Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

25:1 Huszonöt esztendős koraban kezdett Amasia uralkodni, es huszonkilencz esztendeig uralkodek Jeruzsalemben; az ő anyjanak neve Jehoaddan vala, Jeruzsalemből valo.

25:2 És kedves dolgot cselekedek az Úr előtt; de nem tiszta szivből.

25:3 Lőn pedig azutan, hogy orszagaban megerősödek, megöle az ő szolgait, a kik a kiralyt, az ő atyjat megöltek vala.

25:4 De azoknak fiait nem ölete meg, hanem a szerint cselekedek, a mint a törvenyben, a Mozes könyveben megiratott, a melyben az Úr parancsolt volt, mondvan: Meg ne ölettessenek az atyak a fiakert es a fiak se ölettessenek meg az atyakert, hanem kiki az ő sajat bűneert ölettessek meg.

25:5 Összegyűjte annak felette Amasia a Juda nepet, es valaszta közülök a nemzetsegek szerint egesz Judaban es Benjaminban ezredeseket es szazadosokat; es megszamlala őket a husz esztendősöktől fogva es a kik feljebb valanak, es talala azok közül valogatott fegyverfoghatokat, kopjasokat es paizsosokat, haromszazezeret.

25:6 Annakfelette az Izraelitak közül szazezer erős vitezt fogadott fel, szaz talentom ezüstön.

25:7 Eljöve pedig az Isten embere ő hozza, mondvan: Oh kiraly! ne menjen el te veled Izrael serege, mert az Úr nem lesz Izraellel, Efraim minden fiaival.

25:8 Ha nem [hiszed,] am menj el, keszülj a viadalhoz; de megver az Isten teged az ellenseg előtt; mert az Isten hatalmaban van mind a segitseg, mind a megveretes.

25:9 Akkor monda Amasia az Isten emberenek: De mit tegyünk a szaz talentom ezüsttel, a melyet Izrael seregenek adtam? És felele az Isten embere: Az Úr neked annal sokkal többet adhat.

25:10 Kivalaszta azert Amasia azt a sereget, a mely Efraimbol jött vala ő hozza, hogy mennenek helyökre; mely dologert igen megharagvanak a Juda nepere, es felgerjedt haraggal tertek vissza helyeikre.

25:11 Amasia pedig felbatorodvan, elindita nepet, es mene a sos völgybe; es megvere a Seir fiai közül tizezeret.

25:12 És Juda fiai tizezeret elve fogtak el, a kiket egy magas kőszikla tetejere vivenek, es letaszitottak őket a magas kősziklarol, es mindnyajan összeroncsoltattak.

25:13 Annak a seregnek fiai pedig, a kiket visszakülde Amasia, hogy ne menjenek ő vele hadba: Judanak varosaira ütenek Samariatol fogva mind Bethoronig; es levagvan haromezeret azok közül, nagy zsakmanyt vivenek el.

25:14 Lőn azutan, hogy Amasia megtere az Edomitak megvereseből, a Seir fiainak isteneit elhoza es Isten gyanant tisztele azokat, a kik előtt magat meghajtja vala, es nekik joillatot gerjeszte.

25:15 Ezert megharaguvek az Úr Amasiara, es profetat külde hozza, a ki monda neki: Miert imadod annak a nepnek isteneit, a kik nem szabadithattak meg az ő nepöket a te kezedből?

25:16 Lőn pedig, mikor ekkepen szolott volna neki, monda neki a [kiraly:] Vajjon te tanacsosa vagy-e a kiralynak? Hallgass, mert rosszul jarsz. Megszünek azert a profeta, minekutana ezt mondotta volna: Latom, hogy az Isten el akar teged veszteni, mivel ezt műveled, es tanacsomat nem fogadad meg.

25:17 Amasia pedig, a Juda kiralya, tanacsot tartvan, követet külde Joashoz, a Joakhaz fiahoz, a ki Jehunak fia vala, az Izrael kiralyahoz, mondvan: Nosza, szalljunk szembe egymassal!

25:18 Akkor Joas, az Izrael kiralya ilyen valaszt ada Amasianak, a Juda kiralyanak: A Libanus hegyen valo tövis külde a Libanuson valo czedrusfahoz, mondvan: Add a te leanyodat az en fiamnak felesegül; eközben azonban arra menven egy fenevad, a mely a Libanuson lakik vala, eltapoda azt a tövist.

25:19 Te magadban igy gondolkodtal: Megvered az Edomitakat, azert fuvalkodtal fel magadban, hogy dicsekedjel. Kerlek, maradj otthon, miert szereznel magadnak veszedelmet, hogy te es Juda elveszszen [altalam.]

25:20 De Amasia nem nyugodhatott, mert Isten elvegezte vala, hogy [az ellenseg] kezebe adja őket, mivel az Edomitak isteneit kerestek.

25:21 Felindula azert Joas, az Izrael kiralya, es szembeszallanak egymassal ő es Amasia, a Juda kiralya Beth-Semesnel, a mely Judaban van.

25:22 És Juda megverettetek Izrael altal, es elmenekülenek mindnyajan satoraikba.

25:23 Amasiat pedig, a Juda kiralyat, a Joas fiat, a ki Joakhaz fia volt, Joas, az Izrael kiralya elfoga Beth-Semesben, es vive őt Jeruzsalembe, es Jeruzsalem kőfalat leronta az Efraim kaputol fogva mind a szeglet kapujaig negyszaz singnyire.

25:24 És az aranyat, az ezüstöt es mindenfele edenyeket, a melyek az Isten hazaban, az Obed-Edom birtokaban talaltatanak, es a kiraly hazanak kincseit, s a kezesek fiait mind Samariaba vive.

25:25 Amasia, a Joas fia, a Juda kiralya, minekutana meghala Joas, a Joakhaz fia, az Izrael kiralya, meg tizenöt esztendeig ele.

25:26 Amasianak pedig többi dolgai, az elsők es utolsok, avagy nincsenek-e megirva a Juda es az Izrael kiralyainak könyveben?

25:27 Azon időtől fogva pedig, hogy Amasia az Úrtol elszakada, összeesküvest szőttek ellene Jeruzsalemben; es elmeneküle Lakisba, de utana küldöttek Lakisba, es megöltek ott őt.

25:28 És elhozak onnet lovakon, es eltemetek őt az ő atyaival, Judanak varosaban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase