Main Index: Hungarian Bible

1 Samuel 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

17:1 És összegyűjtek a Filiszteusok seregeiket a harczra, es összegyűlenek Sokonal, mely Judaban van, es taborozanak Soko es Azeka között, Efes-Dammimnal.

17:2 Saul es az Izraelitak pedig összegyűlenek, es tabort ütenek az Elah völgyeben; es csatarendbe allanak a Filiszteusok ellen.

17:3 És a Filiszteusok a hegyen allottak innen, az Izraelitak pedig a hegyen allottak tulfelől, ugy hogy a völgy közöttük vala.

17:4 És kijöve a Filiszteusok taborabol egy bajnok ferfiu, a kit Goliathnak hivtak, Gath [varosabol valo,] kinek magassaga hat sing es egy arasz vala.

17:5 Fejen rezsisak vala es pikkelyes panczelba volt öltözve; a panczel sulya pedig ötezer rezsiklusnyi vala.

17:6 Laban rez labpanczel es vallain rezpaizs volt.

17:7 És dardajanak nyele olyan volt, mint a takacsok zugolyfaja, dardajanak hegye pedig hatszaz siklusnyi vasbol volt; es előtte megy vala, ki a paizst hordozza vala.

17:8 És megallvan, kialta Izrael csatarendjeinek, es monda nekik: Miert jöttetek ki, hogy harczra keszüljetek? Avagy nem Filiszteus vagyok-e en es ti Saul szolgai? Valaszszatok azert magatok közül egy embert, es jőjjön le hozzam.

17:9 Ha azutan meg bir velem vivni es engem legyőz: akkor mi a ti szolgaitok leszünk; ha pedig en győzöm le őt es megölöm: akkor ti legyetek a mi szolgaink, hogy szolgaljatok nekünk.

17:10 Monda tovabba a Filiszteus: Én gyalazattal illetem a mai napon Izrael sereget, allitsatok azert ki ellenem egy embert, hogy megvivjunk egymassal.

17:11 Mikor pedig meghallotta Saul es az egesz Izrael a Filiszteusnak ezt a beszedet, megrettenenek es igen felnek vala.

17:12 És David, Juda [varosabol,] Bethlehemből valo amaz Efratita embernek volt a fia, a kit Isainak hivtak, a kinek nyolcz fia volt, es e ferfiu a Saul idejeben ven ember vala, emberek közt [korban] előhaladt.

17:13 És Isainak harom idősebbik fia Saullal elment a haboruba. Az ő harom fianak pedig, a kik a haboruba menenek, [ezek] valanak neveik: az idősebbik Eliab, a masodik Abinadab es a harmadik Samma.

17:14 És David volt a legkisebbik. Mikor pedig a harom idősebb elment Saul utan:

17:15 David elmene es visszatere Saultol, hogy atyjanak juhait őrizze Bethlehemben.

17:16 A Filiszteus pedig előjön vala reggel es estve, es kiall vala negyven napon at.

17:17 És monda Isai az ő fianak, Davidnak: Vedd testvereid szamara ezt az efa pergelt buzat es ezt a tiz kenyeret, es sietve vidd el a taborba testvereidhez.

17:18 Ezt a tiz sajtot pedig vidd el az ezredesnek, es latogasd meg testvereidet, hogy jol vannak-e, es hozz tőlük jelt.

17:19 Saul pedig azokkal együtt es az egesz Izrael az Elah völgyeben valanak, hogy harczolnanak a Filiszteusok ellen.

17:20 Felkele azert David koran reggel, es a nyajat egy pasztorra bizvan, felvette a [terhet] es elment, a mint meghagyta neki Isai; es eljutott a tabor keritesehez; a sereg pedig, mely kivonult csatarendben, hadi zajt tamasztott.

17:21 És csatarendbe allanak Izrael es a Filiszteusok, csatarend csatarend ellen.

17:22 Akkor David rabizta a holmit arra, a ki a hadi szerszamokat őrzi, es elfuta a harczterre es odaerve, kerdezősködek testvereinek allapota felől.

17:23 És mig ő beszelt velök, ime a bajnok ferfi, a Goliath nevű Filiszteus, a ki Gathbol valo volt, előjöve a Filiszteusok csatarendei közül, es most is hasonlokepen beszel vala; es meghalla [ezt] David.

17:24 Az Izraelitak pedig, mikor lattak azt a ferfit, mindnyajan elfutanak előle, es igen felnek vala.

17:25 És mondanak az Izraelitak: Lattatok-e azt a ferfit, a ki feljöve? Mert azert jött ki, hogy gyalazattal illesse Izraelt. Ha valaki megölne őt, nagy gazdagsaggal ajandekozna meg a kiraly, leanyat is neki adna, es atyjanak hazat szabadda tenne Izraelben.

17:26 És szola David azoknak az embereknek, a kik ott allanak vele, mondvan: Mi törtenik azzal, a ki megöli ezt a Filiszteust, es elveszi a gyalazatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmeteletlen Filiszteus, hogy gyalazattal illeti az elő Istennek sereget?!

17:27 A nep pedig e beszed szerint felele neki, mondvan: Ez törtenik azzal az emberrel, a ki megöli őt.

17:28 És meghalla Eliab az ő nagyobbik testvere, hogy az emberekkel beszele; es nagyon megharaguvek Eliab Davidra, es monda: Miert jöttel ide, es kire biztad azt a nehany juhot, a mely a pusztaban van? Ismerem vakmerősegedet es szivednek alnoksagat, hogy csak azert jöttel ide, hogy megnezd az ütközetet!

17:29 David pedig felele: Ugyan mit cselekedtem en most? hiszen csak szobeszed volt ez.

17:30 És elfordula tőle egy masikhoz, es ugyan ugy szola, [mint korabban,] es a nep is az előbbi beszed szerint valaszola neki.

17:31 És mikor meghallottak azokat a szavakat, a melyeket David szola, megmondak Saulnak, ki magahoz hivata őt.

17:32 És monda David Saulnak: Senki se csüggedjen el e miatt; elmegy a te szolgad es megviv ezzel a Filiszteussal.

17:33 Saul pedig monda Davidnak: Nem mehetsz te e Filiszteus ellen, hogy vele megvivj, mert te gyermek vagy, ő pedig ifjusagatol fogva hadakozo ferfi vala.

17:34 És felele David Saulnak: Pasztor volt a te szolgad, atyjanak juhai mellett; es ha eljött az oroszlan es a medve, es elragadott egy baranyt a nyaj közül:

17:35 Elmentem utana es levagtam, es kiszabaditam szajabol; ha pedig ellenem tamadott: megragadtam szakalanal fogva, es levagtam es megöltem őt.

17:36 A te szolgad mind az oroszlant, mind a medvet megölte: Úgy lesz azert e körülmeteletlen Filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalazattal illete az elő Istennek sereget.

17:37 És monda David: Az Úr, a ki megszabaditott engem az oroszlannak es a medvenek kezeből, meg fog szabaditani engem e Filiszteusnak kezeből is. Akkor monda Saul Davidnak: Eredj el, es az Úr legyen veled!

17:38 És felöltöztete Saul Davidot a maga harczi ruhajaba; rezsisakot tett a fejere, es felöltöztete őt panczelba.

17:39 Akkor David felköte kardjat harczi ruhaja föle, es jarni akart, mert meg nem probalta. És monda David Saulnak: Nem birok ezekben jarni, mert meg nem probaltam; es levete azokat David magarol.

17:40 És kezebe vette botjat, es kivalasztvan maganak a patakbol öt sima kövecsket, elteve azokat pasztori szerszamaba, mely vele volt, tudniillik tarisznyajaba, es parittyajaval kezeben közeledek a Filiszteushoz.

17:41 Akkor elindult a Filiszteus is, es Davidhoz közeledek, az az ember pedig, a ki a paizsat hordozza, előtte vala.

17:42 Mikor pedig oda tekinte a Filiszteus, es meglatta Davidot, megvetette őt, mert ifju volt es piros, egyszersmind szep tekintetű.

17:43 És monda a Filiszteus Davidnak: Eb vagyok-e en, hogy te bottal jössz ream? És szidalmaza a Filiszteus Davidot Istenevel [együtt.]

17:44 Monda tovabba a Filiszteus Davidnak: Jőjj ide hozzam, hogy testedet az egi madaraknak es a mezei vadaknak adjam.

17:45 David pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dardaval es paizszsal jössz ellenem, en pedig a Seregek Uranak, Izrael seregei Istenenek neveben megyek ellened, a kit te gyalazattal illetel.

17:46 A mai napon kezembe ad teged az Úr, es megöllek teged, es fejedet levagom rolad. A Filiszteusok seregenek tetemet pedig az egi madaraknak es a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egesz föld, hogy van Izraelnek Istene.

17:47 És tudja meg ez az egesz sokasag, hogy nem kard altal es nem darda altal tart meg az Úr, mert az Úre a had, es ő titeket kezünkbe fog adni.

17:48 És mikor a Filiszteus felkeszült, es elindult, es David fele közeledek: David is sietett es futott a viadalra a Filiszteus ele.

17:49 És David benyult kezevel a tarisznyaba es kivett onnan egy követ, es elhajitvan, homlokan talalta a Filiszteust, ugy, hogy a kő homlokaba melyede, es arczczal a földre esek.

17:50 Így David erősebb volt a Filiszteusnal, parittyaval es kővel. És levagta a Filiszteust es megölte őt, pedig kard nem is vala a David kezeben.

17:51 És oda futott David, es rea allott a Filiszteusra, es veve annak kardjat, kirantotta hüvelyeből, es megöle őt, es fejet azzal levagta. A Filiszteusok pedig a mint meglattak, hogy az ő hősük meghalt, megfutamodanak.

17:52 És felkelenek Izrael es Juda ferfiai es felkialtanak, es üldözek a Filiszteusokat egeszen Gathig es Ekron kapujaig. És hullanak a Filiszteusok sebesültjei a Saraim fele [vezető] uton Gathig es Ekronig.

17:53 Visszaterenek azutan Izrael fiai a Filiszteusok üldözeseből, es feldultak azoknak taborat.

17:54 David pedig felveve a Filiszteusnak fejet, es elvitte Jeruzsalembe, fegyvereit pedig a maga satoraba rakta le.

17:55 Saul pedig mikor latta, hogy David kiment a Filiszteus ele, monda Abnernek, a sereg fővezerenek: Abner! ki fia e gyermek? És felele Abner: Él a te lelked oh kiraly, hogy nem tudom!

17:56 És monda a kiraly: Kerdezd meg tehat, hogy ki fia ez az ifju?

17:57 És a mint visszajött David, miutan megölte a Filiszteust, megfoga őt Abner, es Saulhoz vitte; es a Filiszteusnak feje kezeben vala.

17:58 És monda neki Saul: Ki fia vagy te, oh gyermek? David pedig felele: A te szolgadnak, a Bethlehemből valo Isainak a fia vagyok.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase