Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

4:1 Juda fiai [ezek:] Perecz, Kheczron, Karmi, Hur es Sobal.

4:2 Reaja pedig, a Sobal fia nemze Jahatot; Jahat nemze Ahumait es Lahadot; ezek a Sorateusok haznepei.

4:3 Ezek Etam atyjatol valok: Jezreel, Jisma, Jidbas; es az ő hugoknak neve Haslelponi.

4:4 Penuel pedig Gedor atyja, es Ezer Husa atyja. Ezek Efrata elsőszülöttenek, Hurnak fiai, a ki Bethlehem atyja vala.

4:5 Ashurnak pedig, a Tekoa atyjanak volt ket felesege, Helea es Naara.

4:6 És Naara szüle neki Ahuzamot, Hefert, Temenit es Ahastarit. Ezek a Naara fiai.

4:7 Helea fiai: Seret, Jesohar, Etnan [es Kocz.]

4:8 Kocz pedig nemze Hanubot, Hasobebat es Aharhel haznepet, a ki Harumnak fia vala.

4:9 Jabes pedig testvereinel tiszteletremeltobb vala, es azert neveze őt az ő anyja Jabesnek, mondvan: Mivelhogy fajdalommal szülem őt.

4:10 És Jabes az Izrael Istenet hiva segitsegül, mondvan: Ha engem megaldanal es az en hataromat megszelesitened, es a te kezed en velem lenne, es engem minden veszedelemtől megoltalmaznal, hogy but ne lassak! És megada Isten neki, a mit kert vala.

4:11 Kelub pedig, a Sukha testvere, nemze Mehirt; ez az Eston atyja.

4:12 Eston nemze Beth-Rafat, Paseakhot, Tehinnat, Ir-Nahas atyjat. Ezek a Rekatol valo ferfiak.

4:13 Kenaz fiai: Othniel es Seraja; Othniel fia: Hatat.

4:14 Meonotai nemze Ofrat; Seraja pedig nemze Joabot, a Ge- Harasimbeliek atyjat, mert mesteremberek valanak.

4:15 Kaleb fiai, ki Jefunne fia vala: Iru, Ela es Naam; es Ela fiai; es Kenaz.

4:16 Jehalelel fiai: Zif, Zifa, Tirja es Asarel.

4:17 Ezra fiai: Jeter, Mered, Efer es Jalon; es szüle Mirjamot, Sammait es Isbat, Estemoa atyjat.

4:18 Ennek felesege pedig, Jehudeja szüle Jeredet, a Gedor atyjat es Hebert, a Szoko atyjat, Jekuthielt, a Zanoah atyjat; ezek Bithianak, a Farao leanyanak fiai, a kit Mered elvett vala.

4:19 Hodia nevű felesegenek pedig fiai, ki Nahamnak, Keila atyjanak nővere vala: Hagarmi es a Maakatbeli Estemoa.

4:20 Simon fiai: Amnon, Rinna, Benhanan es Thilon. Isi fiai: Zohet es Benzohet.

4:21 Juda fianak, Selanak fiai: Er, Leka atyja, es Laada, Maresa atyja, es a gyapotszövők haznepe Beth-Asbeaban;

4:22 És Jokim es Kozeba lakosai, es Joas es Saraf, a kik Moab urai voltak, es Jasubi, Lehem. De [ezek mar] regi dolgok.

4:23 Ezek voltak a fazekasok, es Netaimban es Gederaban laktak. A kiralylyal laktak ott, az ő dolgaert.

4:24 Simeon fiai: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, Saul;

4:25 Kinek fia Sallum, kinek fia Mibsam, kinek fia Misma.

4:26 Misma fiai: Hammuel az ő fia, Zakkur az ő fia, Simi az ő fia;

4:27 Siminek tizenhat fia es hat leanya volt; de testvereinek nem volt sok fia, s altalaban haznepök nem volt oly nepes, mint Juda fiaie.

4:28 Lakoznak vala pedig Beersebaban es Moladaban es Haczar- Sualban.

4:29 Bilhaban, Eczemben es Toladban,

4:30 Betuelben, Hormaban es Cziklagban,

4:31 Beth-Markabotban, Haczar-Szuszimban, Beth-Biriben es Saaraimban; ezek valanak az ő varosaik mindaddig, mig David kiralylya lett.

4:32 Faluik pedig [ezek:] Etam, Ain, Rimmon, Token es Asan, öt varos;

4:33 És mindazok a falvaik, a melyek e varosok körül voltak Balig; ezek valanak lakohelyeik es nemzetsegeik:

4:34 Mesobab, Jamlek es Josa, Amasia fia.

4:35 És Joel es Jehu, a Josibia fia, ki Seraja fia, ki Asiel fia [vala;]

4:36 És Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimeel es Benaja.

4:37 Ziza, a Sifi fia, ki Alon fia, ki Jedaja fia, ki Simri fia, ki Semaja fia.

4:38 Ezek a nevszerint felsoroltak voltak a főemberek nemzetsegökben, a kik igen elszaporodtak volt atyjok hazaban,

4:39 Azert elindulanak Gedor fele, hogy a völgy keleti reszere [menjenek] es ott barmaiknak legelőt keressenek.

4:40 Talalanak is zsiros es jo legeltető helyet (az a föld pedig tagas, nyugodalmas es bekesseges), mert Khambol valok laktak ott azelőtt.

4:41 Elmenven pedig e nevszerint megnevezettek Ezekiasnak, a Juda kiralyanak idejeben, leromboltak satoraikat, es a Maonitakat, a kiket ott talaltak, kiirtottak mind e mai napig, s helyökbe letelepedenek, mivel ott barmaik szamara legelőhelyeket [talaltak.]

4:42 És közülök, a Simeon fiai közül, [nemelyek] elmenenek a Seir hegyere, ugymint ötszazan, a kiknek előljaroik az Isi fiai, Pelatja, Neharja, Refaja es Uzriel voltak.

4:43 És valakik az Amalek nemzetsegeből megmaradtak vala, mind levagak azokat, es ott letelepedenek mind e mai napig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase