Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

24:1 Jozsue pedig összegyűjte Izraelnek minden nemzetseget Sikembe, es előhiva Izraelnek veneit, fejeit, birait es felügyelőit, es oda allanak az Úr elebe,

24:2 És monda Jozsue az egesz nepnek: Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene: A folyovizen tul lakoztak regenten a ti atyaitok: Thare, Ábrahamnak atyja es Nakhornak atyja, es idegen isteneknek szolgaltak vala.

24:3 De athozam a ti atyatokat, Ábrahamot a folyoviz tulso oldalarol, es elhordozam őt az egesz Kanaan földen, es megsokasitam az ő magvat; es adam neki Izsakot.

24:4 Izsaknak pedig adam Jakobot es Ézsaut. És Ézsaunak a Szeir hegyet adam birtokul, Jakob pedig es az ő fiai alamenenek Égyiptomba.

24:5 Majd elküldem Mozest es Áront, es megverem Égyiptomot ugy, a hogy cselekedtem vala közöttök; azutan pedig kihoztalak vala titeket.

24:6 És kihoztam a ti atyaitokat Égyiptombol, es jutatok a tengerhez, es űzek az egyiptomiak a ti atyaitokat szekerekkel es lovasokkal a Veres tengerig.

24:7 Akkor az Úrhoz kialtanak, es homalyt vete ti közetek es az egyiptomiak köze, es rajok vive a tengert es elborita őket. Szemeitek is lattak azt, a mit cselekedtem vala az egyiptomiakkal; ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztaban.

24:8 Majd elhozalak titeket az Emoreusok földere, a kik tul laktak vala a Jordanon, es hadakozanak ellenetek; de kezetekbe adam őket, es biratok az ő földüket, őket pedig eltörlem a ti orczatok elől.

24:9 Majd felkele Balak, a Czippor fia, Moabnak kiralya, es hadakozek Izraellel, es elkülde es hivata Balamot, a Beor fiat, hogy atkozzon meg titeket.

24:10 De nem akaram meghallgatni Balamot, ezert aldva aldott vala titeket, es megszabaditalak titeket az ő kezeből.

24:11 Majd altaljövetek a Jordanon, es jutatok Jerikhoba, es hadakozanak veletek Jerikhonak urai: az Emoreus, Perizeus, Kananeus, Khittheus, Girgazeus, Khivveus es Jebuzeus; de kezetekbe adam őket.

24:12 Mert elbocsatam előttetek a darazsokat, es űzek azokat előletek: az Emoreusok ket kiralyat, de nem a te fegyvered altal, de nem a te kezived altal!

24:13 És adek nektek földet, a melyben nem munkalkodtal, es varosokat, a melyeket nem epitettetek vala, megis bennök laktok; szőlőket es olajfakat, a melyeket nem ti ültettetek, de esztek [azokrol.

24:14 Azert hat feljetek az Urat, es szolgaljatok neki tökeletesseggel es hűseggel; es hanyjatok el az isteneket, a kiknek szolgaltak a ti atyaitok tul a folyovizen es Égyiptomban, szolgaljatok az Úrnak.

24:15 Hogyha pedig rossznak latjatok azt, hogy szolgaljatok az Úrnak: valaszszatok magatoknak meg ma, a kit szolgaljatok; akar azokat az isteneket, a kiknek a ti atyaitok szolgaltak, a mig tul valanak a folyovizen, akar az Emoreusok isteneit, a kiknek földjen lakoztok: en azonban es az en hazam az Úrnak szolgalunk.

24:16 A nep pedig felele, es monda: Tavol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgalvan idegen isteneknek!

24:17 Sőt inkabb az Úr, a mi Istenünk az, a ki felhozott minket es atyainkat Égyiptom földeből, a szolgak hazabol, es a ki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, es megtartott minket minden utunkban, a melyen jartunk, es mind ama nepek között, a melyek között altaljöttünk;

24:18 És kiűzött az Úr minden nepet, az Emoreust is, e földnek lakojat, a mi orczank elől: Mi is szolgalunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk!

24:19 Jozsue pedig monda a nepnek: Nem szolgalhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, feltőn szerető Isten ő; nem bocsatja meg a ti vetkeiteket es bűneiteket;

24:20 Hogyha elhagyjatok az Urat, es szolgaltok idegen isteneknek: akkor elfordul es roszszal illet benneteket, es megemeszt titeket, minekutana jol cselekedett veletek.

24:21 Akkor monda a nep Jozsuenak: Nem, mert mi az Úrnak szolgalunk!

24:22 Jozsue pedig monda a nepnek: Bizonysagok vagytok magatok ellen, hogy ti valasztottatok magatoknak az Urat, hogy neki szolgaljatok. És mondanak: Bizonysagok!

24:23 Most azert hanyjatok el az idegen isteneket, a kik köztetek vannak, es hajtsatok sziveteket az Úrhoz, Izraelnek Istenehez.

24:24 És monda a nep Jozsuenak: Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgalunk, es az ő szavara hallgatunk.

24:25 Szerze azert Jozsue szövetseget a neppel e napon, es ada eleibe rendelest es vegzest Sikemben.

24:26 És beira Jozsue e dolgokat az Isten törvenyenek könyvebe, es vőn egy nagy követ, es oda helyheztete azt a cserfa ala, a mely vala az Úrnak szent hazaban.

24:27 És monda Jozsue az egesz nepnek: Íme ez a kő lesz ellenünk bizonysagul; mert ez hallotta az Úrnak minden beszedet, a melyet szolott vala nekünk; es lesz ellenetek bizonysagul, hogy ne hazudjatok a ti Istenetek ellen.

24:28 És elbocsata Jozsue a nepet, kit-kit a maga öröksegebe.

24:29 És lőn e dolgok utan, hogy meghala Jozsue, a Nun fia, az Úrnak szolgaja, szaztiz esztendős koraban,

24:30 És eltemetek őt az ő öröksegenek hataraban Timnat-Szeraban, a mely az Efraim hegyen van, a Gaas hegytől eszak fele.

24:31 Izrael pedig az Urat szolgalta vala Jozsuenak minden idejeben, es a veneknek is minden idejökben, a kik hosszu ideig eltek Jozsue utan, es a kik tudjak vala minden cselekedetet az Úrnak, a melyet cselekedett vala Izraellel.

24:32 A Jozsef csontjait pedig, a melyeket felhoztak vala Izrael fiai Égyiptombol, eltemettek Sikemben, a mezőnek abban a reszeben, a melyet szerzett vala Jakob Hamornak, a Sikem atyjanak fiaitol szaz penzen; es lőnek a Jozsef fiainak öröksegeve.

24:33 Meghala Eleazar is, Áronnak fia, es eltemetek őt Gibeathban, az ő fianak Fineasnak [varosaban], a mely neki adatott az Efraim hegyen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase