Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 32

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

32:1 Ruben fiainak pedig es Gad fiainak igen sok barmok vala. Mikor lattak a Jazer földet es a Gilead földet, hogy ime az a hely marhatartani valo hely:

32:2 Eljövenek Gad fiai es Ruben fiai, es szolanak Mozesnek es Eleazarnak, a papnak, es a gyülekezet fejedelmeinek, mondvan:

32:3 Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo es Beon:

32:4 A föld, a melyet megvert az Úr az Izrael fiainak gyülekezete előtt, baromtarto föld az; a te szolgaidnak pedig [sok] marhajok van.

32:5 És mondanak: Hogyha kedvet talaltunk a te szemeid előtt, adassek ez a föld a te szolgaidnak öröksegül, ne vigy minket at a Jordanon.

32:6 Mozes pedig monda a Gad fiainak es Ruben fiainak: Avagy a ti atyatokfiai hadakozni menjenek, ti pedig itt maradjatok?

32:7 És miert idegenititek el Izrael fiainak szivet, hogy altal ne menjenek a földre, a melyet adott nekik az Úr?

32:8 A ti atyaitok cselekedtek igy, mikor elbocsatam őket Kades-Barneabol, hogy nezzek meg azt a földet;

32:9 Mert felmentek az Eskol völgyeig, es megnezek a földet, es elidegenitek Izrael fiainak szivet, hogy be ne menjenek arra a földre, a melyet adott vala nekik az Úr.

32:10 Azert megharaguvek az Úr azon a napon, es megesküvek, mondvan:

32:11 Nem latjak meg azok az emberek, a kik feljöttek Égyiptombol, husz esztendőstől fogva es feljebb, azt a földet, a mely felől megesküdtem Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak, mivelhogy nem tökeletesen jartak en utanam;

32:12 Kiveve a Kenizeus Kalebet, a Jefunne fiat es Jozsuet, a Nun fiat, mivelhogy tökeletesen jartak az Úr utan.

32:13 És megharaguvek az Úr Izraelre, es bujdostata őket a pusztaban negyven esztendeig; mig megemesztetek az egesz nemzetseg, a mely gonoszt cselekedett vala az Úr szemei előtt.

32:14 És ime feltamadtatok a ti atyaitok helyett, bűnös emberek maradekai, hogy az Úr haragjanak tüzet meg öregbitsetek Izrael ellen.

32:15 Hogyha elfordultok az ő utaitol, meg tovabb is otthagyja őt a pusztaban, es elvesztitek mind az egesz nepet.

32:16 És jarulanak közelebb ő hozza, es mondanak: Barmainknak juhaklokat epitünk itt, es a mi kicsinyeinknek varosokat;

32:17 Magunk pedig felfegyverkezve, keszseggel megyünk Izrael fiai előtt, mig beviszszük őket az ő helyökre; gyermekeink pedig a keritett varosokban maradnak e földnek lakosai miatt.

32:18 Vissza nem terünk addig a mi hazainkhoz, a mig Izrael fiai közül meg nem kapja kiki az ő örökseget.

32:19 Mert nem veszünk mi reszt az öröksegben ő velök a Jordanon tul es tovabb, mivelhogy meg van nekünk a mi öröksegünk a Jordanon innen napkelet felől.

32:20 És monda nekik Mozes: Ha azt cselekszitek, a mit szoltok; ha az Úr előtt keszültök fel a hadra;

32:21 És atmegy közületek minden fegyveres a Jordanon az Úr előtt, mig kiűzi az ő ellensegeit maga előtt;

32:22 És csak azutan tertek vissza, ha az a föld meghodol az Úr előtt: akkor artatlanok lesztek az Úr előtt, es Izrael előtt, es az a föld birtokotokka lesz nektek az Úr előtt.

32:23 Hogyha nem igy cselekesztek, ime vetkeztek az Úr ellen; es gondoljatok meg, hogy a ti bűnötök[nek] [büntetese] utoler benneteket!

32:24 Épitsetek magatoknak varosokat a ti kicsinyeitek szamara, es a ti juhaitoknak aklokat; de a mit fogadtatok, azt megcselekedjetek.

32:25 És szolanak Gad fiai es Ruben fiai Mozesnek, mondvan: A te szolgaid ugy cselekesznek, a mint az en Uram parancsolja.

32:26 A mi kicsinyeink, felesegeink, juhaink es mindenfele barmaink ott lesznek Gilead varosaiban;

32:27 A te szolgaid pedig atmennek mindnyajan hadra felkeszülve, harczolni az Úr előtt, a mikepen az en Uram szol.

32:28 Parancsot ada azert ő felőlök Mozes Eleazarnak, a papnak, es Jozsuenak a Nun fianak, es az Izrael fiai törzseiből valo atyak fejeinek,

32:29 És monda nekik Mozes: Ha atmennek a Gad fiai es a Ruben fiai veletek a Jordanon, mindnyajan hadakozni keszen az Úr előtt, es meghodol a föld ti előttetek: akkor adjatok nekik a Gilead földet birtokul.

32:30 Ha pedig nem mennek at fegyveresen veletek, akkor veletek kapjanak birtokot a Kanaan földen.

32:31 És felelenek a Gad fiai es a Ruben fiai, mondvan: A mit mondott az Úr a te szolgaidnak, akkepen cselekeszünk.

32:32 Mi atmegyünk fegyveresen az Úr előtt a Kanaan földere, de mienk legyen a mi öröksegünknek birtoka a Jordanon innen.

32:33 Nekik ada azert Mozes, [tudniillik] a Gad fiainak, a Ruben fiainak es a Jozsef fianak, Manasse feltörzsenek, Szihonnak, az Emoreusok kiralyanak orszagat, es Ógnak, Basan kiralyanak orszagat; azt a földet az ő varosaival, hataraival, annak a földnek varosait köröskörül.

32:34 És megepitek a Gad fiai Dibont, Atarothot, Aroert,

32:35 Atroth-Sofant, Jazert, Jogbehat,

32:36 Beth-Nimrat, es Beth-Harant, keritett varosokat juhaklokkal egyben.

32:37 A Ruben fiai pedig megepitek Hesbont, Elealet, Kirjathaimot,

32:38 Nebot, Baal-Meont, (valtoztatott neven nevezve) es Sibmat. És [uj] neveket adanak a varosoknak, a melyeket epitenek.

32:39 Makirnak, a Manasse fianak fiai pedig Gileadba vonulanak, es bevevek azt, es kiűzek az Emoreust, a ki ott vala.

32:40 Ada azert Mozes Gileadot Makirnak, a Manasse fianak, es lakozek abban.

32:41 Jair pedig, a Manasse fia elmene, es beveve azoknak falvait, es hiva azokat Jair falvainak.

32:42 Nobah is elmene, es beveve Kenathot es annak varosait, es hiva azt Nobahnak, a maga neveről.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase