Main Index: Hungarian Bible

Nehemias 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

9:1 Azutan ugyanezen honak huszonnegyedik napjan egybegyűlenek Izrael fiai es bőjtölenek, gyaszba öltözven es port hintven fejökre.

9:2 És elvalanak az Izrael magvabol valok minden idegenektől, es előallvan, vallast tőnek az ő bűneikről es atyaik hamissagairol.

9:3 És megallanak helyökön, es olvasanak az Úrnak, az ő Istenöknek törvenye könyveből a nap negyedresze alatt, negyedresze alatt pedig vallast tőnek es leborulanak az Úr előtt, az ő Istenök előtt.

9:4 És felalla a Levitak emelvenyere Jesua, Bani, Kadmiel, Sebania, Bunni, Serebia, Bani es Kenani es kialtanak nagy felszoval az Úrhoz, az ő Istenökhöz.

9:5 És mondanak a Levitak, Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebia, Hodija, Sebania, Petahia: Nosza aldjatok az Urat, a ti Isteneteket öröktől fogva mindörökke; es aldjak a te dicsőseges nevedet, mely magasabb minden aldasnal es dicseretnel!

9:6 Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted az eget, az egeknek egeit es minden seregöket, a földet es mindent, a mi rajta van, a tengereket minden bennök valokkal együtt; es te adsz eletet mindnyajoknak, es az egnek serege előtted borul le.

9:7 Te vagy az Úr, az Isten, a ki valasztottad Ábramot es kihozad őt a Kaldeusoknak Úr [nevű varosabol], es nevezed őt Ábrahamnak.

9:8 És talalad az ő szivet hűnek te előtted es szerzel vele szövetseget, hogy adod a Kananeusok, Hitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Jebuzeusok, Girgazeusok földet, hogy adod az ő magvanak; es megteljesited beszedeidet, mert igaz vagy te!

9:9 Megtekinted annakfelette a mi atyainknak Égyiptomban valo nyomorusagat, es az ő kialtasukat meghallad a Veres tengernel,

9:10 És tevel jeleket es csodakat a Faraon es minden szolgain es földenek egesz nepen, mert tudtad, hogy kevelyen cselekedtek a te neped ellen; es szerzel magadnak nevet, mint e mai napsag [is] van.

9:11 És a tengert ketfele valasztad ő előttök es szarazon menenek at a tenger közepen; üldözőiket pedig melysegbe boritad, mint követ nagy vizekbe.

9:12 És felhőnek oszlopaban vezeted őket nappal s tűznek oszlopaban ejjel, hogy megvilagositsd nekik az utat, melyen menjenek.

9:13 És a Sinai hegyre leszallal, s szolal velök az egből, s adal nekik helyes vegzeseket, igaz törvenyeket, jo rendeleseket es parancsolatokat.

9:14 A te szent szombatodat is megjelented nekik, es parancsolatokat, rendeleseket es törvenyt parancsolal nekik szolgad, Mozes altal.

9:15 És kenyeret az egből adal nekik ehsegökben, es vizet a kősziklabol hozal ki nekik szomjusagokban; es mondad nekik, hogy menjenek be es birjak a földet, melyre nezve fölemelted kezedet, hogy nekik adod.

9:16 Ők pedig, a mi atyaink, felfuvalkodanak, es megkemenyitek nyakukat es nem hallgatak parancsolataidat;

9:17 És vonakodanak engedelmeskedni, es meg nem emlekezenek a te csudateteleidről, a melyeket velök cselekedtel, hanem megkemenyitek nyakukat, es [arra ]adak fej[ök]et, hogy visszaternek rabsagukba az ő makacskodasukban; de te bűnbocsanatnak Istene vagy, könyörülő es irgalmas, hosszutűrő es nagy kegyelmessegű, es el nem hagytad őket.

9:18 Sőt meg borjukepet is csinalanak magoknak, es ezt mondjak: Ez a te Istened, a ki kihozott teged Égyiptombol, es nagy bosszusaggal illettek teged;

9:19 És te nagy irgalmassagodban nem hagyad el őket a pusztaban; a felhőnek oszlopa nem tavozek el felőlök nappal, hogy vezerlene őket az uton, es a tűznek oszlopa ejjel, hogy vilagitana nekik az uton, melyen menenek.

9:20 És a te jo lelkedet adad nekik, hogy őket oktatna; es mannadat nem vonad meg szajoktol, s vizet adal nekik szomjusagokban.

9:21 És negyven esztendeig taplaltad őket a pusztaban, fogyatkozasuk nem vala, ruhaik el nem nyűttenek es labaik meg nem dagadanak.

9:22 Adal annakfelette nekik orszagokat es nepeket, es elosztad ezeket hatarok szerint es ők elfoglalak Sihon földet, es Hesbon kiralyanak földet, es Ógnak, Basan kiralyanak földet.

9:23 Fiaikat pedig megsokasitad, mint az eg csillagait, es bevived őket a földre, mely felől megmondad atyaiknak, hogy bemennek arra, hogy birjak azt.

9:24 És bemenenek a fiak es elfoglalak a földet, es megalazad előttök a földnek lakoit, a Kananeusokat, s kezökbe adad őket, mind kiralyaikat, mind a föld nepeit, hogy cselekedjenek velök kedvök szerint.

9:25 És megvevenek erős varosokat es köver földet, s elfoglalanak minden joval teljes hazakat, kőből vagott kutakat, szőlős es olajfas kerteket es sok gyümölcsfat, s evenek es megelegedenek es meghizanak, s gyönyörködenek a te nagy jovoltodban.

9:26 Makacskodanak pedig es partot ütenek ellened, es vetek törvenyedet hatuk möge; profetaidat is meggyilkolak, a kik bizonysagot tőnek ellenök, hogy őket te hozzad teritenek, es nagy bosszusaggal illettek teged.

9:27 Annakokaert adad őket nyomorgatoik kezebe es megnyomorgatak őket; de nyomorusagok idejen hozzad kialtanak, es te az egből meghallgatad es nagy irgalmassagod szerint adal nekik szabaditokat, es megszabaditak őket nyomorgatoik kezeből.

9:28 És mikor megnyugodtak vala, ismet gonoszt cselekvenek előtted, es te atadad őket ellensegeik kezebe, a kik uralkodanak rajtok; s midőn ismet hozzad kialtanak, te az egből meghallgatad es megszabaditad őket irgalmassagod szerint sokszor.

9:29 És bizonysagot tevel ellenök, hogy visszateritsd őket törvenyedhez; de ők felfuvalkodanak s nem hallgatak parancsolatidat, es vegzeseid ellen vetkezenek, melyeket ha valaki megtart, el azok altal; es makacskodva hatat forditanak, s nyakukat megkemenyitek es nem engedelmeskedenek.

9:30 És megis meghosszabbitad felettök [kegyelmedet] sok esztendőkön at, s bizonysagot tevel ellenök lelkeddel, profetaid altal, de nem figyelmezenek; annakokaert adad őket a föld nepeinek kezebe.

9:31 De nagy irgalmassagod szerint meg nem emeszted őket, sem el nem hagyad őket, mert te könyörülő es irgalmas Isten vagy.

9:32 Most annakokaert, oh mi Istenünk, nagy, erős es rettenetes Isten, a ki megőrized a szövetseget es irgalmassagot, ne legyen kicsiny előtted mindaz a nyomorusag, a mely utolert minket, kiralyainkat, fejedelmeinket, papjainkat, profetainkat, atyainkat es egesz nepedet, Assiria kiralyainak napjaitol fogva mind e mai napig.

9:33 Hiszen te igaz vagy mindenekben, valamelyek reank jövenek; mert te igazsagot műveltel, mi pedig hamissagot cselekvenk!

9:34 Hiszen a mi kiralyaink, fejedelmeink, papjaink es atyaink nem cselekedtek törvenyedet es nem figyelmeztek parancsolataidra es bizonysagteteleidre, melyek altal bizonysagot tettel ő ellenök;

9:35 És ők az ő orszagokban s a te nagy jovoltodban, melylyel megaldad őket, s a szeles es köver földön, melyet nekik adal, nem akartak szolgaid lenni; es nem tertek meg gonosz cselekedeteikből.

9:36 És ime mi most szolgak vagyunk azon a földön, melyet a mi atyainknak adal, hogy ennek annak gyümölcset es javat, ime mi szolgak vagyunk azon;

9:37 És termeset bőven hozza a kiralyoknak, a kiket fölibünk helyezel a mi bűneinkert, s testeinken uralkodnak es barmainkon az ő kedvök szerint; es mi nagy nyomorusagban vagyunk!

9:38 És mindemellett mi erős kötest szerzenk es azt alairtuk, melyet megpecsetelenek a mi fejedelmeink, Levitaink es papjaink.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase