Main Index: Hungarian Bible

Birak 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

9:1 És elmene Abimelek, a Jerubbaal fia Sikembe, az ő anyjanak atyjafiaihoz, es beszelt velök, valamint az ő anyja atyjanak egesz nemzetsegevel, mondvan:

9:2 Mondjatok meg, kerlek, Sikem minden ferfianak hallatara, melyik jobb nektek, hogy hetven ferfiu uralkodjek-e rajtatok, Jerubbaalnak minden fia, [vagy] pedig [csak] egy ember uralkodjek felettetek? És emlekezzetek meg [arrol], hogy en a ti csontotok es a ti testetek vagyok.

9:3 És elmondottak anyjanak testverei rola mind e beszedeket Sikem minden ferfiainak füle hallatara, es Abimelek fele hajlott az ő szivök, mert azt mondak: Atyankfia ő!

9:4 És adanak neki hetven ezüst [penzt] a Baal-Beritnek hazabol, es ezzel [holmi] henyelő es hiabavalo embereket fogadott maganak Abimelek, a kik őt követek.

9:5 És elmene atyjanak hazahoz Ofraba, es megöle testvereit, Jerubbaal fiait, a hetven ferfiut egy kövön, es csak Jotham maradt meg, Jerubbaalnak legkisebb fia, mert ez elrejtőzött.

9:6 És összegyülekezek Sikemnek egesz polgarsaga, es Millonak egesz haza, es elmenenek es kiralylya valasztak Abimeleket az alatt a magas tölgy alatt, a mely Sikemben [all.]

9:7 Mikor pedig [ezt] elbeszeltek vala Jothamnak, elment es megallott a Garizim hegy tetejen, es nagy felszoval kialta, [es igy] szola hozzajuk: Hallgassatok ram, Sikem ferfiai, hogy reatok is hallgasson az Isten!

9:8 [Egyszer] elmenven elmentek a fak, hogy kiralyt valaszszanak magoknak, es mondanak az olajfanak: Uralkodjal felettünk!

9:9 De az olajfa [igy] felelt nekik: Elhagyjam az en köversegemet, a melylyel tisztelnek Istent es embereket, es elmenjek, hogy ingadozzam a fak felett?

9:10 Akkor a fügefanak szolottak a fak: Jer el te, [es] uralkodjal rajtunk!

9:11 De a fügefa [is] azt mondta nekik: Elhagyjam-e edessegemet es jo gyümölcseimet, es elmenjek, hogy ingadozzam a fak felett?

9:12 Azutan a szőlőtőnek mondak a fak: Jer el te, uralkodjal rajtunk.

9:13 Azonban a szőlőtő [is] azt mondta nekik: Elhagyjam-e mustomat, a mely isteneket es embereket vidamit, es elmenjek, hogy ingadozzam a fak felett?

9:14 Mondanak vegre a fak mindnyajan a galagonyabokornak: Jer el te, uralkodjal mi rajtunk.

9:15 És monda a galagonyabokor a faknak: Ha igazan kiralylya kentek engem magatok felett, jőjjetek el, nyugodjatok az en arnyekomban: [de] hogyha nem, jőjjön tűz ki a galagonyabokorbol, es egesse meg a Libanonnak czedrusait.

9:16 Hat ti is most igazan es becsületesen cselekedtetek-e, hogy Abimeleket tettetek kiralylya, es jol cselekedtetek-e Jerubbaallal es hazanepevel, es ugy bantatok-e vele, a mint megerdemelte?

9:17 Mert erettetek harczolt atyam, es meg eletevel [is] semmit nem gondolvan, mentett meg titeket a Midiannak kezeből.

9:18 Ti pedig most felkeltetek az en atyamnak haza ellen, es megöltetek gyermekeit, hetven ferfiut egy kövön, es kiralylya valasztottatok Sikem ferfiai felett Abimeleket, az ő szolgalojanak fiat, mert atyatokfia!

9:19 Ha igazan es becsületesen cselekedtetek Jerubbaallal es az ő hazaval a mai napon, örüljetek Abimeleknek, es örüljön ő is nektek;

9:20 De hogyha nem, jőjjön tűz ki Abimelekből, es emeszsze meg Sikem ferfiait es Millo hazat, es szarmazzek tűz Sikem ferfiaibol es Millo hazabol, es emeszsze meg Abimeleket!

9:21 És elfutott Jotham, es elmenekült, es elment Beerbe az ő atyjafia, Abimelek elől, es ott telepedett meg.

9:22 Mikor pedig uralkodek Abimelek Izrael felett harom esztendeig:

9:23 Egy gonosz lelket bocsatott Isten Abimelek es Sikem ferfiai köze, es partot ütöttek Sikem ferfiai Abimelek ellen,

9:24 Hogy eljőjjön a Jerubbaal hetven fian elkövetett kegyetlenseg [büntetese,] es szalljon az ő verök Abimelekre, testverökre, a ki megölte őket, es Sikem ferfiaira, a kik az ő kezeit megerősitettek, hogy megölje az ő atyjafiait.

9:25 És lest vetenek neki a Sikem ferfiai a hegyeknek tetejen, es kiraboltak mindenkit, a ki elment mellettök az uton, mely dolgot megmondak Abimeleknek.

9:26 És eljött Gaal, Ebed fia es az ő atyjafiai, es bementek Sikembe, es bizanak ő hozza Sikem ferfiai.

9:27 Annyira, hogy kimenven a mezőre, leszüreteltek szőlőiket, [mindjart] ki is tapostak, es örömünnepet ültek, es bementek az ő istenöknek hazaba, es ettek es ittak, es szidalmaztak Abimeleket.

9:28 És monda Gaal, Ebed fia: Kicsoda Abimelek es kicsoda Sekem, hogy szolgaljunk neki? Nem Jerubbaal fia-e ő, es [nem] Zebul-e az ő kormanyzoja? Ti szolgaljatok Hamornak, Sekem atyjanak ferfiait; de miert szolgalnank mi?

9:29 Csak volna az en kezemben e nep, [majd] elűznem Abimeleket. És monda Abimeleknek: Öregbitsd meg seregedet, es jőjj ki!

9:30 Mikor pedig meghallotta Zebul, a varosnak kormanyzoja, Gaalnak, az Ebed fianak beszedit, nagy haragra gyulladt,

9:31 És követeket küldött Abimelekhez Thormaba, [ezt] izenven: Íme Gaal, az Ebed fia es az ő testverei Sikembe jöttek, es fellazitjak a varost te ellened.

9:32 Most azert keszülj fel ejszaka, te es a te neped, mely veled van, es allj lesbe a mezőn.

9:33 És reggel, napfelköltekor koran kelj fel, es törj a varosra, es mikor ő es az ő nepe kivonul ellened: cselekedjel vele a szerint, a mint akarod.

9:34 És felkelt Abimelek es az egesz nep, a mely vele volt, ejszaka, es lesbe allottak Sikem ellen negy csapatban.

9:35 És kijött Gaal, az Ebed fia es megallott a varos kapujanak nyilasaban. És felkelt Abimelek is, meg a nep is, mely vele volt, a lesből.

9:36 És a mint meglatta Gaal a csapatot, monda Zebulnak: Íme nep jő ala a hegyeknek tetejeről. Zebul pedig monda neki: A hegyek arnyekat nezed ferfiaknak.

9:37 De Gaal [csak] folytatta beszedet, es monda: Íme [egy masik] csapat meg az orszag közepeből jő ala; a [harmadik] csapat pedig a jos-tölgyfa utjan jő.

9:38 Ekkor monda neki Zebul: Hol van most szad, melylyel mondad: Kicsoda Abimelek, hogy szolgaljunk neki? Nem ez a nep-e az, a melyet kisebbitettel? No, most vonulj ki ellene, es harczolj vele.

9:39 És kivonult Gaal Sikem polgarainak elen, es megütközött Abimelekkel.

9:40 De Abimelek megfutamitotta, ugy hogy elmenekült előle, es sok sebesült elesett a kapu bejarataig.

9:41 Abimelek pedig Arumaban maradt, es Zebul elűzte Gaalt es atyjafiait, hogy ne lakjanak Sikemben.

9:42 És lőn, hogy masnap kimene a nep a mezőre, es megmondak Abimeleknek.

9:43 És az vette az ő nepet, es harom csapatra osztotta el, es lesbe allott a mezőn; es latta, hogy ime a nep jő ki a varosbol. Rajok tamadt, es megverte őket.

9:44 És Abimelek es az a csapat, a mely vele volt, megtamadta es megszallotta a varos kapujat; [a masik] ket csapat pedig megtamadta mind a mezőn levőket, es megverte őket.

9:45 És Abimelek egesz nap vivta a varost, mignem bevette a varost, es a nepet, mely benne volt, leölte: a varost pedig lerombolta, es behinte azt soval.

9:46 Mikor pedig [ezt] meghallottak Sikem tornyanak minden ferfiai, az El- Berith [isten] hazanak varaba mentek.

9:47 És mikor Abimeleknek elmondottak, hogy Sikem tornyanak minden ferfiai [ott] gyűltek össze:

9:48 Felment Abimelek a Salmon hegyere, ő es az egesz nep, mely vele volt, es fejszet vett kezebe, es faagakat vagott le, es azokat felszedte, es vallara rakta, es monda a nepnek, a mely vele volt: A mit lattatok, hogy cselekedtem, ti is azt tegyetek gyorsan, mint en.

9:49 Erre az egesz nepből kiki vagott maganak agakat, es követtek Abimeleket, es leraktak [a fat] a var körül, es tűzzel rajuk gyujtottak a varat, ugy hogy meghaltak a Sikem tornyanak minden ferfiai, közel ezer ferfi es asszony.

9:50 Abimelek pedig elment Thebesbe, es taborba szallott Thebes ellen, es bevette azt.

9:51 De egy erős torony volt a varos közepen, es oda menekült minden ferfi es asszony, es a varosnak minden lakosa; [ezt] magukra zartak, es a toronynak padlasara mentek fel.

9:52 És Abimelek oda ment a toronyig, es ostrom ala vette azt, es egeszen a torony ajtajaig közeledett, hogy azt tűzzel egesse fel.

9:53 Akkor egy asszony egy malomkődarabot görditett le Abimelek fejere, es bezuzta koponyajat.

9:54 Ki mindjart oda hivta fegyverhordozo aprodjat, es monda neki: Vond ki kardodat, es ölj meg engem, hogy ne mondjak felőlem: Asszony ölte meg őt! És keresztülszurta őt az aprod, es meghalt.

9:55 Mikor pedig az Izrael ferfiai lattak, hogy Abimelek meghalt, kiki visszatert a maga helyere.

9:56 Így fizetett meg Isten Abimeleknek azert a gonoszsagert, melyet atyja ellen elkövetett, hogy megölte hetven testveret.

9:57 És a Sikem ferfiainak fejere is visszaharitott Isten minden rosszat, es reajuk szallott Jothamnak, a Jerubbaal fianak atka.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase