Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

11:1 És gyűlenek az Izraelitak mindnyajan Davidhoz Hebronba, mondvan: Íme mi a te csontod es a te tested vagyunk;

11:2 Ezelőtt is, meg mikor Saul volt a kiraly, te voltal az, a ki az Izraelt ki- es bevezeted, es ezt mondotta a te Urad Istened neked: Te legelteted az en nepemet, az Izraelt, es te leszel vezer az en nepemen, az Izraelen.

11:3 Elmenenek azert mindnyajan az Izrael venei a kiralyhoz Hebronba, es szövetseget tőn David velök Hebronban az Úr előtt; es kiralylya kentek Davidot Izrael felett, az Úrnak Samuel altal valo beszede szerint.

11:4 Elmene akkor David es az egesz Izrael Jeruzsalembe; ez Jebus (ott a Jebuzeusok voltak a föld lakosai).

11:5 És mondanak Jebus lakoi Davidnak: Ide be nem jössz! De megveve David a Sion varat; ez a David varosa;

11:6 Mert ezt mondotta vala David: A ki legelőször egy Jebuzeust levag, előljaro es vezer legyen. Felmene azert legelőször Joab, a Seruja fia; es lőn előljarova.

11:7 Azutan lakek David a varban, azert nevezek azt David varosanak.

11:8 És megepite David a varost Millotol fogva egeszen körül; Joab pedig megepite a varosnak maradekat.

11:9 És folytonosan emelkedek David; mert a Seregek Ura vala ő vele.

11:10 Ezek pedig a hősök előljaroi, a kik David mellett valanak, a kik erősen forgolodanak vele az ő kiralysagaert egesz Izraellel, hogy kiralylya valaszszak őt Izrael felett, az Úr beszede szerint.

11:11 Ezek szamszerint a hősök, a kik David körül valanak: Jasobeam, Hakhmoni fia, a harmincznak előljaroja; ez emelte vala fel az ő kopjajat haromszaz ellen, a kiket egyszerre megsebesite.

11:12 Ezutan Eleazar, az Ahohita Dodo fia; a ki a harom hős közül [egy] vala.

11:13 Ő vala Daviddal Pasdamimban, a hova összegyűlenek a Filiszteusok viadalra. Egy darab föld arpaval vala tele, es a nep elmenekült a Filiszteusok elől.

11:14 De ők megallanak ott annak a darab földnek a közepen, es megtartottak azt, es megverek a Filiszteusokat, es az Úr megszabadita őket nagy szabaditassal.

11:15 Tovabba, mikor alamentek harman a harmincz főember közül Davidhoz, a kősziklahoz, az Adullam barlangjaba; a Filiszteusok pedig tabort jaranak a Refaim völgyben.

11:16 (David az erőssegben vala akkor, a Filiszteusok hada pedig Bethlehemnel.)

11:17 Kivana David [vizet,] es monda: Óh, ki adhatna nekem innom a Bethlehem kapuja előtt valo forrasnak vizeből!

11:18 Akkor keresztülvagtak magokat harman a Filiszteusok taboran, es vizet meritenek a Bethlehem forrasabol, mely a kapu előtt vala, es felvivek, es menenek Davidhoz; de David nem akara inni, hanem kitölte azt az Úrnak.

11:19 És monda: Tavoztassa el tőlem az en Istenem, hogy ezt cselekednem. Avagy e ferfiaknak veret igyam-e meg, a kik eletöket halalra vetettek? Mert ők ezt eletök veszedelmevel hoztak. És [semmikepen] nem akara inni. Ezt cselekede a harom hős.

11:20 És Abisai, a Joab testvere vala e haromnak előljaroja; ő ragadott vala dardat haromszaz ellen, [a kiket] megsebesite; es ő volt a leghiresebb a harom között.

11:21 A harom közül a kettőnel hiresebb vala, azert volt azok előljaroja; de azert [egymaga] meg sem ert föl a harommal.

11:22 Benaja, a Jojada fia, vitez ferfiunak fia Kabseelből, a ki nagy dolgokat cselekedek; ő ölte meg Moab ket oroszlanjat, es ő mene ala a verembe, s ölte meg az oroszlant, mikor havas idő volt.

11:23 Ugyanez öle meg az Égyiptombeli ferfit, akinek magassaga öt sing volt, es oly darda vala az Égyiptombeli ferfiu kezeben, mint a szövő zugoly. Szembeszalla vele egy palczaval, s kiragada az Égyiptombeli ember kezeből a dardat, es sajat dardajaval altalvere.

11:24 Ezeket cselekedte Benaja, a Jojada fia, a ki hires vala a harom hős között.

11:25 Hires vala ő a harmincz között, de azzal a harommal nem ert fel. És előljarova teve őt David a tanacsosok között.

11:26 A seregnek pedig [ezek] vitezei: Asael, a Joab testvere; Elhanan, Dodonak fia, ki Bethlehembeli vala.

11:27 Haroritbol valo Sammot, Pelombol valo Heles,

11:28 Tekoabeli Hira, Ikkes fia, Anatotbeli Abiezer,

11:29 Husatbeli Sibbekai, Ahohitbeli Hirai.

11:30 Netofatbeli Maharai, Netofatbeli Heled, Bahana fia;

11:31 Ittai, Ribai fia, a Benjamin fiainak Gibea varosabol valo; Piratonbeli Benaja;

11:32 Hurai, a Gaas völgyeből valo; Arbatbeli Abiel;

11:33 Baharumi Azmavet, Saalbonitbeli Eliahba;

11:34 Gisonbeli Hasem fiai: Jonathan, Hararitbeli Sage fia.

11:35 Hararitbeli Ahiam, Sakar fia; Elifal, Úr fia,

11:36 Mekeratbeli Hefer, Pelonbeli Ahija,

11:37 Karmelből valo Hesro, Naarai, Ezbai fia,

11:38 Joel, Natan testvere; Mibhar, Geri fia;

11:39 Selek, Ammon nemzetsegeből valo; Berotbeli Naarai, Joabnak, a ki Seruja fia vala, fegyverhordozoja;

11:40 Itrebeli Hira, Itrebeli Gareb,

11:41 Hitteus Urias, Zabad, Ahlai fia;

11:42 Hadina, a Ruben nemzetsegeből valo Siza fia, ki a Rubenitak előljaroja vala, es vele harminczan valanak.

11:43 Hanan, Maaka fia, es Mitnibeli Josafat,

11:44 Asteratbeli Uzzija; Sama es Jehiel, Aroerbeli Hotam fiai.

11:45 Jidihael, Simri fia, es az ő testvere, Joha, Tisibeli.

11:46 Mihavimbeli Eliel, Jeribai es Josavia, Elnaam fia, es Jitma, Moab nemzetsegeből valo.

11:47 Eliel es Obed es Jaasiel, Mesobajabol valok.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase