Main Index: Hollands Statenvertaling

Psalmen 147

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

147:1 Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.

147:2 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.

147:3 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

147:4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

147:5 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.

147:6 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.

147:7 Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.

147:8 Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;

147:9 Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.

147:10 Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.

147:11 De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.

147:12 O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.

147:13 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.

147:14 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.

147:15 Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.

147:16 Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.

147:17 Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?

147:18 Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.

147:19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.

147:20 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase