Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

2:1 Ezek az Izrael fiai: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakhar es Zebulon;

2:2 Dan, Jozsef, Benjamin, Nafthali, Gad es Áser.

2:3 Judanak fiai: Her, Ónan es Sela; e harom születek neki a Kanaanita Suahnak leanyatol. De Her, Judanak elsőszülött [fia] gonosz vala az Úr szemei előtt, es megöle őt az [Úr].

2:4 Thamar pedig, az ő menye szüle neki Pereczet es Zerakhot. Judanak fiai mindnyajan öten [valanak.]

2:5 Perecz fiai: Kheczron es Khamul.

2:6 Zerakh fiai pedig: Zimri es Ethan, Heman, Kalkol es Dara; mindenestől öten.

2:7 Karmi fiai: Ákan, Izraelnek megrontoja, mivel lopott a zsakmanybol.

2:8 Ethan fia: Azaria.

2:9 Kheczron fiai, kik születtenek neki: Jerakhmeel, Ram es Kelubai.

2:10 Ram nemze Amminadabot, Amminadab pedig nemze Nakhsont, a Juda fiainak fejedelmet.

2:11 Nakhson nemze Szalmat, Szalma pedig nemze Boazt;

2:12 Boaz nemze Obedet; Obed nemze Isait;

2:13 Isai pedig nemze Eliabot, az ő elsőszülöttet, es Abinadabot, masodikat, Simeat, harmadikat.

2:14 Netaneelt, negyediket, es Raddait, ötödiket.

2:15 Osemet, hatodikat es Davidot, a hetedik fiat;

2:16 És nővereiket, Serujat es Abigailt. Serujanak pedig fiai voltak: Absai, Joab es Asael, e harom.

2:17 Abigail szüle Amasat; Amasanak atyja pedig az Ismael nemzetsegeből valo Jeter vala.

2:18 Kaleb pedig, a Kheczron fia nemzett vala az ő Azuba nevű felesegetől es Jeriottol; es ezek az ő fiai: Jeser, Sobab es Ardon.

2:19 Azuba meghala, es Kaleb veve maganak felesegül Efratat, es ez szüle neki Hurt.

2:20 Hur nemze Urit, Uri pedig nemze Besaleelt.

2:21 Azutan bemene Kheczron Makirnak, Gilead atyjanak leanyahoz; mert ő ezt elvette vala hatvan esztendős koraban, es szüle neki Segubot.

2:22 Segub pedig nemze Jairt, kinek huszonharom varosa vala a Gilead földen.

2:23 De Gesur es Áram elvettek tőlük Jair falvait, Kenathot es mezővarosait, hatvan varost. Mindezek Makirnak, a Gilead atyjanak fiaie.

2:24 Minekutana pedig meghala Kheczron Kaleb-Efrataban, akkor szüle neki Abija, a Kheczron felesege, Ashurt, Tekoa atyjat.

2:25 Jerakhmeelnek, a Kheczron elsőszülöttenek fiai voltak: Ram, az elsőszülött, Buna, Orem, Osem es Akhija.

2:26 Volt mas felesege is Jerakhmeelnek, Atara nevű; ez az Onam anyja.

2:27 Ramnak, Jerakhmeel elsőszülöttenek pedig fiai voltak: Maas, Jamin es Heker.

2:28 Onam fiai voltak: Sammai es Jada; es Sammai fiai: Nadab es Abisur.

2:29 Abisur felesegenek neve Abihail, a ki szüle neki Akhbant es Molidot.

2:30 Nadab fiai: Szeled es Appaim: Szeled magtalanul halt meg.

2:31 Appaim fia: Isi; Isi fia: Sesan; Sesan fia: Ahalai.

2:32 Jada fiai, a ki Sammai testvere volt: Jeter es Jonathan; Jeter magtalanul halt meg.

2:33 Jonathan fiai: Pelet es Zaza. Ezek voltak a Jerakhmeel fiai.

2:34 Sesannak nem voltak fiai, hanem csak leanyai; de volt Sesannak egy Égyiptombeli szolgaja, Jarha nevű.

2:35 És ada Sesan e Jarha nevű szolgajanak az ő leanyat felesegül, a ki szüle neki Athait.

2:36 Athai pedig nemze Natant; Natan nemze Zabadot;

2:37 Zabad nemze Eflalt; Eflal nemze Obedet;

2:38 Obed nemze Jehut; Jehu nemze Azariat.

2:39 Azaria nemze Helest; Heles nemze Elasat;

2:40 Elasa nemze Sisemait; Sisemai nemze Sallumot;

2:41 Sallum nemze Jekamiat; Jekamia pedig nemze Elisamat.

2:42 A Kaleb fiai pedig, a ki Jerakhmeel testvere vala: elsőszülötte Mesa; ez volt Zifnek es Maresa fiainak atyjok, Hebronnak atyja.

2:43 Hebron fiai: Korah, Tappuah, Rekem es Sema.

2:44 Sema pedig nemze Rahamot, a Jorkeam atyjat; es Rekem nemze Sammait,

2:45 A Sammai fia pedig: Maon; ez a Maon [volt] a Bethsur atyja.

2:46 Efa pedig, a Kaleb agyastarsa, szüle Harant es Mosat es Gazezt; es Haran nemze Gazezt.

2:47 Jaddai fiai pedig: Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Hefa es Saaf.

2:48 A Kaleb agyasa Maaka szüle Sebert es Tirhanat.

2:49 És szüle Saafot, Madmanna atyjat, Sevat, a Makbena atyjat es Gibea atyjat; es Aksza a Kaleb leanya vala.

2:50 Ezek voltak Kaleb fiai, a ki Hurnak, az Efrata elsőszülöttenek fia volt: Sobal, Kirjat-Jearim atyja.

2:51 Szalma, Bethlehem atyja; Haref, Bethgader atyja.

2:52 Voltak pedig Sobalnak is, a Kirjat-Jearim atyjanak fiai: Haroe, a fel Menuhot [ura].

2:53 A Kirjat-Jearim haznepei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektől szarmazanak a Sorateusok es az Estaoliteusok.

2:54 Szalma fiai, Bethlehem es a Netofatbeliek, Atroth, Beth-Joab, a Czorabeli Manahateusok fele.

2:55 És a Jabesben lakozo tudos emberek haznepei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hamattol, a Rekab hazanak atyjatol szarmaztak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase