Main Index: Hollands Statenvertaling

1 Aan de Thessalonicensen 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   

4:1 Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt.

4:2 Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Jezus.

4:3 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij;

4:4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer;

4:5 Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen.

4:6 Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.

4:7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking.

4:8 Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.

4:9 Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u schrijve; want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben.

4:10 Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen, die in geheel Macedonie zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt;

4:11 En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben;

4:12 Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen, die buiten zijn, en geen ding van node hebt.

4:13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.

4:14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.

4:15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

4:18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase