Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 26

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

26:1 És lőn a csapas utan, szola az Úr Mozesnek es Eleazarnak, az Áron pap fianak, mondvan:

26:2 Vegyetek szamba Izrael fiainak egesz gyülekezetet, husz esztendőstől fogva es feljebb, az ő atyaiknak haznepe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izraelben.

26:3 Szola azert velök Mozes es Eleazar, a pap, a Moab mezősegeben a Jordan mellett, Jerikho elleneben, mondvan:

26:4 [Vegyetek] [szamba] [a nepet,] husz esztendőstől fogva es feljebb, a mikepen parancsolta vala az Úr Mozesnek es Izrael fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földeből.

26:5 Ruben elsőszülötte Izraelnek. Ruben fiai [ezek:] Hanoktol a Hanokitak, Pallutol a Palluitak nemzetsege.

26:6 Heczrontol a Heczronitak nemzetsege, Karmitol a Karmitak nemzetsege.

26:7 Ezek a Rubenitak nemzetsegei. És lőn az ő szamok negyvenharom ezer, hetszaz es harmincz.

26:8 És a Pallu fiai [valanak:] Eliab.

26:9 Eliab fiai pedig, Nemuel, Dathan es Abiram. Ez a Dathan es Abiram a gyülekezet előljaroi valanak, a kik feltamadtak vala Mozes ellen es Áron ellen.

26:10 És megnyita a föld az ő szajat, es elnyele őket es Koret, meghalvan az a gyülekezet, mivelhogy megemeszte a tűz ketszaz es ötven ferfiut, a kik intőpeldaul lőnek.

26:11 Kore fiai pedig nem halanak meg.

26:12 Simeon fiai az ő nemzetsegeik szerint [ezek:] Nemueltől a Nemuelitak nemzetsege, Jamintol a Jaminitak nemzetsege, Jakintol a Jakinitak nemzetsege.

26:13 Zerakhtol a Zerakhitak nemzetsege. Saultol a Saulitak nemzetsege.

26:14 Ezek a Simeonitak nemzetsegei: huszonket ezer es ketszaz.

26:15 Gad fiai az ő nemzetsegeik szerint [ezek:] Sefontol a Sefonitak nemzetsege, Haggitol a Haggitak nemzetsege, Sunitol a Sunitak nemzetsege.

26:16 Oznitol az Oznitak nemzetsege, Éritől az Éritak nemzetsege.

26:17 Arodtol az Aroditak nemzetsege, Arelitől az Arelitak nemzetsege.

26:18 Ezek Gad fiainak nemzetsegei; az ő szamok szerint negyven ezer es ötszaz.

26:19 Juda fiai: Ér es Onan. És meghala Ér es Onan a Kanaan földen.

26:20 Juda fiai pedig az ő nemzetsegeik szerint [ezek] valanak: Selahtol a Selahitak nemzetsege, Perecztől a Pereczitak nemzetsege, Zerakhtol a Zerakhitak nemzetsege.

26:21 Perecz fiai valanak pedig: Heczrontol a Heczronitak nemzetsege; Hamultol a Hamulitak nemzetsege.

26:22 Ezek Juda nemzetsegei az ő szamok szerint: hetvenhat ezer ötszaz.

26:23 Izsakhar fiai az ő nemzetsegeik szerint [ezek:] Tholatol a Tholaitak nemzetsege; Puvatol a Puvitak nemzetsege;

26:24 Jasubtol a Jasubitak nemzetsege; Simrontol a Simronitak nemzetsege.

26:25 Ezek Izsakhar nemzetsegei az ő szamok szerint: hatvannegy ezer haromszaz.

26:26 Zebulon fiai az ő nemzetsegeik szerint [ezek:] Szeredtől a Szereditak nemzetsege, Élontol az Élonitak nemzetsege, Jahleeltől a Jahleelitak nemzetsege.

26:27 Ezek a Zebulonitak nemzetsegei az ő szamok szerint: hatvan ezer ötszaz.

26:28 Jozsef fiai az ő nemzetsegeik szerint [ezek:] Manasse es Efraim.

26:29 Manasse fiai: Makirtol a Makiritak nemzetsege. Makir nemze Gileadot; Gileadtol a Gileaditak nemzetsege.

26:30 Ezek Gilead fiai: Jezertől a Jezeritak nemzetsege, Helektől a Helekitak nemzetsege.

26:31 És Aszrieltől az Aszrielitak nemzetsege; Sekemtől a Sekemitak nemzetsege.

26:32 És Semidatol a Semidatak nemzetsege es Hefertől a Heferitak nemzetsege.

26:33 Czelofhadnak pedig, a Hefer fianak nem voltak fiai, hanem leanyai; es a Czelofhad leanyainak nevei ezek: Makhla, Noa, Hogla, Milkha es Thircza.

26:34 Ezek Manasse nemzetsegei, es az ő szamok ötvenket ezer es hetszaz.

26:35 Ezek Efraim fiai az ő nemzetsegeik szerint: Suthelakhtol a Suthelakhitak nemzetsege, Bekertől a Bekeritak nemzetsege, Tahantol a Tahanitak nemzetsege.

26:36 Ezek pedig a Suthelakh fiai: Érantol az Éranitak nemzetsege.

26:37 Ezek Efraim fiainak nemzetsegei az ő szamok szerint: harminczket ezer es ötszaz. Ezek Jozsef fiai az ő nemzetsegeik szerint.

26:38 Benjamin fiai az ő nemzetsegeik szerint [ezek:] Belatol a Belaitak nemzetsege; Asbeltől az Asbelitak nemzetsege; Ahiramtol az Ahiramitak nemzetsege.

26:39 Sefufamtol a Sefufamitak nemzetsege; Hufamtol a Hufamitak nemzetsege.

26:40 Bela fiai pedig valanak: Ard es Naaman: Ardtol az Arditak nemzetsege; Naamantol a Naamanitak nemzetsege.

26:41 Ezek Benjamin fiai az ő nemzetsegeik szerint, es szamok: negyvenöt ezer es hatszaz.

26:42 Ezek Dan fiai az ő nemzetsegeik szerint: Suhamtol a Suhamitak nemzetsege. Ezek Dan nemzetsegei, az ő nemzetsegeik szerint.

26:43 A Suhamitak minden nemzetsege az ő szamok szerint: hatvannegy ezer es negyszaz.

26:44 Áser fiai az ő nemzetsegeik szerint [ezek:] Jimnatol a Jimnaitak nemzetsege; Jisvitől a Jisvitak nemzetsege; Beriatol a Berihitak nemzetsege.

26:45 A Beria fiaitol: Khebertől a Kheberitak nemzetsege, Malkieltől a Malkielitak nemzetsege.

26:46 Áser leanyanak pedig neve vala Serah.

26:47 Ezek Áser fiainak nemzetsegei az ő szamok szerint: ötvenharom ezer es negyszaz.

26:48 Nafthali fiai az ő nemzetsegeik szerint [ezek:] Jakhczeeltől a Jakhczeelitak nemzetsege, Gunitol a Gunitak nemzetsege.

26:49 Jeczertől a Jeczeritak nemzetsege; Sillemtől a Sillemitak nemzetsege.

26:50 Ezek Nafthali nemzetsegei az ő nemzetsegeik szerint: az ő szamok pedig negyvenöt ezer es negyszaz.

26:51 Ezek Izrael fiainak megszamlaltjai: hatszaz egyezer hetszaz harmincz.

26:52 Szola pedig az Úr Mozesnek, mondvan:

26:53 Ezeknek osztassek el az a föld öröksegül, az ő neveiknek szama szerint.

26:54 A nagyobb szamunak adj nagyobb örökseget, a kisebb szamunak pedig tedd kisebbe az ő örökseget; mindeniknek az ő szama szerint adattassek az ő öröksege.

26:55 De sorssal osztassek el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek.

26:56 A sors szerint osztassek el az örökseg, mind a sok es mind a keves között.

26:57 Ezek pedig Levi megszamlaltjai az ő nemzetsegeik szerint: Gersontol a Gersonitak nemzetsege; Kehattol a Kehatitak nemzetsege; Meraritol a Meraritak nemzetsege.

26:58 Ezek Levi nemzetsegei: a Libnitak nemzetsege, a Hebronitak nemzetsege, a Makhlitak nemzetsege, a Musitak nemzetsege, a Korahitak nemzetsege. Kehat pedig nemze Amramot.

26:59 Amram felesegenek neve pedig Jokebed, a Levi leanya, a ki Égyiptomban született Levinek; es ő szülte Amramnak Áront, Mozest, es Miriamot, az ő leanytestveröket.

26:60 És születenek Áronnak: Nadab es Abihu, Eleazar es Ithamar.

26:61 És meghalanak Nadab es Abihu, mikor idegen tűzzel aldozanak az Úr előtt.

26:62 És vala azoknak szama: huszonharom ezer, mind ferfiak, egy honapostol fogva es feljebb; mert nem voltak beszamlalva az Izrael fiai köze, mivel nem adatott nekik örökseg Izrael fiai között.

26:63 Ezek Mozesnek es Eleazarnak, a papnak megszamlaltjai, a kik megszamlalak Izrael fiait a Moab mezősegeben, Jerikho atelleneben a Jordan mellett.

26:64 Ezek között pedig nem volt senki a Mozestől es Áron paptol megszamlaltattak közűl, mikor megszamlaltak vala Izrael fiait a Sinai pusztajaban.

26:65 Mert az Úr mondotta vala nekik: Bizonynyal meghalnak a pusztaban; es senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Kaleb, a Jefunne fia, es Jozsue, a Nun fia.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase