עשרת הדיברות 

מהם עשרת הדיברות?שאלה: מהם עשרת הדיברות?

תשובה:
עשרת הדיברות הינן עשר מצוות בכתבי הקודש שאלוהים נתן לעם ישראל זמן קצר לאחר יציאת מצרים. עשרת הדיברות הינם במהותם סיכום של תרי"ג מצוות אשר נמצאות בחמשת חומשי התורה. ארבעת המצוות הראשונות מתייחסות ליחסינו עם אלוהים. ששת המצוות הבאות מתייחסות ליחסינו אחד כלפי השני. עשרת הדיברות מופיעות בכתבי הקודש בספר שמות 1-17: 20 ובדברים 6-21: 5 והינן כדלקמן:

1. "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני." מצווה זו מתנגדת לכל עבודת אלילים חוץ מאשר האלוהים האמיתי. כל שאר האלים הינם אלוהי שקר.

2. "לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנוכי ה' אלוהיך אל קנא פוקד עוון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים לשונאי. ועשה חסד לאלפים לאוהבי ושומרי מצוותי." מצווה זו מתנגדת ליצירת אלילים, הצגה גלויה של אלוהים. אין דמות אשר אנו יכולים ליצור אשר תייצג את אלוהים במדויק. ליצור צלם אשר מיצג את אלוהים יהיה כמו לעבוד אלוהי שקר.

3. "לא תשא את שם ה' אלוהיך לשווא, כי לא ינקה יהוה את ישא את שמו לשווא." מצווה זו הינה נגד שימוש שם אלוהים לשווא. אסור לנו להתייחס לשמו של אלוהים בקלות ראש. עלינו להראות כבוד לאלוהים ע"י כך שנזכיר אותו רק בדרך אשר תכבד אותו.

4. "זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ, את היום ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי; על כך ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו." מצווה זו להקדיש את יום השבת (שבת, היום האחרון של השבוע) כיום של מנוחה מוקדש לאלוהים.

5. "כבד את אביך ואת אמך, למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלוהיך נותן לך." זוהי מצווה להתייחס תמיד בכבוד להורים.

6. "לא תרצח." מצווה זו הינה נגד רצח בכוונה תחילה של אדם אחר.

7. "לא תנאף." מצווה זו נגד יחסי מין עם כל אחד שאינו בן הזוג.

8. "לא תגנוב." מצווה זו הינה נגד לקחת כל דבר שאינו שייך לנו ללא רשות.

9. "לא תענה ברעך עד שקר." מצווה הינה נגד לתת עדות שקר על אדם אחר. זוהי ביסודה מצווה נגד שקר.

10. "לא תחמוד בית רעך; לא תחמוד אשר רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך." זוהי מצווה נגד התאווה למשהו שאינו שייך לנו. כאשר חומדים זה יכול להוביל למצוות המוזכרות למעלה: רצח, ניאוף וגניבה. אם אין זה נכון לעשות משהו, אין זה נכון לרצות לעשות את אותו הדבר.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהם עשרת הדיברות?