Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 16

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

16:1 Kore pedig az Iczhar fia, a ki a Levi fianak, Kehatnak fia vala; es Dathan es Abiram, Eliabnak fiai; es On, a Peleth fia, a kik Ruben fiai valanak, fogtak magokat;

16:2 És tamadanak Mozes ellen, es [velök] Izrael fiai közül ketszaz es ötven ember, a kik a gyülekezetnek fejedelmei valanak, tanacsbeli hires neves emberek.

16:3 És gyülekezenek Mozes ellen es Áron ellen, es mondanak nekik: Sokat tulajdonitotok magatoknak, holott az egesz gyülekezet, ezek mindnyajan szentek, es közöttök van az Úr: miert emelitek azert fel magatokat az Úr gyülekezete föle?

16:4 És mikor halla ezt Mozes, arczra borula,

16:5 És szola Korenak es az ő egesz gyülekezetenek, mondvan: Reggel megmutatja az Úr: ki az öve es ki a szent, es kit fogadott magahoz; mert a kit maganak valasztott, magahoz fogadja azt.

16:6 Ezt cselekedjetek azert: Vegyetek magatoknak temjenezőket, Kore es az ő egesz gyülekezete!

16:7 És tegyetek azokba tüzet, es rakjatok ra füstölő szert az Úr előtt holnap, es az a ferfiu legyen szent, a kit kivalaszt az Úr. Sokat tulajdonitotok magatoknak, Levi fiai!

16:8 És monda Mozes Korenak: Halljatok meg, kerlek, Levi fiai:

16:9 Avagy keveslitek-e azt, hogy titeket Izrael Istene külön valasztott Izrael gyülekezetetől, hogy magahoz fogadjon titeket, hogy szolgaljatok az Úr satoranak szolgalataban, hogy alljatok e gyülekezet előtt, es szolgaljatok neki?

16:10 És hogy maganak fogadott tegedet, es minden atyadfiat, a Levi fiait te veled; hanem meg a papsagot is kivanjatok?

16:11 Azert hat te es a te egesz gyülekezeted az Úr ellen gyülekeztetek össze; mert Áron micsoda, hogy ő ellene zugolodtok?

16:12 Elkülde azutan Mozes, hogy hivjak elő Dathant es Abiramot, az Eliab fiait. Azok pedig felelenek: Nem megyünk fel!

16:13 Avagy kevesled-e azt, hogy felhozal minket a tejjel es mezzel folyo földről, hogy megölj minket a pusztaban; hanem meg uralkodni is akarsz rajtunk?

16:14 Éppen nem tejjel es mezzel folyo földre hoztal be minket, sem szantoföldet es szőlőt nem adtal nekünk öröksegül! Avagy ki akarod-e szurni az emberek szemeit? Nem megyünk fel!

16:15 Megharaguvek azert Mozes igen, es monda az Úrnak: Ne tekints az ő aldozatjokra! Egy szamarat sem vettem el tőlök, es egyet sem bantottam közülök.

16:16 Azutan monda Mozes Korenak: Te es a te egesz gyülekezeted legyetek az Úr előtt; te es azok es Áron, holnap.

16:17 És kiki vegye az ő temjenezőjet, es tegyetek abba füstölő szert, es vigyetek az Úr ele, kiki az ő temjenezőjet; ketszaz es ötven temjenezőt. Te is, es Áron is, kiki az ő temjenezőjet.

16:18 Veve azert kiki az ő temjenezőjet, es tevenek abba tüzet, es rakanak arra füstölő szert, es megallanak a gyülekezet satoranak nyilasa előtt, Mozes is es Áron.

16:19 Kore pedig összegyűjtötte vala ellenök az egesz gyülekezetet a gyülekezet satoranak nyilasahoz, es megjelenek az Úrnak dicsősege az egesz gyülekezetnek.

16:20 És szola az Úr Mozesnek es Áronnak, mondvan:

16:21 Valjatok külön e gyülekezettől, hogy megemeszszem őket egy szempillantasban.

16:22 Ők pedig arczukra borulanak, es mondanak: Isten, minden test lelkenek Istene! nem egy ferfiu vetkezett-e, es az egesz gyülekezetre haragszol-e?

16:23 Akkor szola az Úr Mozesnek, mondvan:

16:24 Szolj a gyülekezetnek, mondvan: Menjetek el a Kore, Dathan es Abiram hajleka mellől köröskörül.

16:25 Felkele azert Mozes, es elmene Dathan es Abiram fele, követek őt Izrael venei.

16:26 És szola a gyülekezetnek, mondvan: Kerlek, tavozzatok el ez istentelen emberek satorai mellől, es semmit ne illessetek abbol, a mi az övek, hogy el ne veszszetek az ő bűneik miatt.

16:27 És elmenenek a Kore, Dathan es Abiram hajlekai mellől köröskörül; Dathan pedig es Abiram kimenenek, megallvan az ő satoraiknak nyilasanal felesegeikkel, fiaikkal es kisdedeikkel.

16:28 Akkor monda Mozes: Ebből tudjatok meg, hogy az Úr küldött engemet, hogy cselekedjem mind e dolgokat, hogy nem magamtol [indultam]:

16:29 Ha ugy halnak meg ezek, a mint meghal minden [mas] ember, es ha minden [mas] ember büntetese szerint büntettetnek meg ezek: akkor nem az Úr küldött engemet.

16:30 Ha pedig az Úr valami uj dolgot cselekszik, es a föld megnyitja az ő szajat, es elnyeli őket, es mindazt, a mi az övek, es elevenen szallanak ala pokolba: akkor megismeritek, hogy gyalaztak ezek az emberek az Urat.

16:31 És lőn, a mint elvegeze mind e beszedeket, meghasada a föld alattok.

16:32 És megnyita a föld az ő szajat, es elnyele őket es az ő haznepeiket: es minden embert, a kik Koreei valanak, es minden joszagukat.

16:33 És alaszallanak azok es mindaz, a mi az övek, elevenen a pokolra: es befedeze őket a föld, es elveszenek a közseg közül.

16:34 Az Izraelitak pedig, a kik körülöttök valanak, mind elfutanak azoknak kialtasara; mert azt mondjak vala: netalan elnyel minket a föld!

16:35 És tűz jöve ki az Úrtol, es megemeszte ama ketszaz es ötven ferfiut, a kik füstölő szerekkel aldoznak vala.

16:36 Szola pedig az Úr Mozesnek, mondvan:

16:37 Mondd meg Eleazarnak, Áron pap fianak, hogy szedje ki a temjenezőket a tűzből, a tüzet pedig hintsd szejjel, mert megszenteltettek a [temjenezők];

16:38 Ezeknek temjenezői, a kik a magok lelke ellen vetkeztek. És csinaljanak azokbol vekonyra vert lapokat az oltar beboritasara. Mivelhogy jarultak azokkal az Úr ele, es megszenteltettek: legyenek jegyül Izrael fiainak.

16:39 Felszede azert Eleazar pap a rez temjenezőket, a melyekkel a megegettek jarultak vala oda, es vekonyra verette azokat az oltar beboritasara.

16:40 Emlekeztetőül Izrael fiainak, hogy senki idegen, a ki nem az Áron magvabol valo, ne jaruljon az Úr ele füstölő szerrel füstölögtetni, hogy ugy ne jarjon, mint Kore es mint az ő gyülekezete, a mikepen megmondotta vala neki az Úr Mozes altal.

16:41 És masnap felzudula Izrael fiainak egesz gyülekezete Mozes ellen es Áron ellen, mondvan: Ti öltetek meg az Úrnak nepet!

16:42 Mikor pedig egybegyűle a gyülekezet Mozes ellen es Áron ellen, akkor fordulanak a gyülekezet satora fele: es ime befedezte vala azt a felhő, es megjelenek az Úrnak dicsősege.

16:43 Mozes azert es Áron menenek a gyülekezet satora ele.

16:44 És szola az Úr Mozesnek, mondvan:

16:45 Menjetek ki e gyülekezet közül, hogy megemeszszem őket egy szempillantasban; ők pedig orczajokra borulanak.

16:46 És monda Mozes Áronnak: Fogd a temjenezőt, es tegy abba tüzet az oltarrol, es rakj rea füstölő szert, es vidd hamar a gyülekezethez, es vegezz engesztelest ertök, mert kijött az Úrtol a nagy harag, elkezdődött a csapas.

16:47 Veve azert Áron [a] [temjenezőt], a mint mondotta vala Mozes, es futa a közseg köze, es ime elkezdődött vala a csapas a nep között. És füstölő aldozatot tőn, es engesztelest szerze a nepnek.

16:48 És megalla a megholtak között es elők között; es megszűnek a csapas.

16:49 És valanak, a kik megholtak vala e csapas alatt, tizennegy ezer hetszazan; azokon kivül, a kik megholtak vala a Kore dolgaert.

16:50 És visszatere Áron Mozeshez a gyülekezet satoranak nyilasahoz. Így szűnek meg a csapas.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase