertelmet?

2:27 Felele Daniel a kiraly előtt, es monda: A titkot, a melyről a kiraly tudakozodek, a bölcsek, varazslok, irastudok, jövendőmondok meg nem jelenthetik a kiralynak;

2:28 De van Isten az egben, a ki a titkokat megjelenti; es ő tudtara adta Nabukodonozor kiralynak: mi leszen az utolso napokban. A te almod es a te fejed latasa a te agyadban ez volt:

2:29 Neked, oh kiraly! gondolataid tamadtak a te agyadban a felől, hogy mik lesznek ez utan, es a ki megjelenti a titkokat, megjelentette neked azt, a mi lesz.

2:30 Nekem pedig ez a titok nem bölcsesegből, a mely bennem minden elő felett volna, jelentetett meg, hanem azert, hogy a megfejtes tudtara adassek a kiralynak es te megertsed a te szivednek gondolatait.

2:31 Te latad, oh kiraly, es ime egy nagy kep; ez a kep, mely hatalmas vala es kivalo az ő fenyessege, előtted all vala, es az abrazata rettenetes volt.

2:32 Annak az [allo]kepnek feje tiszta aranybol, melle es karjai ezüstből, hasa es oldalai rezből,

2:33 Labszarai vasbol, labai pedig reszint vasbol, reszint cserepből valanak.

2:34 Nezed vala, a mig egy kő leszakada kez [erintese] nelkül, es letöre azt az [allo]kepet vas- es csereplabairol, es darabokra zuza azokat.

2:35 Akkor egygye zuzodek a vas, cserep, rez, ezüst es arany, es lőnek mint a nyari szerűn a polyva, es felkapa azokat a szel, es helyöket sem talalak azoknak. Az a kő pedig, a mely leüte az [allo]kepet nagy hegygye lőn, es betölte az egesz földet.

2:36 Ez az alom, es ertelmet is megmondjuk a kiralynak.

2:37 Te, oh kiraly! kiralyok kiralya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt es dicsőseget adott;

2:38 És valahol emberek fiai, mezei allatok es egi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, es urra tett teged mindezeken: Te vagy az arany-fej.

2:39 És utanad mas birodalom tamad, alabbvalo mint te; es egy masik, egy harmadik birodalom, rezből valo, a mely az egesz földön uralkodik.

2:40 A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert [mikent] a vas szettör es összezuz mindent; bizony mint a vas pusztit, mind amazokat szetzuzza es elpusztitja.

2:41 Hogy pedig labakat es ujjakat reszint cserepből, reszint vasbol valonak lattal: a birodalom ketfele oszol, de lesz benne a vasnak erejeből, a mint lattad, hogy a vas elegy volt az agyagcsereppel.

2:42 És hogy a laba ujjai reszint vas, reszint cserep: az a birodalom reszint erős, reszint pedig törekeny lesz.

2:43 Hogy pedig vasat elegyülve lattal agyagcsereppel: azok emberi mag altal vegyülnek össze, de egymassal nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a csereppel.

2:44 És azoknak a kiralyoknak idejeben tamaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökke meg nem romol, es ez a birodalom mas nepre nem szall at [hanem] szetzuzza es elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megall örökke.

2:45 Minthogy lattad, hogy a hegyről kő szakad vala le kez [erintese] nelkül, es szetzuza a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt es aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a kiralynak, a mi majd ezutan leszen; es igaz az alom, es bizonyos annak ertelme.

2:46 Akkor Nabukodonozor kiraly arczra borula es imada Danielt, es meghagya, hogy etelaldozattal es jo illattal aldozzanak neki.

2:47 Szola a kiraly Danielnek, es monda: Bizonynyal a ti Istenetek, ő az isteneknek Istene, es a kiralyoknak ura es a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot!

2:48 Akkor a kiraly fölmagasztala Danielt, es sok nagy ajandekot ada neki, es hatalmat adott neki Babilonnak egesz tartomanya felett, es a babiloni összes bölcseknek előljarojava teve őt.

2:49 És Daniel kere a kiralyt, hogy Sidrakot, Misakot es Abednegot rendelje a babiloni tartomany gondviselesere; Daniel pedig a kiraly udvaraban vala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase