Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

13:1 Mikor Jozsue megvenhedett es igen megidősödött vala, monda az Úr neki: Te megvenhedtel, igen megidősödtel, pedig meg igen sok föld maradt elfoglalni valo.

13:2 Ez az a föld, a mi fennmaradt: A Filiszteusoknak minden tartomanya es az egesz Gesur.

13:3 A Sikhortol fogva, a mely Égyiptom felett [foly], egeszen Ekronnak hataraig eszakra, [mely] a Kananeushoz szamittatik; a Filiszteusok öt fejedelemsege: a Gazae, Asdode, Askelone, Gathe, Ekrone es az Avveusoke.

13:4 Delről a Kananeusnak egesz földe es Meara, a mely a Sidonbelieke, Afekaig, az Emoreusok hataraig.

13:5 Tovabba a Gibli földe es az egesz Libanon napkelet fele, Baal-Gadtol fogva, a mely a Hermon hegy alatt van, egeszen addig, a hol Hamathba mennek.

13:6 A hegysegnek minden lakosat a Libanontol Miszrefoth-Majimig, a Sidoniakat mind, magam űzöm ki őket Izrael fiai elől, csak sorsold ki Izraelnek öröksegül, a mint megparancsoltam neked.

13:7 Mostan azert oszd el ezt a földet öröksegül kilencz nemzetsegnek, es a Manasse nemzetseg felenek.

13:8 Ő vele együtt a Ruben es Gad [nemzetsegek] elvettek öröksegöket, a melyet adott vala nekik Mozes, tul a Jordanon, napkelet fele, a mikepen adta vala nekik Mozes, az Úrnak szolgaja.

13:9 Aroertől fogva, a mely az Arnon patak partjan van, ugy a varost, a mely a völgynek közepette van, mint Medebanak minden sik földet Dibonig.

13:10 És minden varosat Szihonnak, az Emoreusok kiralyanak, a ki uralkodik vala Hesbonban, az Ammon fiainak hataraig.

13:11 És Gileadot es Gesurnak es Maakatnak hatarat, az egesz Hermon hegyet es az egesz Basant Szalkaig.

13:12 Basanban Ógnak egesz orszagat, a ki uralkodik vala Astarotban es Edreiben. Ez maradt vala meg a Refaim maradekai közül, de levere es kiűze őket Mozes.

13:13 De Izrael fiai nem űzek ki a Gesurit es a Maakhatit, es ott is lakik a Gesuri es Maakhati az Izrael között mind e mai napig.

13:14 Csak Levi nemzetsegenek nem adott örökseget; az Úrnak, Izrael Istenenek tüzes aldozatai az ő öröksege, a mint szolott vala neki.

13:15 Adott vala pedig Mozes [örökseget] a Ruben fiai nemzetsegenek az ő csaladjaik szerint.

13:16 És lőn az ő hataruk Aroertől fogva, a mely az Arnon folyo partjan van, ugy a varos, a mely a völgy közepette van, mint az egesz sik föld Medeba mellett;

13:17 Hesbon es annak minden varosa, a melyek a sik földön vannak; Dibon, Bamoth-Baal es Beth-Baal-Meon;

13:18 És Jahcza, Kedemot es Mefaat;

13:19 És Kirjathaim, Szibma es Czeret-Sahar a völgy mellett valo hegyen:

13:20 És Beth-Peor, a Piszga hegyoldalai, es Beth-Jesimoth.

13:21 És a sik föld minden varosa es Szihonnak, az Emoreusok kiralyanak egesz orszaga, a ki uralkodik vala Hesbonban, a kit megvert vala Mozes, őt es a Midiannak fejedelmeit: Evit es Rekemet, Czurt es Hurt es Rebat, Szihonnak fejedelmeit, a kik e földön laktak vala.

13:22 A jövendőmondo Balamot is, Beornak fiat, megölek Izrael fiai fegyverrel, azokkal együtt, a kiket levagtak vala.

13:23 Vala tehat a Ruben fiainak hatara a Jordan es melleke. Ez a Ruben fiainak öröksege az ő csaladjaik szerint, a varosok es azoknak falui.

13:24 A Gad nemzetsegenek, a Gad fiainak is adott vala [örökseget] Mozes, az ő csaladjaik szerint.

13:25 És lőn az ő hataruk Jaazer es Gileadnak minden varosa es az Ammon fiai földjenek fele Aroerig, a mely Rabba felett van.

13:26 És Hesbontol fogva Ramath-Miczpeig es Betonimig, meg Mahanaimtol Debir hataraig.

13:27 A völgyben pedig Beth-Haram, Beth-Nimra, Szukkoth es Czafon, Szihonnak, Hesbon kiralyanak maradek orszaga, a Jordan es melleke, a Kinnereth tenger szeleig a Jordanon tul napkelet fele.

13:28 Ez a Gad fiainak öröksegök, az ő csaladjaik szerint, a varosok es azoknak falui.

13:29 A Manasse nemzetseg felenek is adott vala Mozes [örökseget]. És lőn a Manasse fiainak felagae, az ő csaladjaik szerint;

13:30 És lőn az ő hataruk: Mahanaimtol fogva az egesz Basan, Ógnak, Basan kiralyanak egesz orszaga es Jairnak minden faluja, a melyek Basanban vannak, hatvan varos.

13:31 És pedig Gileadnak fele es Astarot es Edrei, Óg orszaganak varosai Basanban, a Manasse fianak, Makirnak fiaie, Makir felee, az ő csaladjaik szerint.

13:32 Ezek azok, a miket öröksegül adott vala Mozes a Moab mezősegen, a Jordanon tul Jerikhotol napkelet fele.

13:33 A Levi nemzetsegenek pedig nem adott vala Mozes örökseget. Az Úr, Izraelnek Istene az ő öröksegök, a mint szolott vala nekik.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase