Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 31

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

31:1 És meghalla a Laban fiainak beszedet, kik ezt mondjak vala: Valamije volt atyanknak, mind elvette Jakob; es atyankebol szerezte mind e gazdagsagot.

31:2 És lata Jakob a Laban orczajat, hogy ime nem olyan ő hozza mint annakelőtte.

31:3 Monda pedig az Úr Jakobnak: Terj meg atyaid földere, a te rokonsagod köze, es veled leszek.

31:4 Elkülde tehat Jakob, es kihivata magahoz Rakhelt es Leat a mezőre az ő nyajahoz.

31:5 És monda nekik: Latom atyatok orczajat, hogy nem olyan hozzam, mint ennekelőtte; de az en atyam Istene velem volt.

31:6 Ti pedig tudjatok, hogy teljes erőm szerint szolgaltam atyatokat.

31:7 De atyatok engem megcsalt s tizszer is megvaltoztatta beremet; mindazaltal az Isten nem engedte, hogy nekem kart tehessen.

31:8 Mikor azt mondotta: A pettyegetettek legyenek a te bered, a juhok mind pettyegetetteket ellenek vala. Ha azt mondotta: A csikos labuak legyenek a te bered, a juhok mind csikos labuakat ellenek vala.

31:9 Így vette el Isten atyatok joszagat es nekem adta.

31:10 Mert lőn a juhok foganasanak idejekor, szemeimet felemelem, es latom vala alomban, hogy ime a juhokat hago kosok csikos labuak, pettyegetettek es tarkak.

31:11 Akkor monda nekem az Isten Angyala alomban: Jakob. És felelek: Ímhol vagyok.

31:12 És ő monda: Emeld fel szemeidet es lasd, hogy a mely kosok a juhokat hagjak, azok mind csikos labuak, pettyegetettek es tarkak. Mert mindazt lattam, a mit veled Laban cselekeszik vala.

31:13 Én vagyok ama Bethelnek Istene, a hol emlekoszlopot kentel fel, es a hol fogadast tettel nekem. Most kelj fel, menj ki e földről, es terj vissza szülőföldedre.

31:14 És felele Rakhel es Lea, es mondanak neki: Vajjon vagyon-e meg nekünk valami reszünk es öröksegünk a mi atyank hazaban?

31:15 Avagy nem ugy tartott-e minket mint idegeneket? midőn minket eladott, es ertekünket is teljesen megemesztette.

31:16 Mert mind ez a gazdagsag, melyet Isten vett el a mi atyanktol, mienk es a mi fiainke. Most azert valamit neked az Isten mondott, [azt] cselekedjed.

31:17 Felkele tehat Jakob, es felteve gyermekeit es felesegeit a tevekre;

31:18 És elvive minden nyajat, es minden keresmenyet, melyet keresett vala; minden joszagat, melyet szerzett vala Mesopotamiaban, hogy elmenjen az ő atyjahoz Izsakhoz Kanaan földere.

31:19 Laban pedig elment vala juhait nyirni; azonközben ellopa Rakhel a hazi balvanyokat, melyek atyjanal valanak.

31:20 Jakob pedig meglopa a Siriabeli Labannak szivet, mivelhogy nem ada tudtara, hogy szökni akar.

31:21 Megszökek tehat mindenestől, es felkelven, altalmene a folyovizen, es Gilead hegye fele tarta.

31:22 És mikor harmad napra megmondak Labannak, hogy Jakob elszökött;

31:23 Maga melle veven az ő rokonait, het napi jaro földig űze őket; es elere a Gilead hegyen.

31:24 Isten pedig megjelenek a Siriabeli Labannak ejjel alomban, es monda neki: Vigyazz magadra, Jakobnak se jot, se rosszat ne szolj.

31:25 Mikor elere Laban Jakobot, s Jakob a hegyen vona fel satorat; Laban is a Gilead hegyen vona fel az ő rokonaival egybe.

31:26 És monda Laban Jakobnak: Mit cselekedtel, hogy megloptad szivemet, es leanyaimat fegyverrel nyert foglyokkent vitted el?

31:27 Miert futottal el titkon, s loptal meg engem? miert nem jelentetted nekem, hogy elbocsatottalak volna örömmel, enekszoval, dob- es hegedűszoval?

31:28 És nem engedted meg, hogy megcsokoljam fiaimat es leanyaimat. Ez egyszer bolondul cselekedtel.

31:29 Volna erőm hozza, hogy rosszat tegyek veletek, de a ti atyatok Istene tegnap ejszaka megszolita engem, ezt mondvan: Vigyazz magadra, Jakobnak se jot, se rosszat ne szolj.

31:30 Hogyha pedig immar el akartal menni, mivelhogy nagy kivansaggal kivankoztal atyad hazahoz: miert loptad el az en isteneimet?

31:31 Felelven pedig Jakob, monda Labannak: Mert feltem, mert gondolom vala, hogy talan elveszed a te leanyaidat en tőlem erővel.

31:32 A kinel pedig megtalalod a te isteneidet, ne eljen [az]. Atyankfiai előtt vizsgald meg, mid van nalam, es vidd el. Mert nem tudja vala Jakob, hogy Rakhel lopta el azokat.

31:33 Bemene tehat Laban Jakob satoraba, es Lea satoraba, es a ket szolgalo satoraba, es nem talala meg; akkor kimene Lea satorabol, es mene a Rakhel satoraba.

31:34 Rakhel pedig vette vala a hazi balvanyokat, es tette vala azokat egy tevenek a nyergebe, es rajok űle; Laban pedig felhanya az egesz satort, es nem talalta vala meg [azokat.]

31:35 Akkor monda az ő atyjanak: Ne haragudjek az en uram, hogy fel nem kelhetek előtted, mert asszonyok baja van rajtam. Kerese tehat, de nem talala a hazi balvanyokat.

31:36 Jakob pedig haragra gerjede s feddődek Labannal. Megszolala Jakob es monda Labannak: Mi a vetkem, es mi a bűnöm, hogy üldözőbe vettel?

31:37 Bezzeg minden holmimat felhanytad, mit talaltal a magad hazi holmija közűl valot? add elő itt az en rokonaim es a te rokonaid előtt, hogy tegyenek iteletet kettőnk között.

31:38 Immar husz esztendeje vagyok nalad, juhaid es kecskeid nem veteltek el, es nyajad kosait nem ettem meg.

31:39 A mit a [vad] megszaggatott, nem vittem hozzad, en fizettem meg azt; tőlem követelted a nappal lopottat, mint az ejjel lopottat is.

31:40 Úgy voltam hogy nappal a hőseg emesztett, ejjel pedig a hideg; es az alom tavol maradt szemeimtől.

31:41 Immar husz esztendeje hogy hazadnal vagyok; tizennegy esztendeig szolgaltalak ket leanyodert, es hat esztendeig juhaidert; te pedig beremet tizszer is megvaltoztattad.

31:42 Ha az en atyam Istene, Ábraham Istene, es az Izsak felelme velem nem volt volna, bizony most üresen bocsatanal el engem, [de] megtekintette Isten az en nyomorusagomat es kezeim munkajat, es megfeddett [teged] tegnap ejjel.

31:43 Felele pedig Laban es monda Jakobnak: A leanyok en leanyaim es a fiak en fiaim, es a nyaj az en nyajam, s valamit latsz mind az enyim, de mit tehetek ma ezeknek az en leanyaimnak, vagy az ő magzatjaiknak, a kiket szűltek?

31:44 Most tehat jer, kössünk szövetseget, en meg te, hogy az legyen bizonysagul közöttem es közötted.

31:45 És vőn Jakob egy követ, es felemele azt emlekoszlopul.

31:46 És monda Jakob az ő atyjafiainak: Szedjetek köveket! És gyűjtenek köveket, es csinalanak rakast; es evenek ott a rakason.

31:47 És neveze azt Laban Jegar-Sahaduthanak, Jakob pedig neveze Galhednek.

31:48 És mondja vala Laban: E rakas bizonysag ma, közöttem es közötted, azert nevezek Galhednek.

31:49 És Miczpanak, mivelhogy monda: Az Úr legyen vigyazo közöttem es te közötted, a mikor egymastol elvalunk.

31:50 Ha az en leanyaimat nyomorgatandod, es ha az en leanyaimon kivűl több feleseget veendesz, senki sincs ugyan velünk; de meglasd: Isten a bizonysag en közöttem es te közötted.

31:51 És monda Laban Jakobnak: Íme e rakas kő es ime ez emlekoszlop, a melyet raktam en közöttem es te közötted,

31:52 Bizonysag legyen e rakas kő, es bizonysag ez az emlekoszlop, hogy sem en nem megyek el e rakas kő mellett te hozzad, sem te nem jössz at en hozzam e rakas kő, es ez emlekoszlop mellett gonosz vegre.

31:53 Az Ábraham Istene, es a Nakhor Istene, es az ő atyjok Istene tegyenek iteletet közöttünk: És megesküvek Jakob az ő atyjanak Izsaknak felelmere.

31:54 Akkor Jakob aldozatot öle ott a hegyen, es vendegsegbe hiva az ő rokonait. És vendegeskedtek vala, s meghalanak a hegyen.

31:55 Reggel pedig felkele Laban es megcsokola fiait es leanyait es megalda őket. Azutan elmene Laban, es visszatere az ő helyere.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase