Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 34

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

34:1 És szola az Úr Mozesnek, mondvan:

34:2 Parancsold meg Izrael fiainak, es mondd meg nekik: Hogyha bementek ti a Kanaan földere; (ez a föld, a mely öröksegűl esik nektek, [tudniillik] a Kanaan földe az ő hatarai szerint),

34:3 Akkor legyen a ti deli oldalatok a Czin pusztajatol fogva Edom hataraig, es legyen a ti deli hatarotok a Sos tenger vegetől napkelet fele.

34:4 És kerüljön a hatar del felől az Akrabbim hagojaig, es menjen at Czinig, es a vege legyen Kades-Barneatol delre; es menjen tova Haczar-Adarig, es menjen at Aczmonig.

34:5 Azutan kerüljön a hatar Aczmontol Égyiptom patakaig, a vege pedig a tengernel legyen.

34:6 A napnyugoti hatarotok pedig legyen nektek a nagy tenger; ez legyen nektek a napnyugoti hatarotok.

34:7 Ez legyen pedig a ti eszaki hatarotok: a nagy tengertől fogva vonjatok hatart a Hor hegyenek.

34:8 A Hor hegyetől vonjatok hatart a Hamathba valo bejarasig; a hatarnak vege pedig Czedadnal legyen.

34:9 És tovamenjen a hatar Zifronig, a vege pedig Haczar-Enan legyen. Ez legyen nektek az eszaki hatarotok.

34:10 A napkeleti hatart pedig vonjatok Haczar-Enantol Sefamig.

34:11 És hajoljon le a hatar Sefamtol Riblaig, Aintol napkeletre; es [ujra] hajoljon le a hatar, es erje a Kinnereth tenger partjat napkelet fele.

34:12 Azutan hajoljon le a hatar a Jordan fele, a vege pedig a Sos tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő hatarai szerint köröskörül.

34:13 És parancsot ada Mozes Izrael fiainak, mondvan: Ez az a föld, a melyet sors altal vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, es fel törzsnek;

34:14 Mert megkaptak a Rubenitak fiainak törzse az ő atyaiknak haza szerint, a Gaditak fiainak törzse, az ő atyaiknak haza szerint, es a Manasse fel törzse is, megkaptak az ő öröksegöket.

34:15 Ket törzs es egy fel törzs megkapta az ő örökseget a Jordanon tul, Jerikho elleneben napkelet felől.

34:16 Szola azutan az Úr Mozesnek, mondvan:

34:17 Ezek azoknak a ferfiaknak nevei, a kik öröksegül fogjak nektek elosztani azt a földet: Eleazar, a pap, es Jozsue, a Nun fia.

34:18 És törzsenkent egy-egy fejedelmet vegyetek melletek a földnek öröksegül valo elosztasara.

34:19 Ezek a ferfiaknak nevei: a Juda törzseből Kaleb, a Jefunne fia.

34:20 A Simeon fiainak törzseből Samuel, az Ammihud fia.

34:21 A Benjamin törzseből Elidad, a Kiszlon fia.

34:22 A Dan fiainak törzseből Bukki fejedelem, a Jogli fia.

34:23 A Jozsef fia közül, a Manasse fiainak törzseből Hanniel fejedelem, az Efod fia.

34:24 Az Efraim fiainak törzseből Kemuel fejedelem, a Siftan fia.

34:25 És a Zebulon fiainak törzseből Eliczafan fejedelem, a Parnak fia.

34:26 És az Izsakhar fiainak törzseből Paltiel fejedelem, az Azzan fia.

34:27 És az Áser fiainak törzseből Akhihud fejedelem, a Selomi fia.

34:28 És a Nafthali fiainak törzseből Pedahel fejedelem, az Ammihud fia.

34:29 Ezek azok, a kiknek megparancsola az Úr, hogy örökseget oszszanak Izrael fiainak a Kanaan földen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase