Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

12:1 Ezek azok, a kik Davidhoz menenek Siklagba, mikor Saul, a Kis fia miatt meg szamkivetesben vala, a kik a hősöknek a harczban segitői voltak.

12:2 Ívesek, a kik mind jobb-, mind balkezre kővel [hajitanak ]es nyillal lőnek vala, a kik Saul atyjafiai közül valok valanak, Benjamin nemzetsegeből.

12:3 Előljaro vala Ahiezer es Joas, a Gibeabeli Semaa fiai es Jeziel es Pelet, Azmavet fiai, Beraka es Jehu, Anatotbol,

12:4 És a Gibeonbeli Ismaja, a harmincz közül valo hős, a kiknek előljarojok is vala; Irmeja, Jahaziel, Johanan es Gederatbeli Jozabad,

12:5 Eluzai, Jerimot, Behalia, Semaria es Harufbeli Sefatja,

12:6 Elkana, Isija, Azareel, Joezer es a Kore nemzeteből valo Jasobeam.

12:7 Joela es Zebadja, a Gedorbol valo Jeroham fiai.

12:8 A Gaditak közül is menenek Davidhoz, mikor a pusztaban vala az erőssegben, erős es hadakozo ferfiak, paizsosok, dardasok, a [kiknek] orczajok, mint az oroszlannak orczaja es gyorsasagra hasonlok a hegyen lakozo vadkecskekhez.

12:9 Ézer az első, Obadia masodik, Eliab harmadik,

12:10 Mismanna negyedik, Jirmeja ötödik,

12:11 Attai hatodik, Eliel hetedik,

12:12 Nyolczadik Johanan, kilenczedik Elzabad,

12:13 Tizedik Jirmeja, tizenegyedik Makbannai.

12:14 Ezek voltak főemberek a seregben a Gad fiai közül; a legkisebbek egyike szaz ellen, a legnagyobbak egyike ezer ellen!

12:15 Ezek azok, a kik a Jordanon atmentek volt az első honapban, noha az [arviz] a partot felülmulta, es elűztek mindazokat, a kik a völgyben [valanak] napkelet felől es napnyugot felől.

12:16 Jövenek Davidhoz a Benjamin es a Juda fiai közül is az erőssegbe.

12:17 És kimene David elejökbe, es felelven, monda nekik: Hogyha bekesseg okaert jöttök hozzam, hogy segitsegemre legyetek, az en szivem egy lesz ti veletek; ha pedig meg akartok csalni, [hogy elaruljatok] az en ellensegeimnek, holott semmi gonoszsagot nem követtem el: lassa meg a mi atyaink Istene es büntessen meg.

12:18 A lelek pedig felindita Amasait, a harmincznak fejedelmet, [s monda:] Óh David, tied [vagyunk] es te veled [leszünk,] Isai fia! Bekesseg, bekesseg neked, bekesseg a te segitőidnek is, mert megsegit teged a te Istened! Magahoz fogada azert őket David, es főemberekke teve a seregben.

12:19 Ennekfelette Manassebol is hajlanak Davidhoz, mikor a Filiszteusokkal együtt Saul ellen ment volna harczolni; de nem segellek őket; mert tanacsot [tartvan,] haza küldek a Filiszteusok fejedelmei, mondvan: A mi fejünk veszesevel fog visszamenni az ő urahoz, Saulhoz.

12:20 Mikor visszatere Siklagba, hajlanak ő hozza a Manasse fiai közül Adna, Jozabad, Jedihael, Mikael, Jozabad, Elihu es Silletai, a kik a Manasse [nemzetsege]ből valo ezerek előljaroi [voltak.]

12:21 És ezek Davidnak segitsegül voltak az [ellenseg] seregei ellen; mert fejenkent mind erős vitezek valanak, es vezerek a seregben.

12:22 Annakfelette minden nap mennek vala Davidhoz, hogy segitsegere legyenek neki, mig [serege] nagygya lőn, mint az Istennek tabora.

12:23 Ezek pedig szamszerint a viadalhoz keszült előljarok, a kik Davidhoz mentek vala Hebronban, hogy őt Saul helyett az orszagban kiralylya valaszszak, az Isten igerete szerint.

12:24 A Juda fiai közül, a kik paizst es kopjat viselenek hatezernyolczszaz vala harczra keszen.

12:25 A Simeon fiai közül [vitez] ferfiak a viadalra, hetezerszaz.

12:26 A Levi fiai közül negyezerhatszaz [vala.]

12:27 Jojada is, ki az Áron fiai között előljaro vala, es ő vele haromezerhetszaz.

12:28 És az ifju Sadok, a ki igen erős vala, es az ő atyja hazabol huszonket főember.

12:29 A Benjamin fiai közül, a kik Saul atyjafiai valanak, haromezer; mert meg azok közül sokan hűsegesen őrizik vala a Saul hazat.

12:30 Az Efraim fiai közül huszezernyolczszaz, igen vitezek, a kik az ő nemzetsegökben hires ferfiak valanak;

12:31 Manassenak felnemzetsegeből pedig tizennyolczezer, kik nevszerint kijelöltetenek, hogy elmenjenek es Davidot kiralylya valaszszak.

12:32 Az Izsakhar fiai közül, a kik felismerek az idő alkalmatos voltat, hogy tudnak, mit kellene Izraelnek cselekednie, ketszaz főember es az ő rokonaik mind [hallgatnak vala] beszedjökre.

12:33 A Zebulon [fiai] közül a harczra kimenők, minden hadiszerszamokkal felkeszülve, ötvenezeren valanak, [keszek] a viadalra allhatatos szivvel.

12:34 A Nafthali [nemzetsege]ből ezer főember vala; es ő velek paizszsal s kopjaval harminczhetezer vala.

12:35 A Danitak közül, a kik a viadalhoz keszek valanak, huszonnyolczezerhatszazan voltak.

12:36 És az Áser [fiai] közül a hadakozok es az ütközethez keszek negyvenezeren valanak.

12:37 A Jordanon tul lakozok közül, [azaz] a Rubenitak, Gaditak es a Manasse nemzetsegenek fele közül, minden viadalhoz valo szerszamokkal egyetemben, [jöttek] szazhuszezeren.

12:38 Mindezek hadakozo ferfiak, a viadalra elkeszülve, egy ertelemmel mentek vala Hebronba, hogy Davidot az egesz Izrael felett kiralylya valaszszak, sőt ezeken kivül is az egesz Izrael egy szivvel [azon] volt, hogy Davidot kiralylya valaszszak.

12:39 És ott maradanak Daviddal harmadnapig, s esznek es isznak vala; mert az ő atyjokfiai keszitettek vala nekik;

12:40 És ugy a szomszedsagukban levők, mint [masok] Izsakharig, Zebulonig es Nafthaliig hoznak vala kenyereket szamarakon, teveken, öszvereken es ökrökön, eleseget, lisztet, füget, aszuszőlőt, bort, olajat, [vago]barmokat, juhokat szamtalan sokat; mert nagy öröm vala Izraelben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase