Main Index: Hungarian Bible

1 Samuel 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

22:1 Elmene azert onnan David, es elfutott Adullam barlangjaba. És mikor meghallottak testverei es atyjanak egesz haza [nepe], oda menenek hozza.

22:2 És hozza gyűlenek mindazok, a kik nyomorusagban valanak, es mindazok, a kiknek hitelezőik voltak, es minden elkeseredett ember, ő pedig vezerük lett azoknak; es mintegy negyszazan valanak ő vele.

22:3 És elmene onnan David Miczpaba, Moab [földere,] es monda Moab kiralyanak: Hadd jőjjön ide hozzatok az en atyam es anyam, mig megtudom, hogy mit fog cselekedni velem az Isten.

22:4 És vive őket Moab kiralya ele, es ott maradanak vele mindaddig, mig David a varban volt.

22:5 Gad profeta pedig monda Davidnak: Ne maradj a varban, [hanem] eredj es menj el Juda földere. Elmene azert David, es Hereth erdejebe ment.

22:6 És meghallotta Saul, hogy előtűnt David es azok az emberek, a kik vele valanak; (Saul pedig Gibeaban tartozkodek a hegyen a fa alatt es dardaja a kezeben vala es szolgai mindnyajan mellette allanak).

22:7 Monda azert Saul az ő szolgainak, a kik mellette allottak: Halljatok meg Benjaminnak fiai! Isainak fia adni fog-e nektek mindnyajatoknak szantoföldeket es szőlő[hegyeket,] es mindnyajatokat ezredesekke es szazadosokka fog-e tenni,

22:8 Hogy mindnyajan összeesküdtetek ellenem? És senki sincs, a ki tudositana engem, hogy fiam szövetseget kötött Isai fiaval? És senki sincs közöttetek, a ki szanakoznek felettem, es megmondana nekem, hogy fiam fellazitotta szolgamat ellenem, hogy leselkedjek utanam, mint a hogy e mai napon megtetszik?

22:9 Akkor felele az Edomita Doeg, a ki Saul szolgai közt allott: Én lattam, hogy az Isai fia Nobba ment vala az Akhitob fiahoz, Akhimelek paphoz.

22:10 A ki ő erette megkerde az Urat, es eleseget adott neki, sőt a Filiszteus Goliath kardjat is neki ada.

22:11 Akkor elkülde a kiraly, hogy elhivjak Akhimelek papot, az Akhitob fiat es atyjanak egesz haza[nepet], a papokat, a kik Nobban valanak; es eljövenek mindnyajan a kiralyhoz.

22:12 És monda Saul: Halld meg most te, Akhitobnak fia! Ő pedig monda: Ímhol vagyok uram.

22:13 És monda neki Saul: Miert ütöttetek partot ellenem, te es Isainak fia, hogy kenyeret es kardot adtal neki, es ő erette megkerdezed az Istent, hogy fellazadjon ellenem, hogy leselkedjek, mint a hogy most törtenik?

22:14 És felele Akhimelek a kiralynak, es monda: Minden szolgaid között kicsoda hűsegesebb Davidnal, a ki a kiralynak veje, es a ki akaratod szerint jar, es tisztelt [ember] a te hazadban?

22:15 Vajjon csak ma kezdem-e az Istent ő erette megkerdezni? Tavol legyen tőlem! Ne tulajdonitson olyat a kiraly szolgajanak, sem atyam egesz haza[nepenek,] mert erről a dologrol semmit sem tud a te szolgad, sem kicsinyt, sem nagyot.

22:16 A kiraly pedig monda: Meg kell halnod Akhimelek, neked es a te atyad egesz haza[nepenek!

22:17 És monda a kiraly a poroszloknak, a kik mellette allanak: Vegyetek körül es öljetek le az Úrnak papjait, mert az ő kezök is David mellett vala, mert tudtak, hogy ő menekül, es meg sem mondtak meg nekem. A kiraly szolgai azonban nem akartak kezeiket felemelni, hogy az Úrnak papjaira rohanjanak.

22:18 Akkor monda a kiraly Doegnak: Fordulj [nekik] te, es rohanj a papokra. És ellenük fordula az Edomita Doeg, es ő rohana a papokra. És azon a napon nyolczvanöt embert ölt meg, a kik gyolcs efodot viselenek.

22:19 És Nobot [is,] a papok varosat fegyvernek elevel vagata le, mind a ferfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt; az ökröt es szamarat es baranyt, fegyvernek elevel.

22:20 Akhitob fianak, Akhimeleknek egy fia azonban, a kit Abjatharnak hivtak, elmenekült, es David utan futott.

22:21 És megmonda Abjathar Davidnak, hogy megölette Saul az Úrnak papjait.

22:22 David pedig monda Abjatharnak: Tudtam en azt [mar] aznap, mert ott volt az Edomita Doeg, hogy bizonyosan megmondja Saulnak. Én adtam okot atyad egesz haza[nepenek] halalara.

22:23 Maradj nalam, ne felj; mert a ki az en eletemet halalra keresi, az keresi a te eletedet is, azert te batorsagosan lehetsz mellettem.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase