Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

15:1 A Juda fiai nemzetsegenek sors altal valo resze pedig az ő csaladjaik szerint [ez] vala: Edomnak hatara fele a Czin pusztaja delre, a deli hatarnak vegen.

15:2 Vala pedig az ő deli hataruk a Sostengernek szeletől, a tengernyelvtől fogva, a mely delfele fordul.

15:3 És halad delre az Akrabbim hagonak, majd atmegy Czin fele, es felmegy delről Kades-Barneanak, atmegy Hesronnak, felmegy Adarnak es kerül Karka fele;

15:4 Majd atmegy Asmonnak es halad Égyiptom patakanak. A hatar szelei pedig a tengernel vannak. Ez a ti hatarotok delre.

15:5 Napkelet fele pedig a Sostenger a hatar a Jordan vegeig; az eszaki resz hatara pedig a tengernyelvtől, a Jordan vegetől [kezdődik.]

15:6 És felmegy ez a hatar Beth-Hoglanak, es atmegy eszakra Beth-Araban majd felmegy ez a hatar Ruben fianak, Bohannak kövehez.

15:7 És felmegy ez a hatar Debirbe is az Akor völgyeből, es eszaknak fordul Gilgal fele, a mely atelleneben van az Adummim hagojanak, a mely a pataktol delfele esik. És atmegy a hatar az Én-semes vizeire es tova halad a Rogel forrasa fele.

15:8 Azutan felmegy a hatar a Hinnom fianak völgyen, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsalemnek deli oldala fele; felmegy tovabba e hatar a hegynek tetejere, a mely atellenben van a Hinnom völgyevel napnyugat fele, a mely eszakra van a Refaim völgyenek szelen.

15:9 És hajlik e hatar a hegynek tetejetől a Neftoah viznek kutfejehez es kimegy az Efron hegyenek varosai fele; majd hajlik e hatar Baalanak, azaz Kirjath-Jearimnak.

15:10 Baalatol pedig fordul e hatar napnyugotnak a Szeir-hegy fele, es atmegy eszaknak a Jearim-hegy oldala fele, azaz Kesalon fele es alamegy Beth- Semesnek es atmegy Timnanak.

15:11 Majd tova megy e hatar Ekron eszaki oldala fele, es hajlik e hatar Sikkeronnak, es atmegy a Baala hegynek, es tova megy Jabneel fele. A hatar szelei pedig a tengernel vannak.

15:12 A napnyugati hatar pedig a nagy tenger es melleke. Ez Juda fiainak hatara köröskörül az ő hazoknepe szerint.

15:13 Kalebnek, a Jefunne fianak pedig a Juda fiai között ada reszt, az Úrnak Jozsuehoz valo szavai szerint; Kirjath-Arbanak, Anak atyjanak [varosat], azaz Hebront.

15:14 És kiűze onnan Kaleb Anaknak harom fiat: Sesait, Ahimant es Talmait, Anak gyermekeit.

15:15 És felmene innet Debir lakoi ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjath- Szefer volt.

15:16 És monda Kaleb: A ki megveri Kirjath-Szefert es elfoglalja azt, neki adom Akszat, az en leanyomat felesegül.

15:17 Elfoglala pedig azt Othniel, Kenaznak, a Kaleb testverenek fia; es neki ada Akszat, az ő leanyat felesegül.

15:18 És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztata őt, hogy kerjen az ő atyjatol mezőt. Leszalla azert a szamarrol; Kaleb pedig monda neki: Mi bajod?

15:19 Ő pedig monda: Adj aldast nekem! Mivelhogy szaraz földre helyeztel engem, adj azert nekem vizforrasokat is. És neki ada a felső forrast es az also forrast.

15:20 Ez a Juda fiai nemzetsegenek öröksege az ő csaladjaik szerint.

15:21 A Juda fiai nemzetsegenek varosai pedig a deli vegtől kezdve Edom hatara fele valanak: Kabseel, Éder es Jagur;

15:22 Kina, Dimona es Adada;

15:23 Kedes, Hasor es Ithnan;

15:24 Zif, Telem es Bealoth;

15:25 Hasor-Hadatha es Kerioth-Hesron, azaz Hasor;

15:26 Amam, Sema es Molada;

15:27 Hasar-Gaddah, Hesmon es Beth-Pelet;

15:28 Hasar-Sual, Beer-Seba es Bizjotheja;

15:29 Baala, Ijjim es Eczem;

15:30 Eltholad, Keszil es Hormah;

15:31 Siklag, Madmanna es Szanszanna;

15:32 Lebaoth, Silhim, Ain es Rimmon. Összesen huszonkilencz varos es ezek falui.

15:33 A siksagon: Esthaol, Czorah es Asnah;

15:34 Zanoah, Én-Gannim, Tappuah es Énam;

15:35 Jarmut, Adullam, Szoko es Azeka;

15:36 Saaraim, Adithaim, Gedera es Gederothaim. Tizennegy varos es azok falui.

15:37 Senan, Hadasa es Migdal-Gad;

15:38 Dilan, Miczpe es Jokteel;

15:39 Lakis, Boczkat es Eglon;

15:40 Kabbon, Lahmasz es Kitlis;

15:41 Gederoth, Beth-Dagon, Naama es Makkeda. Tizenhat varos es ezeknek falui.

15:42 Libna, Ether es Asan;

15:43 Jifta, Asna es Neczib;

15:44 Keila, Akzib es Maresa. Kilencz varos es ezeknek falui.

15:45 Ekron, ennek mezővarosai es falui.

15:46 Ekrontol fogva egesz a tengerig mind azok, a melyek Asdod mellett vannak, es azoknak falui.

15:47 Asdod, ennek mezővarosai es falui; Gaza, ennek mezővarosai es falui; Égyiptom patakjaig, es a nagy tenger es melleke.

15:48 A hegysegen pedig: Samir, Jathir es Szoko;

15:49 Danna, Kirjath-Szanna, azaz Debir;

15:50 Anab, Estemot es Anim;

15:51 Gosen, Holon es Gilo. Tizenegy varos es ezeknek falui.

15:52 Arab, Duma es Esan;

15:53 Janum, Beth-Tappuah es Afeka;

15:54 Humta, Kirjath-Arba, azaz Hebron es Czihor. Kilencz varos es ezeknek falui.

15:55 Maon, Karmel, Zif es Juta;

15:56 Jezreel, Jokdeam es Zanoah;

15:57 Kajin, Gibea es Timna. Tiz varos es ezeknek falui.

15:58 Halhul, Beth-Czur es Gedor;

15:59 Maarat, Beth-Anoth es Elthekon. Hat varos es ezeknek falui.

15:60 Kirjath-Baal, azaz Kirjath-Jearim, es Rabba. Ket varos es ezeknek falui.

15:61 A pusztaban: Beth-Araba, Middin es Szekaka;

15:62 Nibsan, Ir-Melah es Én-Gedi. Hat varos es ezeknek falui.

15:63 De a Jebuzeusokat, Jeruzsalemnek lakoit, Juda fiai nem birtak kiűzni, azert laknak ott a Jebuzeusok Juda fiaival együtt Jeruzsalemben, mind e mai napig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase