Main Index: Hollands Statenvertaling

Psalmen 118

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

118:1 Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

118:2 Dat Israel nu zegge, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.

118:3 Het huis van Aaron zegge nu, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.

118:4 Dat degenen, die den HEERE vrezen, nu zeggen, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.

118:5 Uit de benauwdheid heb ik den HEERE aangeroepen; de HEERE heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte.

118:6 De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?

118:7 De HEERE is bij mij onder degenen, die mij helpen; daarom zal ik mijn lust zien aan degenen, die mij haten.

118:8 Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.

118:9 Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen.

118:10 Alle heidenen hadden mij omringd; het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.

118:11 Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd; het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.

118:12 Zij hadden mij omringd als bijen; zij zijn uitgeblust als een doornenvuur; het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.

118:13 Gij hadt mij zeer hard gestoten, tot vallens toe, maar de HEERE heeft mij geholpen.

118:14 De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest.

118:15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.

118:16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.

118:17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen.

118:18 De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven.

118:19 Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den HEERE loven.

118:20 Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan.

118:21 Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot heil geweest zijt.

118:22 De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.

118:23 Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.

118:24 Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.

118:25 Och HEERE! geef nu heil; och HEERE! geef nu voorspoed.

118:26 Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.

118:27 De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het feest offer met touwen tot aan de hoornen van het altaar.

118:28 Gij zijt mijn God, daarom zal ik U loven; o mijn God! ik zal U verhogen.

118:29 Loof den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase