Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

9:1 Lőn pedig, hogy mikor [ezt] meghallottak mind ama kiralyok, a kik a Jordanon tul a hegyeken es sikon es a nagy tengernek egesz partja-menten valanak a Libanon elleneben: a Khittheus, az Emoreus, a Kananeus, a Perizeus, a Khivveus es a Jebuzeus:

9:2 Egybegyülekezenek, hogy megvivjanak Jozsueval es Izraellel egy akarattal.

9:3 De meghallak Gibeon lakosai is, a mit Jozsue Jerikhoval es Aival cselekedett vala.

9:4 És ők is ravaszul cselekedenek. Elmenenek ugyanis es követekül adak ki magokat. Szerzenek azert szamaraikra ocska zsakokat, es ocska, megrepedezett es összekötözött boros tömlőket;

9:5 És ocska, megfoltozott sarukat labaikra, es ocska ruhakat magokra; az utravalo kenyerök is mind szaraz es peneszes vala.

9:6 Így menenek el Jozsuehoz a taborba Gilgalba, es mondanak neki, es Izrael ferfiainak: Messze földről jöttünk, most azert kössetek frigyet mi velünk.

9:7 Izrael ferfiai pedig mondanak a Khivveusnak: Hatha közöttem lakol te; hogyan kössek azert frigyet te veled?

9:8 Azok pedig mondanak Jozsuenak: Szolgaid vagyunk mi! És monda nekik Jozsue: Kik vagytok, es honnan jöttetek?

9:9 És mondanak neki: Igen messze földről jöttek a te szolgaid, az Úrnak, a te Istenednek neveert, mert hallottuk az ő hiret es mindazt, a mit Égyiptomban cselekedett;

9:10 Mindazt is, a mit cselekedett az Emoreusok ket kiralyaval, a kik valanak tul a Jordanon, Szihonnal, Hesbon kiralyaval es Óggal, Basan kiralyaval, a ki Astarotban vala.

9:11 Ezert szolanak nekünk a mi veneink es földünk lakosai is mind, mondvan: szerezzetek magatoknak eledelt az utra, es menjetek elejök, es mondjatok nekik: Szolgaitok vagyunk mi, most azert kössetek frigyet mi velünk!

9:12 Ez a mi kenyerünk meleg volt, a mikor elesegül elhoztuk a mi hazainkbol elindulvan, hogy hozzatok jőjjünk; most ime, szaraz es peneszes lett.

9:13 Ezek a boros tömlők is, a melyeket uj korukban töltöttünk vala meg, ime, de megszakadoztak; e mi ruhaink es saruink pedig megavultak az utnak igen hosszu volta miatt!

9:14 És vőnek a ferfiak azoknak eledeleből, az Úr tanacsat pedig nem kertek vala.

9:15 És bekessegesen bant velök Jozsue, es frigyet köte velök, hogy eletben hagyja őket, a gyülekezet fejedelmei pedig megesküdenek nekik.

9:16 De harmadnap mulva azutan, hogy frigyet kötöttek vala velök, meghalljak, hogy közel valok azok hozzajok, sőt közöttök lakoznak azok.

9:17 Elindulanak azert Izrael fiai, es eljutanak azoknak varosaihoz harmadnapon. Varosaik pedig valanak: Gibeon, Kefira, Beeroth es Kirjath- Jearim.

9:18 De nem bantak őket Izrael fiai, mivelhogy megesküdtek vala nekik a gyülekezet főemberei az Úrra, Izrael Istenere, es zugolodek az egesz gyülekezet a főemberek ellen.

9:19 Mondanak azert mind a főemberek az egesz gyülekezetnek: Mi megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael Istenere, most hat nem banthatjuk őket.

9:20 Ezt cselekedjük velök, hogy eletben hagyjuk őket, es igy nem lesz harag ellenünk az esküvesert, a melylyel megesküdtünk nekik.

9:21 Mondanak azert a főemberek nekik: Ám eljenek! És lőnek favagoiva es vizhordozoiva az egesz gyülekezetnek, a mint szolottak vala nekik a főemberek.

9:22 Hivata ugyanis őket Jozsue, es szola nekik, mondvan: Miert csaltatok meg minket, ezt mondvan: Igen messziről valok vagyunk mi tőletek, holott ti közöttünk laktok?

9:23 Most azert atkozottak legyetek, es ne fogyjon ki közületek a szolga, a favago es vizhordo az en Istenemnek hazaba.

9:24 Azok pedig felelenek Jozsuenak, es mondanak: Mivelhogy nyilvan tudtokra esett a te szolgaidnak az, a mit az Úr, a ti Istenetek parancsolt vala Mozesnek, az ő szolgajanak, hogy nektek adja ezt az egesz földet, es hogy kiirtja előletek a földnek minden lakosat: igen feltettük tőletek a mi eletünket, ezert cselekedtük ezt a dolgot.

9:25 És most ime, a te kezedben vagyunk, a mint cselekedni jonak es igaznak tetszik előtted, ugy cselekedjel mivelünk!

9:26 És ugy cselekedek velök, es kiszabadita őket Izrael fiainak kezeből, es nem ölek meg őket.

9:27 És teve őket Jozsue azon a napon favagokka es vizhordokka a gyülekezethez es az Úr oltarahoz, mind e napig, azon a helyen, a melyet valasztand.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase