Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

15:1 Jeroboamnak, az Izrael kiralyanak huszonhetedik esztendejeben kezdett uralkodni Azaria, Amasianak, a Juda kiralyanak fia.

15:2 Tizenhat esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, es ötvenket esztendeig uralkodott Jeruzsalemben, es az ő anyjanak neve Jekolia, Jeruzsalemből valo.

15:3 És kedves dolgot cselekedek az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint az ő atyja, Amasia cselekedett;

15:4 Csakhogy a magaslatok nem rontattak le, a nep meg ott aldozott es tömjenezett a magaslatokon.

15:5 És megverte az Úr a kiralyt, mert belpoklos lett egesz halala napjaig, es külön hazban lakott, es Jotam, a kiraly fia kormanyozta a hazat, es ő szolgaltatott törvenyt a föld nepenek.

15:6 Azarianak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

15:7 És elaluvek Azaria az ő atyaival, es eltemetek őt az ő atyaival a David varosaban, es az ő fia, Jotam, uralkodek ő helyette.

15:8 Azarianak, a Juda kiralyanak harmincznyolczadik esztendejeben kezdett uralkodni Zakarias, a Jeroboam fia Izraelen, Samariaban hat honapig.

15:9 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt, mikepen az ő atyai cselekedtek volt. Nem hagyta el Jeroboamnak, a Nebat fianak bűneit, a ki vetekbe ejtette az Izraelt.

15:10 És összeesküdött ellene Sallum, a Jabes fia, es megölte őt a nep szeme lattara, es megölven őt, ő uralkodott helyette.

15:11 Zakariasnak egyeb dolgai pedig, ime meg vannak irva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben.

15:12 Ez az Úr beszede, a mit Jehu felől szolott, mondvan: A te fiaid negyedizig ülnek Izrael tronjan. És igy törtent.

15:13 Sallum, a Jabes fia lett a kiraly Uzzianak, Juda kiralyanak harminczkilenczedik esztendejeben, de csak egy honapig uralkodott Samariaban;

15:14 Mert Menahem, a Thirsabeli Gadi fia feljött, es Samariaba ment, es megölte Sallumot, a Jabes fiat Samariaban, es megölven őt, ő uralkodott helyette.

15:15 Sallumnak egyeb dolgai pedig es összeesküvese, a melyet csinalt, ime meg vannak irva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben.

15:16 Akkor verte le Menahem Tifsahot es mindazokat, a kik benne voltak, es egesz hatarat Thirsatol fogva, mert nem bocsatottak be, azert vere le, [es meg] a terhes asszonyokat [is] mind felhasogata benne.

15:17 Azarianak, Juda kiralyanak harminczkilenczedik esztendejetől fogva uralkodott Menahem, a Gadi fia Izraelen tiz esztendeig Samariaban.

15:18 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt; nem hagyta el Jeroboamnak, a Nebat fianak bűneit teljes eleteben, a ki vetekbe ejtette az Izraelt.

15:19 [És] ratört Pul, Assiria kiralya az orszagra, es Menahem Pulnak ezer talentom ezüstöt adott azert, hogy legyen neki segitseggel az ő birodalmanak megerősiteseben.

15:20 És Menahem adot vetett Izraelben a gazdagokra, ötven ezüst siklust minden egyes emberre, hogy azt Assiria kiralyanak adja, es visszatert Assiria kiralya, es nem maradt ott az orszagban.

15:21 Menahemnek egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, vajjon nincsenek-e megirva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben?

15:22 És elaluvek Menahem az ő atyaival, es uralkodek az ő fia, Pekaja ő helyette.

15:23 [És] Azarianak, Juda kiralyanak ötvenedik esztendejeben kezdett uralkodni Pekaja, a Menahem fia, Izraelen Samariaban ket esztendeig.

15:24 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt, nem tavozek el Jeroboamnak, a Nebat fianak bűneitől, a ki vetekbe ejtette az Izraelt.

15:25 És partot ütött ellene Peka, a Remalia fia, az ő hadnagya, es megölte őt Samariaban, a kiraly hazanak palotajaban, Argobbal es Arjeval es ötven emberrel a Gileadbeliek fiai közül, es megölte őt, es ő lett helyebe a kiraly.

15:26 Pekajanak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, ime meg vannak irva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben.

15:27 Azarianak, Juda kiralyanak ötvenkettedik esztendejeben kezdett uralkodni Peka, a Remalia fia, Izraelen Samariaban husz esztendeig.

15:28 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt; nem tavozek el Jeroboamnak, a Nebat fianak bűneitől, a ki vetekbe ejtette az Izraelt.

15:29 Pekanak, az Izrael kiralyanak idejeben jött el Tiglat-Pileser, Assiria kiralya, es foglalta el Hijont, Abelt, Beth-Maakat, Janoat, Kedest, Hasort, Gileadot, Galileat es a Nafthali egesz földet, es hurczolta el őket, Assiriaba.

15:30 De Hosea, az Ela fia, partot ütött Peka, a Remalia fia ellen, es levagta es megölte őt, es ő lett helyebe a kiraly Jotamnak, az Uzzia fianak huszadik esztendejeben.

15:31 Pekanak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, ime meg vannak irva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben.

15:32 Pekanak, a Remalia fianak, az Izrael kiralyanak masodik esztendejeben kezdett uralkodni Jotam, Uzzianak, a Juda kiralyanak fia.

15:33 Huszonöt esztendős volt, a mikor uralkodni kezdett, es tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsalemben. Az ő anyjanak Jerusa volt a neve, a Sadok leanya.

15:34 És kedves dolgot cselekedek az Úr szemei előtt, mind a szerint, a mint az ő atyja, Uzzia cselekedek;

15:35 Csak a magaslatokat nem rontottak le; meg ott aldozott es tömjenezett a nep a magaslatokon. Ő epitette meg az Úr hazanak felső kapujat.

15:36 Jotamnak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

15:37 Ebben az időben kezdte az Úr raküldeni Judara Reczint, Siria kiralyat, es Pekat, a Remalia fiat.

15:38 És elaluvek Jotam az ő atyaival, es eltemettetek az ő atyaival, Davidnak, az ő atyjanak varosaban, es Akhaz, az ő fia, uralkodek ő helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase