נושע לפני ישוע
 

כיצד נושעו אנשים לפני שישוע מת עבור חטאינו?שאלה: כיצד נושעו אנשים לפני שישוע מת עבור חטאינו?

תשובה:
מאז נפילתו של האדם בחטא, הבסיס לישועה היה תמיד מותו של ישוע. אין אחד, גם לפני הצלב או מאז הצלב, אשר נושע ללא אירוע חשוב זה בהיסטוריה של העולם. מותו של ישוע היה המחיר עבור העונש של חטאיהם של הקדושים בתנ"ך וחטאיהם העתידיים של הקדושים בברית החדשה.

הדרישה לישועה תמיד הייתה ע"י אמונה. האובייקט לאמונתו של אדם בישועה תמיד היה אלוהים. מחבר התהלים כתב, “נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשר כל חוסי בו" (תהלים 2:12). בבראשית 15:6 נאמר לנו שאברהם האמין באלוהים וזה היה מספיק עבור אלוהים לחשוב זאת לצדקה. (ראה גם אל הרומיים 3-8: 4). בתנ"ך הקרבת הקרבנות לא מחקה את החטא, כפי שהכתוב באל העבריים 9:1-10:4 מלמד זאת בבירור. ובכל מקרה מצביע על היום שבנו של אלוהים ישפוך את דמו עבור גזע האדם החוטא.

מה שהשתנה במשך הדורות הנו התוכן של אמונת המאמין. אלוהים דורש שמה שעלינו להאמין יהיה מבוסס על דרגת ההתגלות שאלוהים נתן לבני האדם עד לזמן זה. זה נקרא "התגלות הדרגתית.” אדם האמין בהבטחה שאלוהים נתן בבראשית 3:15 כי זרע האישה יכבוש את השטן. אדם האמין בו והדגים זאת ע"י השם שהוא נתן לחוה (פס' 20). בנקודה זו ידיעתו של אדם הייתה מוגבלת אולם הוא האמין בכל זאת.

אברהם האמין באלוהים לפי ההבטחה שאלוהים נתן לו בבראשית פרקים 12 ו 15. לפני מושה, לא נכתבה התורה, אולם האדם היה אחראי לגבי מה שאלוהים גילה לו. לאורך התנ"ך, מאמינים נושעו בגלל שהם האמינו שאלוהים ביום מן הימים ידאג לבעיית החטא שלהם. כיום, כשאנו מביטים אחורה, אנו מאמינים שאלוהים כבר דאג לחטאינו בגולגותא (יוחנן 3:16; אל העבריים 9:28).

מה לגבי מאמינים בזמנו של ישוע, לפני הצלב והתחייה, במה הם האמינו? האם הם הבינו את התמונה המלאה של מותו של ישוע על הצלב עבור חטאיהם מאוחר יותר? “מן העת ההיא החל ישוע להורות את תלמידיו שהוא צריך ללכת ירושלים ויעונה הרבה בידי הזקנים והכוהנים הגדולים והסופרים וייהרג וביום השלישי קום יקום.” (מתי 16:21). מה הייתה התגובה של התלמידים למסר הזה? “ויקחהו פטרוס ויחל לגעור בו לאמור: חס לך, אדוני, אל יהי לך כזאת.” (16:22). שמעון פטרוס, והתלמידים האחרים, לא ידעו את האמת במלואה, ולמרות זאת הם נושעו בגלל שהם האמינו שאלוהים ידאג לבעיית החטא שלהם. הם לא ידעו בדיוק כיצד זה יתבצע, יותר מאשר אדם, אברהם, מושה, או דוד, אולם הם האמינו באלוהים.

כיום, ההתגלות שלנו גדולה יותר מאשר לאנשים שחיו לפני תחייתו של ישוע, אנו מכירים את התמונה במלואה. “האלוהים אשר דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שונים אל אבותינו ביד הנביאים, דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות" (אל העבריים 1-2: 1). הישועה שלנו עדיין מבוססת על מותו של ישוע, האמונה שלנו היא עדיין הדרישה של ישועה, והאובייקט של האמונה שלנו הוא עדיין אלוהים. כיום תוכן האמונה שלנו הנו העובדה שישוע מת עבור חטאינו, שהוא נקבר, ושהוא קם לתחייה ביום השלישי (הראשונה אל הקורינתיים 3-4: 15).


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד נושעו אנשים לפני שישוע מת עבור חטאינו?