Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 34

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

34:1 Nyolcz esztendős vala Josias, mikor uralkodni kezdett volt, es uralkodott harminczegy esztendeig Jeruzsalemben.

34:2 És jo dolgot cselekedek az Úr előtt, es jara az ő atyjanak Davidnak utjain, es nem hajolt el sem jobbra, sem balra;

34:3 Mert az ő kiralysaganak nyolczadik esztendejeben, mikor meg gyermek volna, kezde keresni az ő atyjanak Davidnak Istenet; tizenkettedik esztendejeben pedig Judat es Jeruzsalemet kezde megtisztitani a magaslatoktol, Aseraktol, balvanyoktol es öntött kepektől.

34:4 Lerontak ő előtte a Baalok oltarait es az azokon levő szobrokat lehanyata; az Aserakot is a balvanyokkal es öntött kepekkel egyetembe szetrombola es aprora törete, es elhintete azoknak temetőhelyen, a kik azoknak aldoztak vala.

34:5 A papok csontjait megegete azoknak oltarain, es megtisztita Judat es Jeruzsalemet.

34:6 [Így cselekedek] Manassenak, Efraimnak es Simeonnak varosaiban is, mind Nafthaliig, azoknak pusztaiban köröskörül.

34:7 Lehanyata azert az oltarokat; az Aserakat es a balvanyokat összetördele mind porra, es minden naposzlopot elpusztitott Izrael egesz földen; azutan megtere Jeruzsalembe.

34:8 Kiralysaganak tizennyolczadik esztendejeben pedig, minekutana a földet es a hazat megtisztita, elkülde Safant az Asalia fiat, es Maasejat a varos előljarojat, es Joat a Joakhaz fiat, az emlekirot, hogy kijavittatnak az Úrnak, az ő Istenenek hazat.

34:9 És menenek Hilkias főpaphoz, es atadtak [neki] az Isten hazaba begyült penzt, a melyet a Levitak, az ajtonallok gyűjtöttek Manassetol, Efraimtol es az egesz Izrael maradekaitol, es egesz Judatol es Benjamintol, es Jeruzsalem lakoitol.

34:10 És adak a munkavezetőknek, a kik felvigyaztak az Úr hazaban, hogy adjak azt a munkasoknak, a kik dolgoztak az Úr hazaban, hogy kijavitsak es helyreallitsak a hazat.

34:11 És adanak [penzt] az acsoknak es a kőműveseknek, hogy vegyenek faragott köveket, es fakat a kapcsolasokra, es a hazak gerendazasara, a melyeket elrontottak a Juda kiralyai.

34:12 És az emberek hűsegesen vegzik vala a munkat; a kikre felügyelenek Jahat es Obadia Levitak, a Merari fiai közül valok; es Zakarias, Mesullam, a Kehatitak fiai közül valok, a kik szorgalmazzak vala őket. E Levitak pedig mindnyajan mesterek valanak az eneklőszerszamokban.

34:13 A teherhordokat pedig (mert voltak felügyelők a munkasok felett mindenfele dologban) szorgalmazak a Levitak közül valo irodeakok, igazgatok es ajtonallok.

34:14 Mikor pedig kihozak azok a penzt, a mely az Úr hazaban gyűlt össze: megtalala Hilkia pap az Úr törvenykönyvet, a melyet Mozes altal [adott] volt.

34:15 Szola pedig Hilkia, es monda Safannak, az irodeaknak: A törvenykönyvet megtalalam az Úr hazaban. És ada Hilkia a könyvet Safannak.

34:16 És vive Safan a könyvet a kiralyhoz, es elbeszele neki a dolgot, mondvan: Valamit biztal a te szolgaidra, abban hiven eljarnak;

34:17 Mert az Úr hazaban talalt penzt összeszedven, adak a felügyelőknek es munkasoknak kezebe.

34:18 Tovabba jelente Safan irodeak a kiralynak, mondvan: Hilkia pap nekem egy könyvet ada; es olvasott abbol Safan a kiraly előtt.

34:19 Mikor pedig a kiraly hallotta a törveny beszedit, ruhait megszaggata.

34:20 És parancsola a kiraly Hilkia papnak es Ahikamnak a Safan fianak, Abdonnak a Mika fianak, es az irodeaknak Safannak, es Asajanak a kiraly szolgajanak, mondvan:

34:21 Menjetek el, es keressetek meg az Urat en erettem, s az Izrael es Juda maradekaiert, a könyv beszedei felől, a mely megtalaltatott, mert nagy az Úr haragja, a mely mi reank szallott azert, hogy a mi atyaink nem tartottak meg az Úrnak beszedet, hogy mind a szerint cselekedtek volna, a mint e könyvben megiratott.

34:22 Elmene azert Hilkia es a kiraly embere Hulda profetaasszonyhoz, a Sallum felesegehez, a ki Thokehat fia vala, a ki Hasranak, a ruhak gondviselőjenek fia vala (ő pedig Jeruzsalemben, a masodik utczaban lakik vala) es a szerint szolanak neki.

34:23 Ki monda nekik: Így szol az Úr, Izrael Istene: Mondjatok meg a ferfinak, a ki titeket hozzam küldött;

34:24 Ezt mondja az Úr: Íme en veszedelmet hozok e helyre es ennek lakosira, mindazokat az atkokat, a melyek meg vannak irva a könyvben, a melyet felolvastak a Juda kiralya előtt;

34:25 Mivel elhagytak engem, es idegen isteneknek tömjeneztek, hogy engem haragra gerjeszszenek az ő kezeiknek minden cselekedetei altal. Felgerjedt az en haragom e hely ellen, es el sem oltatik.

34:26 A Juda kiralyanak pedig, a ki titeket küldött, hogy az Urat megkerdjetek, igy szoljatok: Így szol az Úr, Izrael Istene: A mi a beszedeket illeti, a melyeket hallottal:

34:27 Mivel a te szived meglagyult, es magadat megalaztad az Isten előtt, mikor hallad az ő beszedeit e hely ellen es az ő lakosai ellen; mivel magadat megalaztad előttem, es ruhaidat megszaggattad es sirtal előttem: en is meghallgattalak, ezt mondja az Úr.

34:28 Íme en teged a te atyaid köze takaritlak, es tetetel a te sirodba bekessegben, es nem latjak a te szemeid azt a veszedelmet, a melyet en hozok e helyre es ennek lakoira. És e szerint beszeltek el ezt a kiralynak.

34:29 Akkor a kiraly elkülde, es összegyűjtete Judanak es Jeruzsalemnek minden veneit.

34:30 És felmene a kiraly az Úr hazaba, es ő vele Judanak minden ferfiai, es Jeruzsalem lakosai, a papok, a Levitak es az egesz nep kicsinytől fogva nagyig, es elolvasa fülök hallasara a szövetseg könyvenek minden beszedeit, a melyet talaltak vala az Úr hazaban.

34:31 Azutan felallvan a kiraly az ő helyen, fogadast tőn az Úr előtt, hogy ő az Urat követendi, es hogy parancsolatait, bizonysagteteleit es rendeleseit teljes sziveből es teljes lelkeből megőrzendi, cselekedven a szövetseg beszedeit, a melyek megirattak abban a könyvben.

34:32 És felfogadtata e dolgot mindazokkal, a kik Jeruzsalemből es Benjaminbol valok. És Jeruzsalem lakoi az Istennek, az ő atyaik Istenenek szövetsege szerint cselekedenek.

34:33 Akkor elpusztitott Josias minden utalatos balvanyt Izrael fiainak egesz földjeről, es kenyszerite mindenkit, valaki talaltatik vala Izraelben, hogy szolgaljon az Úrnak, az ő Istenöknek; [es] az ő egesz eleteben nem szakadanak el az Úrtol, atyaik Istenetől.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase